Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
352 posty 11270 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Otrzymałam dzisiaj w sprawie wyborów

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Niektóre komitety wyborcze zgłaszają zastrzeżenia do trybu wprowadzenia zmian do kodeksu wyborczego oraz kalendarza wyborczego Podnoszą wątpliwości dotyczące kwestionowania przez komisje wyborcze setek podpisów poparcia.

Oceniają, że wybory mogą być nieważne. Niestety, wnioskują też o uznanie wadliwości powołania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która stwierdza ważność wyborów i rozpatruje skargi i protesty wyborcze.

Niezależnie od tego, czy zastrzeżenia wnioskodawców są słuszne, czy też nie, może to skutkować niestabilnością sytuacji po wyborach, a przede wszystkim może posłuzyć do kolejnych zarzutów KE o brak praworządności w Polsce.

----------------------------------

Oto pełen tekst korespondencji, którą rozsyłają "Oburzeni".

 

21 września 2019, w Czosnowie k. Warszawy zebrani przedstawiciele pozaparlamentarnych komitetów wyborczych, zarejestrowanych przez PKW i zgłoszeni przez nie kandydaci do Sejmu i Senatu oraz reprezentanci różnych organizacji społecznych podpisali się pod wnioskiem o unieważnienie październikowych wyborów parlamentarnych (tekst protestu niżej). Jeśli uważasz ten wniosek za słuszny, wydrukuj go, podpisz i wyślij na niżej podany adres Sądu Najwyższego lub zadzwoń pod numer: 601 255 849.

-------------

 

Sąd Najwyższy , Plac Krasińskich 2/4/6 ,  00-951 Warszawa

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Court of Justice of the European Union, Rue du Fort Niedergrunewald ,  L – 2925 Luxembourg

Sz. P. Thomas Greminger - Sekretarz Generalny – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Wallnerstrasse 6 ,  1010 Wien , Osterreich

Sz. P. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir - Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, ul. Miodowa 10 ,  00-251 Warszawa

Parlament Europejski, 60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60 ,  B-1047 – Bruxelles/Brussels 

Sz. P. dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77,  00-090 Warszawa

 

Szanowni Państwo,

Działając w interesie publicznym, w trosce o dobro demokracji w Polsce i Europie, jako przedstawiciele krajowi lub koordynatorzy okręgowi zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą komitetów wyborczych albo zgłoszeni przez nie kandydaci do Sejmu lub Senatu lub przedstawiciele organizacji społecznych, na podstawie artykułu 101 Konstytucji RP, artykułu 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i artykułu 3 Protokołu nr 1 do w/w Konwencji składamy protest przeciw ważności wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 13 października 2019 i jednocześnie zwracamy się o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz o pilną interwencję Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Parlamentu Europejskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP (Dz.U.1997 nr 78 poz.483 ze zm.) oraz odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.1960 nr 30 poz.168 ze zm.) wnosimy o stwierdzenie nieważności wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP (Dz.U. 2019 poz.1506).

 

Uzasadnienie:

1.      Przyjęcie ustawy 31 lipca 2019 roku przez Sejm RP o zmianie Ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. 2019 poz. 1504), która wprowadziła istotne zmiany do Kodeksu wyborczego w terminie krótszym niż 6 miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, jest sprzeczne z dwoma wcześniejszymi wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, które wskazują, że istotne zmiany w Kodeksie wyborczym mogą być dokonywane najpóźniej pół roku przed pierwszą czynnością wyborczą. Ponieważ zmiany w Kodeksie wyborczym z 31 lipca 2019 są istotne (dotyczą one między innymi sposobu rozstrzygania protestów wyborczych przez Sąd Najwyższy, który orzeka w składzie całej właściwej izby), nie mogły być wówczas dokonane w świetle standardów Trybunału Konstytucyjnego (patrz np. opinie konstytucjonalistów – dr Ryszarda Piotrowskiego czy prof. Marka Chmaja).

2.      Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która stwierdza ważność wyborów i rozpatruje skargi i protesty wyborcze, została powołana w sposób wadliwy i nie jest sądem europejskim. W związku z brakiem legalności tej izby, w maju 2019 siedmiu sędziów Sądu Najwyższego skierowało do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapytanie, czy ta izba jest elementem składowym europejskiego sądownictwa, patrz:

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=278-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach

 Jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzi brak legalności działania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, jej decyzje będą tym bardziej nielegalne, w tym także i te o ważności wyborów oraz w sprawie protestów wyborczych. Patrz postanowienie Sądu Najwyższego, sygnatura akt III CZP 25/19 z dnia 21 maja 2019 r.

3.      W związku z punktem 2, czyli brakiem legalności Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, uzasadnionym w w/w postanowieniu Sądu Najwyższego z 21 maja 2019, naruszony został artykuł 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli prawo do skutecznego środka odwoławczego.

4.      Przyjęty kalendarz wyborczy, a przede wszystkim wyjątkowo krótki, 2-tygodniowy czas (wakacyjny) – wynikający z decyzji Prezydenta RP i Kodeksu wyborczego – na zebranie ponad 5 tysięcy podpisów poparcia w okręgu, koniecznych do rejestracji listy wyborczej oraz na skonstruowanie list wyborczych, dyskryminował mniejsze komitety obywatelskie, które nie otrzymują wielomilionowych subwencji – jak duże partie polityczne i tym samym komitety te w praktyce nie były fizycznie w stanie zebrać tak dużej ilości podpisów w tak krótkim czasie. Narusza to m.in. artykuł 3 protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a więc tym samym narusza art. 9 i 32 Konstytucji RP.

5.      Zdarzało się, iż 30-50 procent (!) podpisów poparcia było zakwestionowanych przez komisje wyborcze m.in. wskutek przyjęcia przez PKW błędnej definicji adresu zamieszkania, który podawał wyborca podpisujący się na liście poparcia komitetu, niezgodnej z definicją, zapisaną w art. 25 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami). W Kodeksie wyborczym jest mowa o miejscu zamieszkania, które ma podać osoba składająca swój podpis na liście poparcia, zaś komisje wyborcze uznawały jedynie adresy zgodne z wpisem do rejestru wyborców. Spośród prawie 7 tysięcy podpisów poparcia, złożonych pod listą KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy w Warszawie, komisja wyborcza unieważniła ponad 2 tysiące i lista nie została zarejestrowana! Jednemu z niezależnych kandydatów do Senatu na Śląsku unieważniono połowę (!) podpisów. Patrz skarga KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy do Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2019.

6.      Naruszeniem Konstytucji RP (np. jej art. 32), Kodeksu wyborczego oraz w/w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (np. jej art. 14) było nierówne traktowanie komitetów wyborczych (dyskryminacja obywatelskich), nieuznawanie podpisów z nieistotnych powodów (część z nich z powodu niewyraźnie wpisanych danych, mimo, że PESEL był prawidłowy i można było sprawdzić dane człowieka, który się podpisał). Patrz skargi w/w KWW KBiS do Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2019.

7.      Mimo że Kodeks wyborczy gwarantuje obecność przedstawiciela komitetu wyborczego przy sprawdzaniu podpisów (także w przypadku skargi do PKW czy Sądu Najwyższego), pełnomocnikowi KWW KBiS w Gdańsku Sąd Najwyższy zakomunikował, iż podpisy będą sprawdzane za 10 minut (Gdańsk jest oddalony od siedziby SN w Warszawie ponad 300 km!). Narusza to w oczywisty sposób zapisy Kodeksu wyborczego, o których mowa wyżej, patrz: pełnomocnik okręgowy komitetu Artur Szostak, e-mail: a.szostak@samorzadni.org , nr tel.: 609 712 508.

8.      Kodeks wyborczy oraz instrukcje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące sposobu sporządzania list poparcia komitetów wyborczych łamią zasady sformułowane w RODO tj. rozporządzeniu Unii Europejskiej z dnia 27.04. 2016 (zaakceptowanym przecież przez Polskę), zawierającym przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwłaszcza naruszają ochronę danych osobowych, zdefiniowaną w art. 4, pkt 12), art. 5, pkt 1. f), pkt. 2, art. 7 pkt 1. i 2. i art. 13 pkt 1. 2. w/w rozporządzenia poprzez narzucenie obowiązku zbierania wszystkich podstawowych danych obywateli, tj. obok imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, PESEL i podpisu, na listach poparcia komitetu bez stosownej uwagi na tych listach, dotyczącej gromadzenia i przetwarzania tych informacji oraz braku ustawowego obowiązku informowania osób przekazujących swe dane oraz podpisujących listę poparcia o trybie gromadzenia i przechowywania tych danych, określonym w art. 13 w/w rozporządzenia. Narusza to także art. 91 Konstytucji RP.   

9.      Ani Kodeks wyborczy, ani wytyczne PKW nie dają komitetom wyborczym możliwości weryfikacji danych zebranych na listach poparcia, co umożliwia w praktyce „podrzucanie” komitetowi nieprawidłowych podpisów, a co za tym idzie naraża go na zarzuty łamania prawa. Narusza to artykuł 3 w/w protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Niżej podpisani przedstawiciele zarejestrowanych przez PKW komitetów wyborczych, kandydaci i b. kandydaci w wyborach parlamentarnych w Polsce 13 października 2019 oraz przedstawiciele stowarzyszeń obywatelskich upoważniają pana Wojciecha Papisa do skierowania niniejszego protestu oraz wniosku do Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych instytucji i osób, prowadzenia korespondencji w tej sprawie etc.

 

Adres kontaktowy:

Wojciech Papis – Stowarzyszenie Oburzeni, ul. Środkowa 8 lok. 24 , 03-430 Warszawa

tel.: + 48 514 268 064 , e-mail: w.papis@wp.pl

Czosnów, 21 września 2019

 

P.S. To że protest wyborczy może być skuteczny, pokazuje przypadek jednego z sygnatariuszy w/w wniosku, który 5 lat temu doprowadził do unieważnienia lokalnych wyborów samorządowych w 100-tysięcznym mieście – patrz relacja filmowa z postępowania sądowego w tej sprawie, kliknij tutaj:  https://www.youtube.com/watch?v=jg-mFN4DUBU

 

__________________________________________

 

O co chodzi OBURZONYM - czytaj tutaj - link do wywiadu w GAZECIE KRAKOWSKIEJ:

http://www.gazetakrakowska.pl/magazyn/a/my-oburzeni-jeszcze-namieszamy-w-polityce,10091754/

 

 

 

 


KOMENTARZE

 • Link do wywiadu w "Krakowskiej"
  pochodzi też z korespondencji od "Oburzonych".
 • To cieszy,
  Że nie wszyscy Polacy potulnie zgadzają się na bezprawie. Opisane w liście, skandaliczne przypadki związane z wyborami to zapewne kropla w morzu bezprawia, będąca małym wycinkiem przyczyn, dla których w Polsce od trzech dekad rządzi pomagdalenkowa mafia, która robi co chce i za nic ma prawa i przepisy, które sama ustanawia, z konstytucją włącznie.

  Z dwojga złego - wtrącanie się UE w sprawy polskie, czy przejęcie Polski przez USrael po wygranych wyborach przez PiS, jestem za tą pierwsza opcją. Polska i tak jest uzalezniona od Unii, natomiast niewola izraelska to o wiele bardziej przykra sprawa, jeśli się przyjrzeć losowi Palestyńczyków. (Tylko dziwnie jakoś wszyscy odwracają głowy, aby w ogóle w tamtym kierunku nie patrzeć).
 • @Lotna 14:02:01
  Dzięki za komentarz.

  Przyszłość się jawi - rzeczywiście - bardzo niepewnie.
 • To tylko przygotowania do delegalizacji przegranych wyborów.
  Pamiętam jak w sejmie solidaruchy przegrywały jakieś głosowanie to natychmiast żądały jego unieważnienia i ponownego głosowania.

  To była wręcz rutyna.

  Teraz też kombinują... a myślę że ich służby specjalne kombinują już jakieś prowokacje anty PIS.
 • @Oscar 18:57:28
  Czyli według ciebie PiS musi wygrać wybory, a obywatele powinni się biernie przyglądać bezprawiu jakie się podczas tych wyborów wyczynia, bo w przeciwnym wypadku zostaną pomówienia o współpracę ze służbami.
  Nie odsłaniaj się tak bardzo, bo aż przykro patrzeć.
 • W kraju podbitym
  i na publiczne, skuteczne oburzanie się - trzeba uzyskać zgodę - okupanta.
 • @Oscar 18:57:28
  Ty naprawdę mnie rozbawiasz. Wszak solidaruchy to PiSdzielcy, twoi pasożytniczy idole.
 • @Lotna 19:36:35
  Pewnie tak. Oscar jest PiSowcem. Atakuje solidaruchów i mafię żydowską, a nie zauważa czym jest PiS? Kolejna maska opada (po Wojtasowej PiSiackiej twarzy).

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY

więcej