Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
352 posty 11269 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Interpelacja posła Majki w sprawie roszczeń żydowskich

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Rząd polski uspokaja. Co o tym myślicie?

 

 

Interpelacja nr 28268

do prezesa Rady Ministrów
w sprawie pozaprawnych roszczeń względem państwa polskiego związanych z przyjęciem do realizacji amerykańskiej ustawy S.447
 
Zgłaszający: Robert Majka
Data wpływu: 12-12-2018
 
Szanowny Panie Premierze!
 
Władze Rzeczypospolitej Polskiej nie dostrzegają zagrożenia wypływającego z amerykańskiej ustawy S.447, która obecnie jako federalne prawo 115-171 staje się w USA prawną podstawą i jednym z narzędzi ewentualnej realizacji bezprawnych roszczeń materialnych zgłaszanych względem Polski przez amerykańskie żydowskie organizacje roszczeniowe. Te roszczenia, które obejmują nieruchomości oraz inne aktywa, o wartości rzekomo przekraczającej 300 miliardów dolarów, pozostawione zostały w Polsce bezpotomnie i bezspadkowo przez obywateli II RP narodowości żydowskiej, zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Aktywa te prawnie i legalnie przeszły po II wojnie światowej na własność polskiego Skarbu Państwa lub podmiotów pochodnych. Żydowskie organizacje roszczeniowe nie są i nigdy nie były prawnymi spadkobiercami obywateli II RP narodowości żydowskiej lub jakichkolwiek podmiotów prawnych działających w Polsce przed II wojną światową. Analogicznie żadne amerykańskie organizacje katolickie nie są prawnymi spadkobiercami polskich katolików, obywateli II RP, zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Prawo federalne tworzy zatem precedens, gdzie jedna grupa etniczna, będąca ofiarą wojny, ma być traktowana w sposób uprzywilejowany i sprzeczny z polskim i międzynarodowym prawem, podczas gdy inne grupy etniczne, jak np. polscy katolicy, są całkowicie pomijane.
 
Ustawa S.447, będąca od 9 maja 2018 r. amerykańskim federalnym prawem, jest prawnym fundamentem umożliwiającym stworzenie politycznych i ekonomicznych mechanizmów zdolnych aktywnie i efektywnie wspierać działania „windykacyjne” żydowskich organizacji roszczeniowych. Ustawa ta może również posłużyć do wywierania przez stronę amerykańską nacisków bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo Polski, militarne i energetyczne, na żywotne interesy ekonomiczne naszego kraju oraz na nasze przyszłe, szeroko rozumiane, zdolności negocjacyjne, tzw. soft power. Mówiąc o roszczeniach, nie mówimy tu o prawach osób fizycznych lub prawnych do konkretnych obiektów lub aktywów, ale o działaniach pozaprawnych, których celem jest wymuszenie na państwie polskim przekazania tymże organizacjom, na drodze pozaprawnej i w sposób ryczałtowy, aktywów będących własnością narodu polskiego.
 
Często wyrażany w Polsce pogląd, że roszczenia te nie stanowią dla nas rzeczywistego zagrożenia, ponieważ ustawa S.447 stoi w jawnej sprzeczności z prawem tak polskim, jak i międzynarodowym, jest niestety oparty na błędnych przesłankach i na myśleniu życzeniowym. Podobne myślenie panowało kilkanaście lat temu w Szwajcarii, kiedy kraj ten stał się obiektem kampanii defamacyjnej i szantaży w związku z roszczeniami wysuwanymi przez World Jewish Congress odnośnie do tzw. martwych kont bankowych. Jak się później okazało, szantaże i naciski te były tak silne, że Szwajcaria zgodziła się, mimo braku podstaw prawnych oraz jasności, kim byli właściciele tych kont, do wypłacenia ryczałtowej „rekompensaty” w wysokości miliarda dwustu pięćdziesięciu milionów dolarów. Podobnych przykładów nadużyć ze strony organizacji roszczeniowych jest znacznie więcej, a pikanterii sprawie dodaje fakt, że co niektórzy działacze tych organizacji byli skazywani za milionowe malwersacje.
 
Bardzo ważne!
 
Reasumując, chcę zwrócić uwagę, że w praktyce uleganie szantażowi i realizacja ustawy S.447 jest zagrożeniem dla bytu ekonomicznego państwa polskiego, dla Polek i Polaków, czego nie wybaczą temu rządowi i następnym pokolenia Polek i Polaków. Stąd wynika troska o byt państwa polskiego i los przyszłych pokoleń, dlatego napisałem do Pana Premiera RP Mateusza Morawieckiego miniejszą interpelację w sprawie wagi panstwowej, którą przedkładam.
 
W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:
 
1. Czy polskie władze otrzymały jakiekolwiek formalne lub nieformalne żądania związane z powyższymi roszczeniami? Jeżeli tak, to na jaką sumę?
2. Czy polskie władze czynią obecnie jakiekolwiek kroki, aby te pozaprawne roszczenia zaspokoić?
3. Czy polskie władze zamierzają przeciwdziałać celowej i szeroko rozpowszechnionej dezinformacji, jakoby Polska była cokolwiek winna amerykańskim żydowskim organizacjom roszczeniowym?
4. Czy przedstawiciele polskich władz poczynili kiedykolwiek jakiekolwiek obietnice względem organizacji roszczeniowych lub obcych państw odnośnie do zaspokojenia ich pozaprawnych roszczeń względem Polski?
5. Co polski rząd zamierza robić, aby prawnie chronić i zagwarantować polską narodową własność zasobów naturalnych, wody, lasów i ziemi ornej i przeciwdziałać wszelkim zakusom prywatyzacyjnym odnośnie do tychże zasobów, także w kontekście powyższych pozaprawnych roszczeń, których efektem byłaby utrata kontroli nad tymi kluczowymi dla naszego narodowego bytu zasobami i sferami naszej gospodarki?
6. Dlaczego polskie władze nie wspierają edukacyjno-lobbystycznych działań Polonii amerykańskiej walczącej na rzecz odrzucenia ustawy S.447?
 
Rzeczową i merytoryczną odpowiedź w sprawie dotyczącej ustawy S.447 w punktach od 1 do 6 uprzejmie proszę przesłać również w wersji pdf na mój adres e-mail.
 
Z poważaniem
Robert Majka
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
Odpowiedź na interpelację nr 28268
w sprawie pozaprawnych roszczeń względem państwa polskiego związanych z przyjęciem do realizacji amerykańskiej ustawy S.447
 
Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk
Warszawa, 11-01-2019
 
Szanowny Panie Marszałku!
 
W związku z interpelacją nr 28268 Pana Posła Roberta Majki w sprawie pozaprawnych roszczeń względem Państwa Polskiego związanych z przyjęciem do realizacji amerykańskiej ustawy S.447 pragnę przekazać następujące informacje.
 
Rząd RP z uwagą zapoznał się z ustawą S.447 (dalej ustawa JUST Act), przyjętą w dniu 24 kwietnia 2018 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Ustawa ta nawiązuje do postanowień Deklaracji Terezińskiej w sprawie mienia okresu Holokaustu i związanych z tym zagadnień, przyjętej na międzynarodowej konferencji w Terezinie dnia 30 czerwca 2009 roku przez 46 państw, w tym przez Polskę. Deklaracja Terezińska, jest dokumentem politycznym, który określa w sposób ogólny cele i zasady dotyczące restytucji mienia przejętego po II wojnie światowej i wskazuje inne możliwe działania o charakterze humanitarnym dla ofiar Holokaustu i ich spadkobierców. Deklaracja Terezińska nie jest prawnie wiążąca, cele i zasady w niej określone stanowią jedynie punkt odniesienia dla krajowych mechanizmów implementacyjnych podejmowanych przez poszczególne państwa, przy uwzględnieniu specyfiki każdego państwa, którego problem ten dotyczy.
 
Ustawa JUST Act ogranicza się do popierania działań zmierzających do restytucji mienia zgodnie z celami i zasadami (ang. goals and objectives) określonymi w Deklaracji Terezińskiej. Ustawa ta, jako część wewnętrznej legislacji amerykańskiej, nie rodzi żadnych obowiązków dla państw, które przyjęły Deklarację Terezińską, w szczególności nie stanowi podstawy prawnej do wysuwania roszczeń prawnych w stosunku do mienia należącego do byłych właścicieli lub ich spadkobierców. Ustawa ta nie jest instrumentem wiążącym dla innych państw. Ustawa JUST Act zobowiązuje Sekretarza Stanu USA do przedstawienia właściwym komisjom Kongresu, nie później niż w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, raportu (a w przyszłości regularnego przedstawiania kolejnych raportów) zawierającego ocenę oraz opis ustawodawstw krajowych dot. zwrotu niesłusznie przejętego mienia w czasie Holokaustu oraz informację nt. zgodności ustawodawstw krajowych z celami Deklaracji Terezińskiej.
Polska, respektując postanowienia Deklaracji Terezińskiej, stale i konsekwentnie podejmuje działania w kwestii restytucji mienia przejętego przez Skarb Państwa po II wojnie światowej.
 
Polska wdrożyła w życie skuteczne instrumenty i procedury prawne umożliwiające odzyskanie mienia lub otrzymanie rekompensaty. Procedury cywilne i administracyjne przewidziane w obowiązujących przepisach prawa polskiego zapewniają możliwość dochodzenia praw do utraconego mienia wszystkim osobom uprawnionym, niezależnie od ich pochodzenia i posiadanego obywatelstwa. Przyjęcie jednolitego uregulowania prawnego dla wszystkich osób uprawnionych jest zgodne z podstawowymi zasadami porządku prawnego określonymi w Konstytucji RP, prawem międzynarodowym i orzecznictwem sądów międzynarodowych. Przyznanie szczególnych uprawnień tylko określonym grupom osób mogłoby narazić Polskę na postępowania przed sądami międzynarodowymi.
 
W oparciu o obowiązujące procedury prawne Polska dokonała zwrotu wielu nieruchomości lub wypłaciła znaczne środki pieniężne tytułem odszkodowania za mienie przejęte po II wojnie światowej na rzecz Skarbu Państwa w wielu miastach i miejscowościach, w tym w m.st. Warszawie, z tytułu przejęcia na podstawie dekretów nacjonalizacyjnych zakładów przemysłowych, nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej, przejęcia mienia kościołów i związków wyznaniowych, w tym mienia wyznaniowych gmin żydowskich i żydowskich osób prawnych, przejęcia mienia prywatnego oraz w związku z mieniem pozostawionym przez obywateli polskich na byłych ziemiach wschodnich RP (tzw. mienia zabużańskiego).
 
Odnosząc się mienia bezdziedzicznego należy wskazać, że obowiązujące przepisy prawa polskiego przewidują w każdym tego rodzaju przypadku po bezpotomnej śmierci przekazanie spadku gminie ostatniego miejsca zamieszkania lub Skarbowi Państwa. Przepisy prawa polskiego nie odbiegają od regulacji prawnych innych państw, w tym prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki. Co więcej, przyznanie prawa do mienia bezdziedzicznego tylko jednej kategorii osób uprawnionych, mogłoby zostać uznane za naruszenie Konstytucji RP ze względu na dyskryminację innych osób uprawnionych i narazić Polskę na odpowiedzialność przed sądami międzynarodowymi.
Należy również zauważyć, że Polska w szerokim zakresie zapewnia zwrot żydowskiego mienia komunalnego lub rekompensatę z budżetu państwa, ograniczając do minimum w odrębnej ustawie wymogi prawne związane z przekazaniem tych obiektów na potrzeby tych podmiotów.
 
Warto również dodać, że Polska w latach 1948-1971 z własnej inicjatywy na podstawie zawartych umów indemnizacyjnych przekazała znaczne środki pieniężne w formie zryczałtowanego odszkodowania 13 państwom z całego świata za przejęcie mienia należącego do ich obywateli i osób prawnych. Zobowiązania do przekazania stosownych odszkodowań z tytułu roszczeń obywateli amerykańskich, zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych, ze względu na przejęcie przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych z tym mieniem, określone w Układzie między Rządem PRL a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącym roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, podpisanym w Waszyngtonie dnia 16 lipca 1960 r., zostały całkowicie wykonane przez Polskę.
 
Należy również podkreślić, że Polska stale i konsekwentnie podejmuje wielorakie działania w celu upamiętnienia żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz zbrodni popełnionych przez okupantów na jej terytorium w czasie II wojny światowej, w tym zbrodni Holokaustu i jego ofiar. Polska corocznie przeznacza znaczne środki finansowe na upamiętnienie zbrodni i represji dokonanych wobec ludności polskiej w czasie II wojny światowej oraz na zadośćuczynienie ofiarom wojny, np. w drodze świadczeń socjalnych. Polska w szerokim zakresie upowszechnia rzetelną wiedzę na temat Holokaustu, między innymi poprzez działalność edukacyjną i naukową, a także poprzez różnego rodzaju inicjatywy, w tym inicjatywy placówek muzealnych. Zapewnia także opiekę nad byłymi obozami koncentracyjnymi, obozami zagłady, cmentarzami i innymi miejscami pamięci ofiar represji.
 
Przekazując powyższe informacje, pragnę jednocześnie zapewnić, że w związku z raportem przygotowywanym przez Departament Stanu USA, rząd RP przedstawi stronie amerykańskiej stosowne informacje obrazujące wielorakie konsekwentne działania władz polskich w kwestii restytucji mienia przejętego po II wojnie światowej, działania upamiętniające Holokaust i jego ofiary oraz działania mające na celu zadośćuczynienie ofiarom wojny, w tym w drodze świadczeń socjalnych.
 
Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych
Piotr Wawrzyk
Podsekretarz Stanu
 
 
 
Interpelacja nr 28268
do prezesa Rady Ministrów
w sprawie pozaprawnych roszczeń względem państwa polskiego związanych z przyjęciem do realizacji amerykańskiej ustawy S.447
 
Zgłaszający: Robert Majka
Data wpływu: 29-01-2019
 
Warszawa, 29 stycznia 2019 r.
 
Zapoznałem się z odpowiedzią znak: SM.2113.1.2019/4 z dnia 11 stycznia 2019 roku na moją interpelacją nr 28268 z dnia 12 grudnia 2018 roku, jakiej w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Piotr Wawrzyk.
W moim przekonaniu nie jest to odpowiedź na postawione przeze mnie pytania, szczególnie że w dalszej treści pisma znak: SM.2113.1.2019/4 z dnia 11 stycznia 2019 r. czytamy, cyt. „Należy również zauważyć, że Polska w szerokim zakresie zapewnia zwrot żydowskiego mienia komunalnego lub rekompensatę z budżetu państwa, ograniczając do minimum w odrębnej ustawie wymogi prawne związane z przekazaniem tych obiektów na potrzeby tych podmiotów".
 
W związku z zacytowaną powyżej wypowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pana Piotra Wawrzyka stawiam pytania fundamentalne i oczekuję jasnej i jednoznacznej, rzeczowej odpowiedzi, a mianowicie:
 
1. Czy państwo polskie w wyniku przyjętej w dniu 24 kwietnia 2018 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) ustawy S.447 (dalej ustawa JUST Act) będzie zmuszone przez władze amerykańskie do zwrotu społeczności żydowskiej zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) należności na kwotę 300 miliardów dolarów amerykańskich?
 
2. Jeśli będzie to realizacja przez państwo polskie ustawy S.447 (dalej ustawa JUST Act) należności na kwotę 300 miliardów dolarów amerykańskich dla żydów amerykańskich, to w jakiej formie będzie się to odbywało i kiedy to nastąpi. Ponadto proszę o podanie daty rozpoczęcia egzekucji pozaprawnych roszczeń względem państwa polskiego.
 
3. Czy ograniczenia do minimum w odrębnej ustawie dotyczące wymogów prawnych związanych z przekazaniem mienia komunalnego, w tym nieruchomości, na potrzeby tych podmiotów, które będą realizowane w związku z ustawą S.447 (dalej ustawa JUST Act), mają właśnie na celu przyśpieszenie wyłudzenia od państwa polskiego kwoty 300 miliardów dolarów amerykańskich ?
 
4. Czy władze Rzeczypospolitej Polskiej planują podjęcie jakichkolwiek działań, w tym dyplomatycznych, w stosunku do władz Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), w wyniku których władze USA otrzymają oficjalne stanowisko władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy S.447 (dalej ustawa JUST Act), czy też, tak jak dotychczas, zagrożenia związane z realizacją przedmiotowej ustawy będą nadal tematem tabu w stosunkach z rządem USA, a spontaniczne wysiłki Polonii amerykańskiej pozostaną nadal bez wsparcia ze strony władz Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Uprzejmie proszę, aby odpowiedź rzeczową i merytoryczną w sprawie powyższych problemów implikowanych przez ustawę S.447 (dalej ustawa JUST Act) w punktach od 1 do 4 podpisał osobiście Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki z uwagi na strategiczne znaczenie poruszanych przeze mnie kwestii dla przyszłości państwa polskiego. Niniejsza odpowiedź Pana Premiera Rzeczypospolitej Polskiej zapisze się w najnowszej historii państwa polskiego.
 
Proszę przesłać odpowiedź również w wersji pdf na mój adres e-mail.
 
Z poważaniem
Robert Majka
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 
 
 
Odpowiedź na interpelację ponowną nr 28268
w sprawie pozaprawnych roszczeń względem państwa polskiego związanych z przyjęciem do realizacji amerykańskiej ustawy S.447
 
Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk
Warszawa, 01-03-2019
 
Szanowny Panie Marszałku,
 
w odpowiedzi na interpelację nr 28268 Pana Posła Roberta Majki w sprawie pozaprawnych roszczeń względem państwa polskiego związanych z przyjęciem do realizacji amerykańskiej ustawy S.447 przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania.
 
Czy Państwo Polskie w wyniku przyjętej w dniu 24 kwietnia 2018 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) ustawy S. 447 (dalej ustawa JUST Act), będzie zmuszone przez władze amerykańskie do zwrotu społeczności żydowskiej zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) należności na kwotę 300 miliardów dolarów amerykańskich?
 
Jak już szczegółowo informowaliśmy w odpowiedzi MSZ (SM.2113.1.2019/4) z dnia 11 stycznia 2019 r., Ustawa JUST Act jako część wewnętrznej legislacji amerykańskiej, nie rodzi żadnych obowiązków dla innych państw, w szczególności nie stanowi podstawy prawnej do wysuwania roszczeń prawnych w stosunku do mienia w Polsce, które zostało odebrane w czasach II wojny światowej oraz przez władze komunistyczne.
 
Jeśli będzie to realizacja przez państwo polskie ustawy S.447 (dalej ustawa JUST Act) należności na kwotę 300 milionów dolarów amerykańskich dla żydów amerykańskich to w jakiej formie będzie się to odbywało i kiedy to nastąpi. Ponadto proszę o podanie daty rozpoczęcia egzekucji poza prawnych roszczeń względem Państwa Polskiego?

Tak jak zostało wskazane w odpowiedzi w pkt 1 amerykańska Ustawa JUST Act nie stanowi podstawy prawnej do wypłaty przez Polskę jakichkolwiek należności wynikających z potencjalnych roszczeń obywateli amerykańskich.
 
Czy ograniczenia do minimum w odrębnej ustawie dotyczące wymogów prawnych związanych z przekazaniem mienia komunalnego w tym nieruchomości na potrzeby tych podmiotów, które będą realizowane w związku z ustawą S.447 (dalej ustawa JUST Act) mają właśnie na celu przyśpieszenie wyłudzenia od Państwa Polskiego kwoty 300 miliardów dolarów amerykańskich?
 
Proces restytucji mienia komunalnego w postaci zwrotu przejętych przez Skarb Państwa po II wojnie światowej nieruchomości kościołów i innych związków wyznaniowych, w tym gmin żydowskich następuje w Polsce w wyniku prac komisji regulacyjnych, mających charakter komisji mieszanych kościelno-rządowych. Działania te prowadzone są w Polsce od 1989 r. i nie mają nic wspólnego z przyjętą 24 kwietnia 2018 r. przez Kongres USA Ustawą JUST. Należy podkreślić, że głównym beneficjentem jest tu przede wszystkim polski Kościół Katolicki, który otrzymał do tej pory od Skarbu Państwa nieruchomości i odszkodowania w wysokości 143,5 mln zł. Jeżeli chodzi natomiast o zwrot majątków gmin żydowskich, to do chwili obecnej Skarb Państwa wypłacił na ten cel odszkodowania w łącznej kwocie 87,9 mln zł.
 
Czy władze Rzeczypospolitej Polskiej planują podjęcie jakichkolwiek działań w tym dyplomatycznych w stosunku do władz Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w wyniku których władze USA otrzymają oficjalne stanowisko władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy S.447 (dalej JUST Act) czy też, jak dotychczas zagrożenia związane z realizacją przedmiotowej ustawy będą nadal tematem tabu w stosunkach z rządem USA, a spontaniczne wysiłki polonii amerykańskiej pozostaną nadal bez wsparcia ze strony władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak jak już podkreślaliśmy, ustawa JUST Act jako część wewnętrznej legislacji amerykańskiej nie jest prawnie wiążąca dla Polski. Ustawa ta nie jest też w żadnym razie „tematem tabu w stosunkach z rządem USA”. Jeszcze w okresie prac nad ustawą Ambasada RP w Waszyngtonie była zaangażowana w wypracowanie wykorzystywanej później przez amerykańską Polonię argumentacji w celu zapewnienia, że JUST Act nie będzie odnosić się wprost do Polski, ani nie będzie zawężać przedmiotu sprawy wyłącznie do naszego kraju. W związku z raportem przygotowywanym przez Departament Stanu USA, rząd RP przedstawi w najbliższym czasie stronie amerykańskiej kompleksową informację nt. prawnych możliwości odzyskania mienia utraconego po II wojnie światowej, a także nt. skali wypłaconych w ramach procesów reprywatyzacyjnych kwot. W materiale znajdą się także informacje nt. podejmowanych przez władze polskie działań upamiętniających Holocaust i jego ofiary oraz działań mających na celu zadośćuczynienie ofiarom wojny, w tym w drodze świadczeń socjalnych.
 
Z poważaniem,
Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych
Piotr Wawrzyk
Podsekretarz Stanu
 
 
 
Interpelacja nr 30279
do prezesa Rady Ministrów
w sprawie pogłębiającego się procesu antypolonizmu w świecie oraz w Polsce i konsekwencji z tego wynikających
 
Zgłaszający: Robert Majka
Data wpływu: 13-03-2019
 
Warszawa, 13 marca 2019 r.
Poseł na Sejm RP godzina 21.00
478
Mail: robm13@interia.pl (link sends e-mail)
 
Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Premier Rzeczypospolitej Polskiej
 
Szanowny Panie Premierze!

Interpelacja w sprawie antypolonizmu
 
Jest faktem, że mamy do czynienia z pogłębiającym się procesem antypolonizmu w świecie oraz w Polsce, który wynika bezpośrednio z realizacji groźby z 1996 roku implikowanej przez wypowiedź amerykańskiego prawnika i działacza społecznego pochodzenia żydowskiego Israela Singera, który będąc w latach 1986-2001 sekretarzem generalnym Światowego Kongresu Żydów, w 1996 roku na kongresie Światowego Kongresu Żydów w Buenos Aires zakomunikował, cyt.: "Ponad trzy miliony żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich żydów. Nigdy na to nie pozwolimy (…) Będą słyszeli o tym od nas tak długo, jak Polska będzie istnieć. Jeżeli Polska nie spełni roszczeń żydów, będzie publicznie atakowana i upokarzana na forum międzynarodowym" (koniec cytatu).
 
Przykłady można mnożyć, wystarczy tutaj przywołać przykłady wypowiedzi na przełomie lutego i marca 2019 roku, które potwierdzają, że realizowane jest przytoczone przeze mnie powyższe stanowisko Israela Singera, że w Polsce i na świecie mamy do czynienia z poniżaniem Polaków i Państwa Polskiego, gdzie prawie przy każdej okazji Polak jest stygmatyzowany przez oskarżanie o antysemityzm, jak choćby wypowiedzi szefa izraelskiego MSZ Israela Kaca o tym, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”, oraz premiera Izraela Benjamina Netanjahu o "kolaboracji Polaków z nazistami przy Holokauście" (koniec cytatu).
 
Należy tutaj szczególnie zauważyć, że klimat antypolonizmu jest świadomie podtrzymywany zarówno w świecie, przez dziennikarzy amerykańskich stacji telewizyjnych, jak też w Polsce - aby wymóc presję w celu realizacji przyjętej w dniu 24 kwietnia 2018 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) ustawy S.447 (dalej ustawa JUST Act) - która będzie zmuszona przez władze amerykańskie do zwrotu społeczności żydowskiej zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) należności na kwotę 300 miliardów dolarów amerykańskich.
 
W związku z powyższym, jako Polak, niezrzeszony i niezależny Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie proszę o zajęcie przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego w konsultacji z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej dr. prawa Andrzejem Dudą zdecydowanego stanowiska politycznego w sprawie dotyczącej pogłębiającego się w świecie oraz w Polsce procesu antypolonizmu, który szkodzi Polakom i uniemożliwia zbudowanie silnego i suwerennego Państwa Polskiego.
 
Uprzejmie proszę, aby odpowiedź rzeczową i merytoryczną dotyczącą problemów implikowanych przez ustawę S.447 (dalej ustawa JUST Act) podpisał osobiście Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki z uwagi na strategiczne znaczenie poruszanych przeze mnie kwestii dla przyszłości Polaków i Państwa Polskiego. Niniejsza odpowiedź Pana Premiera Rzeczypospolitej Polskiej zapisze się w najnowszej historii Państwa Polskiego.
 
Proszę przesłać odpowiedź również w wersji pdf na mój adres mail: robm13@interia.pl (link sends e-mail).
 
Z poważaniem
 
Robert Majka
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

KOMENTARZE

 • @ Autorka
  A KRK nic nie interpeluje? ;-)

  5*

  Pozdro!
 • @Jasiek 23:18:57
  Dziękuję za 5. Chciałbyś, aby prymas był Interrexem?
 • Ważne
  Jest to, co i rządy i prezydenci (czyli Wałęsa, Kwaśniewski, Kaczyński, Komorowski i Duda) obiecywali ŚKŻ w rozmowach zakulisowych. A tych spotkań było co nie miara, począwszy od roku 90. Przedstawiciele ŚKŻ przyjeżdżali do Polski i zawsze rozmawiali z władzą 3RP. Tak samo było w czasie wizyt polskich premierów i prezydentów w USA. A dla tubylców jest stara śpiewka, że ,,nas to nie dotyczy,,
 • @Rebeliantka
  Żadnej merytorycznej odpowiedzi nie będzie , przekracza to możliwości intelektualne ameb znajdujących się przy korycie . Taśmy Sowy dobrze to pokazują . Czworaki w karczmie Srula . Salute :) https://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2017/11/a414.jpg
 • @zbig71 23:37:54
  Poseł Majka też to podkreśla. I pytał o treść tych rozmów. Ale mu w jasny sposób nie odpowiedziano.
 • @Repsol 23:46:28
  Ostro oceniasz. Ale bez jasnych odpowiedzi zdecydowane wątpliwości są uzasadnione.
 • @Rebeliantka 23:46:30
  I mu się nie odpowie. To jest teraz jedną z bardziej strzeżonych tajemnic 3RP. Natomiast możemy się domyślać, co ,,nasi,, mówią Żydom.
  Więc ja się domyślam, że mówią im, że jeszcze muszą nas bardziej uśpić, bardziej zbajerować, że temat jest ,, drażliwy,, że Polacy jeszcze nie dorośli do tematu, że po cichutku. Wydarzenia z ostatnich lat dobitnie to pokazują. To całkowita kapitulacja PiS przed Żydami.
 • @Rebeliantka 23:36:14
  "Chciałbyś, aby prymas był Interrexem?"

  Prymas typu "wybaczamy i prosimy o wybaczenie" czy może prymas typu "judeochrześcijaństwo"?
 • @Repsol 23:46:28
  Możliwości intelektualne? Raczej strach przed tubylczym gniewem, jakby wszystko wyszło na jaw.
 • @Jasiek 00:15:09
  Ty pewnie wolałbyś Jakuba Uchańskiego? Bo ja Stanisława Karnkowskiego ;)
 • @Jasiek 00:15:09
  Piękną postacią był też zmarły w opinii świętości Maciej Łubieński.
 • @Rebeliantka 00:21:09
  Zamoyskiego ;-)
 • @zbig71 00:14:20
  Ciekawy komentarz. Ma cechy wiarygodnej hipotezy ;)
 • @zbig71 00:17:11
  Brr! To może być prawda. :(
 • @zbig71 00:14:20
  Myślę, że jedyną opcją jest teraz konfederacja pro-polska.
  Może z niewielu pozostałych resztek uda się odbudować państwo.

  Pozdro!
 • @Jasiek 00:24:11
  Jana? Hmm :)
 • @Jasiek 00:33:08
  Niepokoi mnie, że miejsce w Konfederacji ma Jakubiak(biznesmen ze stażem trepa w LWP,) i Zawisza(mówi się, że przekręcił ludzi na kasę) ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi co się ma.
 • @Rebeliantka 00:30:50
  Bardzo wymowne jest zachowanie ,,naszych rządzących,, w tej właśnie sprawie. Poza tym dobrze pamiętać, w jakich okolicznościach zostali dopuszczeni do koryta. I że zawsze ta ekipa dochodzi do władzy razem ze zmianami na Ukrainie. Tak było w 2005, tak też 10 lat później. A już Michnik się wysypał przed laty o projekcie Ukropol.
 • @
  Tak jest! Następna okazja aby walić w Kościół Katolicki. Dawaj Jasiek, zbig71, i żydo-Kosiur. Dawaj!
  Dlaczego polskie władze nie wspierają edukacyjno-lobbystycznych działań Polonii amerykańskiej walczącej na rzecz odrzucenia ustawy S.447?
  A administracja NEon'u wspiera?

  Hava nagila, hava nagila
  Hava nagila v'ni śmiecha!
 • @Zdzich 01:51:52
  Gdzie ja walę w Koścół? Piszę, co przez ostatnie lata robili szabesgoje z PiS w sprawie dezinformowania polskiej opini publicznej w sprawie żydowskiej chęci grabieży Polski. O co Ci chodzi?
 • Tramp to biznesmen a nie polityk
  Tramp widzi świat przez pryzmat kupuj, sprzedaj, uważaj na zyski.
  Tramp ma na karku upierdliwą globalna mafię żydowską.
  Tramp ma własny program ale mafia inny...
  Tramp musi od mafii kupować jakieś koncesje na realizację własnych pomysłów... i Tramp kupuje... za "Inflanty" bo go to nic nie kosztuje..
  Tramp już coś (nie wiem co) kupił sobie za uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela, kupił coś za uznanie wzgórz Golan za Izraelskie, kupił pewnie coś za "akta 447" ...
  Tramp płaci mafii zasobami zagranicznymi imperium amerykańskiego.
  Sprzedał Palestynę, sprzedał Syrię, sprzedał Polskę...i ma do sprzedania jeszcze wiele wiele innych zasobów które chce przejąć globalna mafia żydowska (Ukraina, Europa, Iran...co tam żydzi zechcą.. Tramp im to sprzeda...czyli uzna że to ich...).
  Teraz Tramp sprzedaje żydom Wenezuelę.

  Pytanie czy Tramp będzie bronił realizacji tych "transakcji" ponad głowami zainteresowanych... Forma transakcji jest identyczna do reprywatyzacji kamienic w Warszawie... też dokonywane są ponad głowami mieszkańców.
  I tu i tam inicjatorem, motorem działań jest ta sama mafia żydowska.
 • @Rebeliantka 00:38:16
  "Jana? Hmm :)"

  Nie - Sebastiana.
  A poza tym to bardzo mi przykro, bo na interrexów zostali Ci się już sami judeochrześcijańczycy i jak sobie umysłu nie przewietrzysz, to jeszcze Ci wcisną kit, że i judeochrześcijaństwo to "Mistyczne Ciało". A Ty nadal będziesz "obiektywnie" argumentować "dla mnie... "

  Kiedy KRK uznał "mistyczną granicę" na Odrze i Nysie? ;-(
 • @Zdzich 01:51:52
  "Dlaczego polskie władze nie wspierają edukacyjno-lobbystycznych działań Polonii..."

  Bo są tak samo polskie jak KRK.

  Ukłony
 • @Zdzich 01:51:52
  "A administracja NEon'u wspiera?"

  Bardziej niż KRK. Hava nagila?
 • @zbig71 02:12:55
  "Piszę, co przez ostatnie lata robili szabesgoje z PiS w sprawie dezinformowania polskiej opini publicznej w sprawie żydowskiej chęci grabieży Polski."

  Udawali świątobliwych. Jeden nawet Hostię łapał.
  A ja na miejscu każdego biskupa to bym ich za ten fałsz pastorałem po łbach walił. Wtedy może rozważyłbym opcję, że KRK jednak trochę dba o swoje polskie owieczki. A tak to tylko widzę jak współdziała z obłudnikami i zdrajcami uwiarygodniając ich nawet Najświętszym Sakramentem.

  Pozdro!
 • @Zdzich 01:51:52
  "Hava nagila, hava nagila"

  Zdzichu, tak właściwie to w jakich Ty się kręgach obracasz?
 • @ Autorka
  "Interpelacja posła Majki..."

  A tak prawie wracając do meritum to zastanawiam się co Szanowny Poseł w magicznym chrapi dostrzegł, że się chwilowo z nim skumał...
  No ale dobrze, że się odciął.
 • @zbig71 00:50:08
  "biznesmen ze stażem trepa w LWP"

  Na jednym z wystąpień Michalkiewicz niemal autorytatywnie stwierdził, że NE powstał z razwiedczyków, ale tych wyślizganych z interesu. Ja tam nie wiem jak było, ale nawet jeśli coś jest na rzeczy, to owo "wyślizganie" należałoby raczej zaliczyć na plus i zastanowić się czy aby jego powodem nie były jakieś zasady np poważne podejście do kwestii służby Ojczyźnie...

  Co do Zawiszy... czyżby nie można było na nim polegać...

  Też mam absmak. Ale jeszcze nie alergię.

  Ukłony.
 • Niby po co stała
  ta menora na magdalenkowym stole - kiedy radzono tam - jak zwinąć/rozpirzyć tutaj moskiewską komunę - aby tubylcy nawet nie powąchali władzy nad atrapą Polski uwolnioną od owej moskiewskiej komuny.
  Wniosek?
  Kto da głowę, że piekielne g*wno oznaczone liczbą - 447 - nie pojawiło się w Łoszingtonie z inicjatywy michnikowszczyzny - żrącej na co dzień polski chleb?
 • @Oscar 07:09:48
  Te zdegenerowane jednokomórkowce, ameby i pantofelki, hahaha gumofilce ledwo przerobione na podarte trzewiki kaczora, nawet zapadając się w szambie będą kłamać, Polacy nic się nie stało.
  Nie ma już określeń na te zdradzieckie mordy odessane od miłości do Polski, Polacy niestety zostali przerobieni na tępaków, tak jak ukraińcy gdzie do wyboru mieli trzech znaczących kandydatów i wszyscy to żydzi, gdzie oczy i mózgi ?
  Musimy dać sobie szansę i zagłosować nawet na Brauna, Winnickiego i resztę tej koalicji, bo jeżeli nie oni to kto, a jeżeli i oni znikną w odmętach "wyborów" to tylko się zamknąć i płakać !
 • @provincjal 09 08:45:57
  Masz 100% racji.
  Głosować na kogokolwiek byleby nie na te ku..y które siedzą w polityce już od 30 lat z wiadomym skutkiem.
  Gdyby wybory odbywały się na zasadzie losowania to mielibyśmy dużo lepszą władzę.
  Należy dokonać drastycznej wymiany ludzi na polskiej scenie politycznej.
 • @Oscar 07:09:48
  Nie zauważyłeś, że najpierw Oni widzieli Trumpa na tym stanowisku, by mógł realizować ich politykę łupieżczą.
  USA - usrael, to nic innego jak ormowcy syjonistów - neokonserwatystów, im ciągle mało, mordują, grabią, palą co im się żywnie podoba.
  Odpowiedz jakiegoś byłego szumowiny dziennikarzyny na interpelację Posła, która była kierowana do premiera, to nic innego jak uniknięcia odpowiedzialności karnej za fałszowanie rzeczywistosci. Minister, Premier za taką odpowiedz mogli by trafić przed Sąd, a tak to rozpływa się na jakiegoś urzędnika, gdzie zawsze mozna się wyprzeć tego co napisał.
  Mamy dobitne dowody, że upadłym państwem rzadzi klan szpiegów, mamy dobitne dowody na to, że świadomosć 99,9% ludzi jest zerowa, skoro wybierają do władzy ciągle tych samych od 30 lat.
 • @Robik 09:16:22
  Dokładnie tak . Tyle jeszcze możemy pamiętając , kto liczy głosy . Salut .
 • @Repsol 09:26:26
  Z tym liczeniem głosów, to fakt.
  Jednak najgorszą rzeczą jest licytowanie się która banda z tych dwóch jest lepsza (PiS-PO).
  Njabardziej niebezpieczni są ci "patrioci" którzy starają się znaleźć jakieś "pozytywy" wśród rządzących kolaborantów.
  Jeśli Polacy w wystarczającej liczbie nie zrozumieją tej pułapki w jakiej się znaleźli to może nie zasługują na swoje państwo?
  Chyba znaleźliśmy się już na ostatniej prostej.
  Pozdrawiam
 • @Jwu 09:28:55
  Płacą, płacą. Przecież kupowany sprzęt wojskowy na rzecz armii usraela, która okupuje Polskę, jest po zawyżonych cenach i bez przetargów to co? Przecież np; tylko rakieta jass do F-16 kupiona 7 - krotnie drożej niż kupuje armia usraelska. Pośrednikiem w spłatach jest żydowska firma Lekechd Martin, gdzie kilka dni temu gościł w Polsce v-ce szef tej firmy, tylko po to aby dograć formę płatnosci.
 • @Jasiek 07:17:12
  Proszę, abyś na moim blogu nie wypowiadał się w sprawie KRK.

  Powiem w Twoim stylu - nie masz pojęcia, koleś, o czym mówisz. Gdyby nie Kościół, Polski by już nie było i tylko ciężki frajer może atakować - i to jeszcze skrajnie niemerytorycznie - jedną z nielicznych struktur broniących narodowych spraw Polski.
 • @Wrzodak Z. 09:23:46
  Tutaj mamy przedstawioną naszą przyszłość. Dla zmylenia przeciwnika, czyli nas zakończenie jest optymistyczne. W realu bym na to nie liczył.
  https://www.cda.pl/video/1802495ad?wersja=720p
  To tylko jeden z filmów pokazujących jak bawią się z nami w ciuciubabkę.
  Polska jest tylko jednym z drobnych elementów wcielania globalnego planu wobec gojów. Oni saobie jaja z nas robią pokazując co nas czeka i śmieją nam się w twarz.
 • @Rebeliantka 09:39:19
  Daj trochę dowodów, bo słowa łatwa się wypowiada. Chodzi mi oczywiście o hierarchię kościelną. Oczywiście , że są patriotyczni księża w parafiach, ale oni na politykę KRK wpływu nie mają. To tak samo jak w społeczeństwie. Są w śród nas patrioci, ale to nie my mamy wpływ na politykę państwa.
 • @demonkracja 08:17:17
  Michnikowszczyzna na pewno bierze w tym jakiś udział. Konferencja w Paryżu jest tego dobitnym dowodem.
 • @Wrzodak Z. 09:37:02
  Jeśli jest prawdą, że "spłata" dokonuje się po cichu to kto nam zagwarantuje, że za 250 lat Żydzi nie zarządają ponownie "odszkodowań" w wyskości 300 mld (wraz z odsetkami) skoro nie ma przejrzystej księgowości?
  O ile Polska będzie jeszcze wtedy istniała...
 • @Rebeliantka 09:53:46
  Czyli "michnikowszczyzna" wspierana/finansowana jest przez PiS-owski nierząd!
 • @zadziwiony 09:48:21
  Hierarchia kościelna w większości krytykuje niejasną politykę władzy. Wystarczy posłuchać kazań.
 • @Jasiek 07:54:30
  Dla mnie Michalkiewicz jest niebezpiecznym manipulatorem.
  Zawsze z lubością flekuje "polski" rząd a NIGDY USA.
  Jakby nie rozumiał komu ten "rząd" podlega.
 • @Robik 09:59:41
  Jakiś czas temu Michalkiewicz w Realu określił bardzo jasno swoją pozycję:
  "Uważam, że jeśli już mamy wybór między folkslistą amerykańską, niemiecką czy też folkslistą rosyjską... lepiej podpisać folkslistę amerykańską,
  chociaż to się wiąże z haraczem dla Żydów".
  Czy trzeba więcej dowodów?
 • @Robik 09:57:04
  Masz jakieś wątpliwości? Przecież w odpowiedzi na interpelację jednoznacznie wskazują:

  "Należy również podkreślić, że Polska stale i konsekwentnie podejmuje wielorakie działania w celu upamiętnienia żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz zbrodni popełnionych przez okupantów na jej terytorium w czasie II wojny światowej, w tym zbrodni Holokaustu i jego ofiar".
 • @Robik 09:59:41
  Po prostu pamięta historię D.Ratajczaka . Salut . http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=15589&Itemid=55
 • @Robik 09:55:11
  W ten sposób mogą nas wyportkować w białych rękawiczkach . I nikt nigdy ich z tego nie rozliczy. Zawyżone kontrakty, depozyty kruszców itp podobne podstępne działania. Jesteśmy w czarnej d-pie.
 • @Repsol 10:07:02
  No to powinien się zająć uprawianiem warzyw na działce - z pożytkiem dla wszystkich.
 • @Rebeliantka 10:05:18
  "Masz jakieś wątpliwości?"
  Nigdy ich nie miałem.
  Jednak zawsze należy to podkreślać.
 • Źle to wygląda.
  Obecna czołówka kościelna to dno i wodorosty, ale nie sądzę, że stanowią oni większość w episkopacie. Z tym, że są odsunięci od stanowisk, a wielkie media o nic ich nie pytają. Na parafiach mnóstwo znakomitych księży.
  Ale wpływ na opinie publiczną mają inteligenckie zakony; jezuici i dominikanie. Oba bym skasował. I sporo księży w małych miejscowościach też tak uważa. Że tych zakonów już uratować się nie da, gdy chodzi o wierność Magisterium.
 • @zadziwiony 10:07:08
  W sprawie złota jest w necie taka interpretacja:
  http://www.brytol.com/polskie-zloto-w-anglii/?fbclid=IwAR3nqx1vsqig4f27tPTWu3EfiJm_jdseCFbatfL1VvOY-Autytykb51TZv8#psfbmodal
 • @Wican 10:16:41
  Moja parafia jest prowadzona przez jezuitów. Znakomici księża i wspaniali ludzie.
 • @Oracz 10:15:38
  Z tym mieszkaniem to szokujący numer.
  Dla wielu miłośników SM był to jeden most za daleko.
  Żeby w wieku 71 lat nie dorobić się nawet skromnego mieszkania...
  Zaiste wielkie osiągnięcie "wolnorynkowca".
 • Wizyta dzieci w Muzeum....z programu ziarno!KTO to wymyśla????
  https://twitter.com/i/status/1113081992080494592
 • @Jwu 09:28:55
  Jakieś płoty pojawiły się w necie na ten temat. Braunem coś o tym mówił. Że już złotko poszło na część żydowskich uroszczeń.
 • @Rebeliantka 09:39:19
  Mam nadzieję, że na parafiach jest .... Polska. Bo episkopat może budzić wątpliwości.
 • @Rebeliantka 09:53:46
  No ci to biorą w tym udział od 68 roku, jak ich chamy wyślizgały z interesu
 • @Robik 10:03:44
  Ale pisał i mówił także, że trzeba było postawić amerykańcom ultimatum, czyli : jeśli podpiszecie akt 447 to Polska wystąpi z NATO i zaprosi Putina, aby ten obsadził wojskiem zachodnią granicę Polski. A Targalski wtedy zaczął pluć i wyzywać go od wiadomych agentów.
 • @Robik 10:03:44
  Jeśli Michalkiewicz cos takiego powiedzial, to wybrał najgorszą opcję folksilstów dla niewolników. Ot, cały Michalkiewicz raz pro-usraelski raz - udajacy narodowca, ciągle go ciągnie do żyda.
 • @zadziwiony 10:07:08
  Dlatego brak dostępu powszechnego do numerów sztab. Salut .https://dwagrosze.com/2019/04/zloto-polskie/
 • @zbig71 10:46:52
  Nic takiego na poważnie nigdy nie powiedział.
  Michalkiewicz na każdym kroku posługuje się specyficznym językiem w którym aż się roi od sarkazmów i kpin.
  W takiej sytuacji każdy odczytuje jego intencje po swojemu.
  To nie jest polski rząd tylko agenci nominowani przez Imperium więc jak mają ugryźć rękę która ich karmi?
  Takich prostych rzeczy Michalkiewicz nie rozumie?
  Przyciśnięty do muru przez pytającego oświadczył wprost:
  "... lepiej podpisać folkslistę amerykańską,
  chociaż to się wiąże Z HARACZEM dla Żydów".
  Żadnych złudzeń!
 • @Wrzodak Z. 10:54:50
  Powiedział to tutaj (32’31’’):

  Michalkiewicz u Roli
  https://www.youtube.com/watch?v=L_f0GW84DyM

  Michalkiewicz udaje, że nie wie skąd te "polskie" władze się biorą.
  To "polskie" władze są złe a nie amerykańskie!
 • @Rebeliantka 09:39:19
  Zamykasz mi "usta" :-)
  A argumentem jest "nie masz pojęcia"

  Odpowiedzi na pytanie o "mistyczną granicę" na Odrze i Nysie oczywiście brak :-(

  Ale OK - jeśli sobie nie życzysz na Twoim blogu, to w każdej chwili możemy przejść na mój lub spotkać się na jeszcze innym. W dowolnym czasie.
  ----------------------------------------------

  "...tylko ciężki frajer może atakować - i to jeszcze skrajnie niemerytorycznie - jedną z nielicznych struktur broniących narodowych spraw Polski."

  Zadałem pytanie - odpowiedzi się nie doczekałem. Zamiast niej zakaz.
  Czy klątwa rzucona na Polaków i Jagiełłę oraz Konfederację Warszawską to też obrona narodowych spraw Polski? Czy może skrajnie niemerytoryczne pytania?

  Bardzo proszę o odpowiedź. Skrajnie merytoryczną. Nawet do bólu - nie żałuj sobie proszę. I obiektywną - a nie w stylu "dla mnie to mistyczne..."
  Oczywiście odpowiedź - jeśli zechcesz jej udzielić - może być udzielona gdziekolwiek i kiedykolwiek (inny blog, priv itp)

  Serdecznie pozdrawiam.
  I już spadam ;-)))
 • @Robik 11:02:33
  Powiedział, nawet echem się to odbiło, np Targalski. Nie chce mi się szukać, jak poszukasz to sam znajdziesz. Mówił to być może u Roli, albo u siebie w domu. I chyba pisał w jakimś felietonie. Natomiast absolutna zgoda, co do jego ,, chęci,, podpisania odpowiedniej folkslisty. Co jest dziwne, boz jednej strony uważa akt447 za największe zagrożenie od 39r, jednocześnie wychwala folkslistę USA.
 • @Robik 09:59:41
  "Zawsze z lubością flekuje "polski" rząd a NIGDY USA."

  Musisz chyba jednak obiektywnie przyznać, że niestety jest co flekować.
  Co do USA, to oczywiście masz rację, ale i tu wypowiadał się moim zdaniem sensownie z polskiej perspektywy i twierdził, że zapłatę powinniśmy brać z góry i że Trumpa (jego problemy na arenie wewnętrznej) nie jest mu szkoda po podpisaniu 447.
  Zauważyłem natomiast to, że nigdy nie wypowiedział się krytycznie o "Solidarności" - dla mnie to była kolejna "kolorowa rewolucja" i to wsparta działaniami na płaszczyźnie religijnej, a mam wrażenie, że on nadal wierzy w jej oficjalne ideały....

  Ukłony
 • @Rebeliantka 10:20:13
  Ja miewałem z nimi do czynienia. Mistrzowie zamętu. Byc może, mieszkańcy Twojej parafii nie są jeszcze wystarczająco "zmodernizowani" i trzeba poczekać. Ale faktem jest, że są zakonem niebezpiecznym, bo grupują ludzi o wysokiej inteligencji i znakomitych erudytów. Taki Obire był zdziwiony, gdy go zaatakowano za jego niemal heretyckie wypowiedzi. Powiedział, że takie poglądy ukształtowało w nim seminarium jezuickie.
 • @Jasiek 11:19:48
  No wiesz.... chłopak był wtedy młody, drukował ,,kurs,, ,,Gospodarza,, sentymentów nie odpędzisz.
 • @Robik 10:20:43
  Nie wszyscy mają takie priorytety. Ważniejszy "warsztata pracy" niż mieszkanie. A tutaj chodzi o szybkie zebranie sporych pieniędzy. W jego wieku, kredytu pewnie by nie dostał.
 • @zbig71 10:46:52
  Targalski wygląda jakby był psychicznie chory. A stary partyjniak z niego.
 • @Wrzodak Z. 09:23:46
  Poseł Robert Majka to do 2018 sędzia Trybunału Stanu. To rzeczywiście dysonansowe, że odpowiedział mu w tak ważnej sprawie tylko podsekretarz MSZ.
 • @Wican 11:28:24
  No wiesz, alkohol szkodzi.;-)
 • @Robik 10:03:44
  "...podpisać folkslistę amerykańską,
  chociaż to się wiąże z haraczem dla Żydów".
  Czy trzeba więcej dowodów?"

  Dzięki za info.
  Biedny Staś się odkrył, ale chyba tylko pod względem braku orientacji, bo moim zdaniem to właśnie Ruscy nie żądają od nas podpisania żadnej folkslisty czy innego g... .
  Czy Twoim zdaniem się mylę?
 • @Jasiek 11:19:48
  Oczywiście, że jest za co!
  Co do "brania z góry" to też taki trick mający jedynie uderzyć w "polskie" władze.
  Załóżmy przez moment, że polski prezydent czy premier zwraca się do Trumpa w ten sposób (wiemy, że on się nigdy w ten sposób nie zwróci bo wie kto go tam wsadził i jak łatwo może wypaść).
  Zdumiony Trump po chwili zdumienia zwraca się do do "polskiego" prezydenta: "bujaj się stąd pókim dobry..."
  Czy Michalkiewicz kiedykolwiek powiedział co miałby zrobić w takiej sytuacji "polski" prezydent?
  Przecież musielibyśmy mieć jakąś poważną alternatywę.
  On kpił sobie z "dyplomacji ikonowej" kiedy to Rosja próbowała przełamać lody w konch z Polską.
  Na marginesie; czy w czasach "komunistycznych" (posługując się identyczną logiką) Michalkiewicz podchodził ze zrozumieniem do interesów Moskwy i je usprawiedliwiał mając pretensje wyłącznie do Bieruta czy innego I sekretarza?
  Czy podobnie onwiniałbyś wyłącznie słabego dzieciaka którego starszy osiłek okrada w szkole z kieszonkowego i 2 śniadania?
  Ten osiłek też realizuje własne interesy.
 • @Jasiek 11:12:33
  Odpowiedziałam w Twoim stylu.

  Jak chcesz, to komentuj na moim blogu, a jak nie chcesz, to nie komentuj.

  Ta notka jest o interpelacji kierowanej do rządu, a nie Episkopatu. Chyba Ci wiadomo, do kogo kieruje się interpelacje. A jeśli nie wiesz, to proste przypomnienie z Wiki:

  Polega na wystosowaniu pisemnego pytania przez posła na Sejm RP (poprzez Marszałka Sejmu RP) do Prezesa Rady Ministrów lub konkretnego ministra. Interpelacja daje członkom parlamentu prawo do składania zapytania w każdej sprawie, prawo żądania odpowiedzi i prawo wyciągania z nich wniosków. Pytanie powinno zawierać także krótkie przedstawienie stanu faktycznego sytuacji, do której się odnosi. Na interpelację odpowiedź musi być udzielona w określonym terminie (21 dni); jest możliwe przeprowadzenie nad nią debaty parlamentarnej.

  Co do Twoich insynuacji w sprawie KK, to wprowadzasz uboczny watek do dyskusji, która jest w sprawach rządu. Odwracasz uwagę?
 • @Wican 11:25:55
  Wierzysz Obirkowi? Dziwne.
 • @Jasiek 11:42:53
  Moim zdaniem nie mylisz się.
  Dla mnie takim papierkiem lakmusowym była zawsze kwestia 9-11.
  Michalkiewicz zapytany o tę historię odpowiedział, że "nie ma powodu żeby nie wierzyć w wersję rządową".
  Czy naprawdę potrzeba lepszego dowodu?
 • @Rebeliantka 11:39:04
  Chyba tylko 4 posłów podpisało list, jaki do Trampa napisał poseł J.Wilk. to było w zeszłym roku. Oczywiście w wiadomej sprawie. Tylko 4 na 460+ Senat. Także sprawy naprawdę ważne, to ,,nasi reprezentanci,, mają tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. Czy p.Majka był wtedy posłem?
 • @zbig71 11:27:01
  "No wiesz.... chłopak był wtedy młody, drukował ,,kurs,, ,,Gospodarza,, sentymentów nie odpędzisz."

  Wygląda na to, że neotrockiści zbałamucili go jak esbecy młodego Zelnika ;-(

  Pozdro!
 • @Wican 11:27:12
  Trzeba być odpowiedzialnym człowiekiem i przewidywać...
  Co to za głowa rodziny która swoje dzieci i żonę skazuje na mieszkanie pod mostem?
  Czy to oznacza, że wszystko co on zarobił to skonsumował?
  Cała ta sytuacja jest tak szokująca, że aż prawie niewiarygodna.
  To można być do tego stopnia lekkoduchem?
  Jak na człowieka wyznającego "kapitalistyczne" idee to nie widzę tutaj konsekwencji.
 • @Robik 11:46:30
  Klawiatura zjadła mi kilka literek.
  Powinno być:
  Czy Michalkiewicz kiedykolwiek powiedział co miałby zrobić w takiej sytuacji "polski" prezydent?
  Przecież musielibyśmy mieć jakąś poważną alternatywę.
  On kpił sobie z "dyplomacji ikonowej" kiedy to Rosja próbowała przełamać lody w KONTAKTACH z Polską.
 • @Rebeliantka 11:47:29
  "Co do Twoich insynuacji w sprawie KK, to wprowadzasz uboczny watek do dyskusji, która jest w sprawach rządu. Odwracasz uwagę?"

  Ależ skąd. Jeśli tak mi wyszło to przepraszam.
  Chciałem natomiast zasugerować, że byłoby dobrze gdyby za Szanownym Posłem Majką stanął jakiś brzuchaty duszpasterz z kawałem dobrego "pastorała" w ręku. Co by interlokutor wiedział, że ma do wyboru presję usralelitów albo watykańskiej - nomen omen - kawalerii.

  A swoich pytaniach, uprzejmie pozwolisz, że będę pamiętał :-)
 • @Rebeliantka 11:47:29
  Idę do roboty - zając się pali ;-)
 • @Robik 11:59:42
  Wiesz, SM często jeździ do USA, ma tam zawsze wiele odczytów, prelekcji, kontaktów. Może go zbałamucili? Cholera wie.
 • @Nathanel 12:21:42
  Oczywiście, że bezprawne. To tylko kolejne argumenty. I co dalej?
 • Super konkretny film
  https://www.youtube.com/watch?v=TyKgP07F7ME

  Udostępniajcie!
 • @zbig71 11:50:54
  Majka ślubował 21-11-2018 r. Przyjął mandat po pośle Bakunie z Kukiz15, wybranym na prezydenta Przemyśla.
 • @Robik 11:56:56
  Całe życie można funkcjonować na wynajmie. A tutaj dostał informacje, że szybko musi coś kupić. Wolnorynkowiec nie musi zaczynać kariery od kupowania mieszkania na kredyt. Bo to nie jest faktyczna własność (dopóki się nie spłaci ostatniej raty). Znam osoby zamożne (graczy giełdowych), którzy własnych mieszkań nie mają. Wolą wynajmować, bo to czyni ich bardziej moblinymi. A nadwyżki pieniędzy przeznaczają na wycieczki, różne inwestycje, itd. Mieszkanie chyba inwestycją nie jest, o ile nie jest warztatem pracy. A niszowy publiczysta wcale nie musi zarabiać kokosów.
 • @Nathanel 12:21:42
  O czym ty piszesz? Prawo (w tym międzynarodowe)obowiązuje słabych, a silni robią co chcą.
 • @Rebeliantka 12:41:17
  Dzięki!
 • @Wican 12:42:45
  No ale jakiegoś majątku powinien się dorobić. Michalkiewicz się skarżył ze jest biedny...
 • @Wican 12:43:52
  No raczej. Tym bardziej, że ta cała banda z Kaczysławem Polskę zbawem to stanie na baczność i nawet nie kiwnie palcem w bucie, jak tylko Żorżeta zmarszczy brwi.
 • @Oracz 13:13:24
  Michalkiewicz nie wziął w obronę żadnego gwałciciela. Wystąpił przeciwko obciążaniu odpowiedzialnością finansową - bez podstaw prawnych i faktycznych - zakonu Chrystusowców za przestępstwo byłego zakonnika, o którym to przestępstwie nic nie wiedział.

  Sprawa tzw. Kasi jest zreszta przedstawiana opinii publicznej przez Wyborcza i inne media mainstreamu w sposób skrajnie zafałszowany. Dowody - po zbadaniu przeze mnie sprawy w prokuraturze - przedstawiłam tutaj:
  http://rebeliantka.neon24.pl/post/146198,ustawka-ws-kasi-i-lewactwo-w-amoku
 • Cytuję z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego ws "Kasi"
  "Sąd jednoznacznie ustalił, że pozwani (ich organy) nie mieli wiedzy odnośnie do nagannego procederu księdza a stosowne informacje uzyskali dopiero w momencie jego aresztowania".
 • @Rebeliantka 11:48:46
  W tej kwestii? jak najbardziej. Akurat wielu jezuitów głosi "postępowe" opinie. Łącznie z obecnym papieżem.
 • @Oracz 13:55:09
  A jak w pociągu konduktor zgwałci pasażerkę, to kto odpowiada? On? Czy PKP?
 • @Robik 13:02:28
  Mi też wydaje się to dziwne. Ale jestem w stanie zrozumieć. Umoczył w jakimś amber gold czy w czymś takim.
 • @Oracz 13:24:16
  Niedawno był tutaj na NEON-ie art. o tzw. "taternikach", czyli żydach którzy się wzajemnie wspierają w osiąganiu kariery.
  Z mojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że wśród Polaków obowiązuje inna technika: kopanie innych Polaków żeby się wyżej nie wznieśli. Ileż to razy doświadczyłem bezmyślnej zazdrości i niechęci ze strony moich pobratymców.
  Wielu z nich wkładało olbrzymi wysiłek żeby tylko zaszkodzić i to w sytuacji kiedy nie byłem dla nich nawet zagrożeniem (o pozycję, pieniądze).
  Natomiast jeśli chodzi o rodzinę to jesteśmy b. solidarni i poza jednym, dalekim krewnym wspieramy się w każdej sytuacji.
 • @Rebeliantka 13:35:40
  W sprawie "Kasi" może i nie miałbym żadnego zarzutu w stosunku do Michalkiewicza.
  Jedynie w tak drażliwej sprawie powinien wykazać się pewną delikatnością.
  To było bardzo chamskie. Nawet jego syn go za to potępił.
 • @Oracz 13:55:09
  Mieszasz dwie kwestie zupełnie od siebie niezależne.
  Odpowiedzialność w tej sytuacji jest indywidualna.
  Gdyby były dowody, że jego przełożony go do tego nakłaniał czy też tuszował sprawę to wtedy ta odpowiedzialność byłaby szersza.
  Czy uważasz, że jeśliby się okazały prawdziwe informacje iż Marszałek Kuchciński miał sex z dzieckiem to Sejm, czyli my wszyscy powinniśmy być uznani za winnych?
 • @Jwu 14:14:58
  Nie tylko całe złoto, ale cała planeta to mało dla handlowej nacji.
 • @Oracz 14:25:25
  No właśnie! Gdyby...
  Za Rebeliantką:
  "Sąd jednoznacznie ustalił, że pozwani (ich organy) NIE MIELI WIEDZY odnośnie do nagannego procederu księdza a stosowne informacje uzyskali dopiero w momencie jego aresztowania".
  Nie czepiaj się przegranej sprawy bo nie masz racji w tej kwestii.
  Prawda jest ważniejsza niż uprzedzenia.
 • @Oracz 14:25:25
  Gdyby był przyłapany na tuszowaniu , to jasne, ale za gwałt powinien odpowiadać tylko konduktor. Bo inaczej wchodzimy w strefę zbiorowej odpowiedzialności za wszystko.
 • @Oracz 15:32:00
  Mówiliśmy o sprawie "Kasi".
  W tej sprawie nie masz oczywiście racji.
  Szkoda, że nienawiść do KK przysłania Ci jasny i uczciwy osąd.
 • @Oracz 16:26:46
  Powinieneś zmienić nick na Sracz.
  Bardziej Ci to pasuje.
 • @Oracz 16:38:08
  No dobrze, ale co takiego mówią lekarze?
 • @Oracz 13:55:09
  Co ma nauka religii do odpowiedzialności za czyn kryminalny byłego zakonnika? W cywilizowanym prawie nie ma odpowiedzialności zbiorowej za czyn, z którym nie miało się nic wspólnego.

  Chcesz komunizmu, to przeprowadź się do Korei.
 • @Wican 13:59:22
  A Ty jesteś konserwatystą? Wątpię. Gdybyś był, to byś nie pisał głupot o jezuitach. Jak masz zastrzeżenia, pisz o konkretnych osobach i konkretnych poglądach.
 • @zbig71 14:00:29
  Zgodnie z prawem - gwałciciel. Nie wiem, czy ustawa o PKP przewiduje odpowiedzialność za gwałty w pociągach. Sprawdzę.
 • @Robik 14:11:38
  Być może. Jednak w sposób stanowczy pokazał fałsz tego wyroku.
 • @Robik 14:18:59
  Słuszny komentarz.
 • @Oracz 15:32:00
  Dalsze komentarze nie na temat usuwam.
 • @Robik 16:33:03
  Usunęlam kolejne komentarze Oracza atakujące KK. Nie ma potrzeby obniżać poziom polemiki z tym panem, chociaż rozumiem zdenerwowanie.
 • @Oracz 19:13:38
  Wyluzuj tobie się całkiem porąbało , notka jest o roszczeniach żydowskich , a ty wypisujesz o dupie Maryni Salut :)))
 • @Oracz 19:13:38
  Ta notka dotyczyła roszczeń żydowskich, a nie KK, z tego powodu Twoje komentarze nie na temat zostały usunięte.
 • @Rebeliantka 18:26:13
  Też tak myślę. Takie wyroki, jak w sprawie ,,Kasi,, to zalążek nowego przemysłu, czyli wyciąganiu kasy z bogatych instytucji lub majętnych ludzi po ,,przypomnieniu sobie,, molestowania po 40 latach na przykład. Skądinąd podobne mechanizmy jak przy ,, odzyskiwaniu po żydowskiego majątku,,
 • @Rebeliantka 19:54:13
  Dla wiosennych porytych , dzień bez ataku na Kościół Katolicki jest dniem straconym . No to mają tu problem . Salute . :) https://www.youtube.com/watch?v=BGr8SxiN3K8
 • @zbig71 20:18:06
  Dokładnie tak.
 • @Oracz 20:17:41
  Nie rozumiem tego bełkotu. Sorry, ale ten komentarz też usuwam. Z powodów wcześniej podanych.
 • @Oracz 20:17:41
  Idż orać gdzie indziej . Salut :))) https://repsol.neon24.pl/post/146800,dla-gamoni-na-portalu
 • @Rebeliantka 20:29:57
  Teraz już pani jawnie manipuluje. Z przyczyn wcześniej podanych, usuwa pani zdjęcie Świętego Natychmiast, Jana Pawła II, Korola Wojtyłę, tylko dlatego że sfotografował się z organizacją starszych braci, z loży B'nai B'rith, których przyjął na audiencji?
  Czyli dobro kościoła wymaga czynów, które przed 89r tak was brzydziły?
 • @Oracz 20:41:46
  Jan Paweł II przyjmował na audiencji różnych ludzi. Co ma z tego wynikać? I co z tego wynika w aspekcie Ustawy 447?

  Proszę o elementarną logikę. Jan Paweł II od kilkunastu lat nie żyje, a Trump podpisał Just Act 447 w ubiegłym roku.

  Nie chcę Ciebie banować, ale w oczywisty sposób kierujesz dyskusję w niemerytorycznym kierunku.

  Proszę, potraktuj to jako ostatnie ostrzeżenie.
 • @Oracz 20:56:41
  Trudno. Ban.
 • @Rebeliantka 20:59:07
  Nareszcie . Pozdrawiam :) https://www.youtube.com/watch?v=vVzI-MhBKhQ
 • @Repsol 21:19:02
  Dzięki.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej