Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
321 postów 10650 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Szykanują w więzieniu Rafała Gawrońskiego, a na wolności jego rodzinę

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Bardzo mi się nie podoba sytuacja blogera i dziennikarza Gawrońskiego. Jego wnioski penitencjarne nie są popierane przez zakład karny. Nadto uniemożliwia mu się opiekę nad nowo narodzonym synem.


Wielokrotnie pisałam już o przetrzymywanym w więzieniu blogerze i dziennikarzu Rafale Gawrońskim – ostatnio tutaj i tutaj. Ma on przebywać w więzieniu do połowy września z powodu rzekomego pomówienia samorządowców z Elbląga, w tym obecnego prezydenta Grzegorza Nowaczyka oraz z powodu kary grzywny 4900 zł, której Gawroński nie był w stanie – jako bankrut z powodu błędnych decyzji państwa - uiścić, a którą zamieniono na 49 dni zastępczej kary pozbawienia wolności.

Wyroki wobec Gawrońskiego z Art. 212 kk są wątpliwe, a kara drastyczna (łącznie 6 miesięcy pozbawienia wolności). Podobnie kara 49 dni więzienia za grzywnę nieuiszczoną w związku ze zdarzeniem sprzed 15 lat jest niewątpliwie niezgodna z zasadą humanitaryzmu określoną w art. 4 kodeksu karnego wykonawczego.

Gawroński złożył – zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami – wnioski o przerwę w karze i warunkowe przedterminowe zwolnienie. Jego adwokat pro bono złożył wniosek o zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Kara ta polega – mówiąc potocznym językiem - na uwięzieniu w mieszkaniu z tzw. obrączką elektroniczną, umożliwiającą śledzenie, czy więzień nie oddala się z wyznaczonego mu miejsca.

Najbardziej zaawansowane jest przygotowanie dokumentacji w sprawie wniosku o SDE.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że biorąc pod uwagę, że Gawroński przebywa w zakładach karnych od 26 stycznia br., a łącznie kara wynosi 7 miesięcy i 19 dni, to odbył on już połowę zasądzonych kar i mógłby wyjść na wolność w trybie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Tymczasem do tego wniosku brak jest – jak się wydaje – wszystkich niezbędnych dokumentów, a ponadto (to tylko informacja ustna) nie ma pozytywnej opinii Zakładu Karnego w Kwidzynie.

Na podstawie dotychczasowych kontaktów odnoszę wrażenie, że Zakład Karny sprzeciwia się wyjściu Gawrońskiego na wolność. Zwleka z udzielaniem informacji opinii publicznej, a ponadto – co jest skandaliczne (!!!) – odmówił Rafałowi Gawrońskiemu przepustki w związku z urodzeniem się w dniu 6 maja jego dziecka-wcześniaka. Dziecko przyszło na świat w wyniku cesarskiego cięcia, ale Zakład Karny nie przyjmuje do wiadomości, że matka po operacji potrzebuje wsparcia psychicznego i pomocy w sprawowaniu opieki nad wcześniakiem. Oto bliższe szczegóły sprawy.

 


 

Zaawansowanie udokumentowania wniosków penitencjarnych

Stan sprawy ustaliłam na podstawie informacji z następujących źródeł:

 • Sąd Okręgowy w Gdańsku - SSO Tomasz Adamski Rzecznik SO w Gdańsku (ostatnie dane z 14 Maja 2012 13:06)
 • Kierownik I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa pani Wioletta Włodyga (dane z 11 Maja 2012 17:26)
 • Helsińska Fundacja (pani Dorota Głowacka), która interesuje się uwięzieniem Rafała Gawrońskiego z powodu jego skazania na podstawie Art. 212 kk (Fundacja prowadzi kampanię społeczną na rzecz zniesienia Art. 212 kk) oraz z powodu zastrzeżeń Rafała Gawrońskiego do traktowania go przez Zakład Karny (m.in. ze względu na nieudzielenie przepustki)
 • adwokat pro bono Rafała Gawrońskiego – mecenas Maciej Opalski z Warszawy

Stan zbadania wniosków Rafała Gawrońskiego przedstawia się następująco:

 1. Wniosek o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia (Kow 1477/12) - data wpływu 29.03.2012 r., w dniu 19 kwietnia 2012 r. wpłynęła opinia od Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie; w dniu 9 maja 2012 r. wezwano Rafała Gawrońskiego do uiszczenia w terminie 7 dni opłaty sądowej w kwocie 45 zł  pod rygorem uznania wniosku za bezskuteczny - opłata  do dnia 14.05.12 r. nie wpłynęła (ale jeszcze w środę 16.05.12 r. Gawroński nic o żądaniu opłaty nie wiedział); z Sądu Okręgowego w Gdańsku do dnia 11.05.12 r. nie wpłynęło do zespołu kuratorskiego zlecenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
 2. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (Kow 1688/12 ) - data wpływu 12.04.2012 r., w dniu 24 kwietnia 2012 r. wpłynęła opinia od Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie; w dniu 25 kwietnia 2012 r. zlecono wykonanie wywiadu środowiskowego; w dniu 08.05.2012r. zlecenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego otrzymał Zespół Kuratorski w Warszawie; wywiad został przekazany do wykonania jednemu z kuratorów i zgodnie z deklaracją pani kierownik Zespołu po jego wykonaniu zostanie niezwłocznie odesłany do SO w Gdańsku.
 3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Kow 1760/12) - data wpływu 17.04.2012 r.; w dniu 19.04.2012 r. zlecenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w sprawie otrzymał Zespół Kuratorski w Warszawie; wywiad został przeprowadzony i po jego wykonaniu odesłany do SO w Gdańsku w dniu 02.05.2012r.; wyznaczono termin posiedzenia na 28.05.2012 r.

Zgodnie z informacją Rafała Gawrońskiego nie został on zwolniony przez Sąd Okręgowy w Gdańsku od kosztów sądowych, czyli musi ponosić koszty złożonych wniosków.

Nadto w dniu 09.05.2012 r. Zespół Kuratorski Warszawa Mokotów otrzymał zlecenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego  od Zakładu Karnego w Kwidzynie; wywiad został przekazany do wykonania jednemu z kuratorów i zgodnie z deklaracją pani kierownik Zespołu po jego wykonaniu zostanie niezwłocznie odesłany do  ZK Kwidzyn.

Ponadto Rafał Gawroński złożył wniosek o umorzenie grzywny 4900 zł  w sprawie II K 294/05. Sprawę będzie rozpatrywał 29 maja 2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku o godz. 14.00 sala 322.

Jak z powyższego wynika, najmniej zaawansowane jest przygotowanie dokumentacji w związku z wnioskiem Gawrońskiego o warunkowe przedterminowe zwolnienie, mimo że ten wniosek został złożony najwcześniej.

Najbardziej zaawansowany jest wniosek o dozór elektroniczny (SDE) – złożony najpóźniej.

Fundacja Helsińska, do której zwróciłam się o pomoc w wyjaśnieniu przyczyn takiego stanu rzeczy, poinformowała mnie, że jest to najprawdopodobniej związane z instrukcją Ministerstwa Sprawiedliwości, przekazaną do Sądów. Zgodnie z tą instrukcją Sądy są zobowiązane do rejestracji wniosków o SED w ciągu 2 tygodni i traktowania ich priorytetowo. Jednocześnie – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym – pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o SED wyklucza rozpatrzenie w terminie późniejszym wniosku o przedterminowe zwolnienie.

A więc, wszystko wskazuje na to, że dla Gawrońskiego jest raczej przewidywane dalsze odbywanie kary w systemie SED (dozór elektroniczny) niż warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Jeśli tak, to jest to oczywiste dalsze szykanowanie go jako dziennikarza, gdyż nadal będzie pozbawiony możliwości pracy jako dziennikarz obywatelski, chyba że mu wymiar sprawiedliwości na wykonywanie takiej pracy w określonych godzinach dnia zezwoli.

 

 

Zakład Karny nie odpowiada na pytania

Zakład Karny w Kwidzynie zwleka z odpowiedziami na pytania dotyczące opinii wystawionych Gawrońskiemu oraz stanowiska wobec złożonych przez niego wniosków.

Do tej pory pięciokrotnie zwracałam się o informacje do Rzecznika Prasowego ZK Majora Olgierda Trzaski i ciągle otrzymuję tylko obietnicę odpowiedzi na piśmie.

Do tej pory zadałam następujące pytania:

 

Data:

Środa, 2 Maja 2012 10:47

 

Do:

zk_kwidzyn <zk_kwidzyn@sw.gov.pl 

 Czy w związku ze złożeniem przez Pana Rafała Gawrońskiego, syna Zenona, osadzonego w Państwa jednostce, wniosków o przedterminowe zwolnienie  oraz innych wniosków penitencjarnych, kierowanych do Sądu Okręgowego w Gdańsku, Zakład Karny w Kwidzynie przygotował już opinię dotyczącą więźnia?

Jaka jest konkluzja opinii? Pozytywna czy negatywna i dlaczego?

Proszę o udostępnienie treści opinii, za zgodą Pana Rafała Gawrońskiego.

Jednocześnie pragnę poinformować, że opinia publiczna jest żywo zainteresowana losem uwięzionego pana Rafała Gawrońskiego, który jest znanym dziennikarzem obywatelskim i blogerem.

Z tego, co jest wiadomo opinii publicznej, jego uwięzienie wzbudza poważne wątpliwości.

 

Data:

Środa, 9 Maja 2012 09:38

 

Do:

zk_kwidzyn <zk_kwidzyn@sw.gov.pl 

 Czy w związku z sytuacją rodzinną osadzonego w ZK Kwidzyn pana Rafała Gawrońskiego (w dniu wczorajszym urodził mu się syn, a matka dziecka …….., zam. w Warszawie ul. …….. jest pozbawiona jakiejkolwiek pomocy i opieki ze względu na to, iż jej matka przebywa w tej chwili w ciężkim stanie w szpitalu),

jest możliwe przyspieszenie procedur penitencjarnych i zajęcie przez Zakład Karny w Kwidzynie stanowiska o potrzebie bezzwłocznego zwolnienia pana Rafała Gawrońskiego z więzienia, czego wymaga – jak się wydaje - określona w kkw zasada humanitaryzmu (art. 4)?

 

Data:

Czwartek, 10 Maja 2012 11:21

 

Do:

zk_kwidzyn <zk_kwidzyn@sw.gov.pl 

 


W uzupełnieniu wczorajszego maila pragnę podać, iż rozmawiałam wczoraj wieczorem z panią ……., matką dziecka pana Rafała Gawrońskiego.

Pani ……… przebywa w szpitalu ginekologiczno-położniczym na ul. Inflanckiej w Warszawie. Dziecko urodziło się w wyniku cesarskiego cięcia i jest wcześniakiem.

47-letnia pacjentka ………, która po operacji nie może dźwigać, a w jej otoczeniu nie ma żadnych osób, które mogłyby pomóc jej sprawować opiekę nad dzieckiem, jest przerażona faktem, iż wnioski penitencjarne pana Rafała Gawrońskiego nie zostały do tej pory rozpatrzone.

W związku z tym uzupełniam dotychczasowe pytania:

Czy z uwagi na powyższe okoliczności i wszystkie do tej pory przedstawione (m.in. rodzaj i rangę czynów, z powodu których pan Rafał Gawroński jest osadzony w więzieniu oraz fakt odbycia przez niego już w dniu 25 kwietnia 2012 r. połowy kar zasądzonych w wyrokach Sądu Rejonowego w Elblągu na podstawie Art. 212 kk) Zakład Karny w Kwidzynie będzie wspierał wnioski penitencjarne pana Rafała Gawrońskiego w celu umożliwienia mu opuszczenia więzienia i sprawowania przez niego opieki nad nowo
narodzonym dzieckiem i matką w połogu po bardzo ciężkiej operacji?

 

Data: 

 Poniedziałek, 14 Maja 2012 07:06

Do: 

 zk_kwidzyn <zk_kwidzyn@sw.gov.pl>

 

Dotyczy: pana Rafała Gawrońskiego - syna Zenona


W nawiązaniu do e-mail z dnia 9 Maja 2012 09:38 o poniższej treści, uzupełnionego e-mail z dnia 10 Maja 2012 godz. 11:21:

 Czy w związku z sytuacją rodzinną osadzonego w ZK Kwidzyn pana Rafała Gawrońskiego (w dniu wczorajszym urodził mu się syn, a matka dziecka …….., zam. w Warszawie ul. ………..jest pozbawiona jakiejkolwiek pomocy i opieki ze względu na to, iż jej matka przebywa w tej chwili w ciężkim stanie w szpitalu),

oraz wcześniejszego e-mail z dnia 2 Maja 2012 godz. 10:47,

uprzejmie ponawiam pytanie o możliwość bezzwłocznego uzyskania przez pana Rafała Gawrońskiego zezwolenia na opuszczenie Zakładu Karnego w celu sprawowania opieki nad dziekiem-wcześniakiem i matką dziecka po cesarskim cięciu. Dołączam skan zaświadczenia o pobycie pani …… w szpitalu ginekologiczno-położniczym.

  

Data:

Piątek, 18 Maja 2012 09:15

 

Do:

zk_kwidzyn <zk_kwidzyn@sw.gov.pl 

 

Załączniki:

Oświadczenie pani …...pdf (609,0 kB) USUŃ
Karta leczenia dziecka pana Rafała Gawrońskiego i ….pdf (1400 kB) USUŃ
Zaświadczenie ze szpitala dziecięcego.pdf (229,4 kB) USUŃ 

Dotyczy: pana Rafała Gawrońskiego - syna Zenona

Czy na podstawie poniższych dokumentów, które załączam, możliwe jest bezzwłoczne udzielenie panu Rafałowi Gawrońskiemu zezwolenia na opuszczenie Zakładu Karnego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem-wcześniakiem i matką dziecka po cesarskim cięciu?

Czy Zakład Karny z uwagi na sytuację rodzinną pana Rafała Gawrońskiego będzie popierał złożone przez niego wnioski penitencjarne: o przerwę w karze, przedterminowe zwolnienie i/ lub wykonanie pozostałej części kary w systemie dozoru elektronicznego?

Załączone dokumenty:
1. Oświadczenie Pani …….. z dnia 17 maja 2012 roku.
2. Karta informacyjna leczenia dziecka-wcześniaka w szpitalu na ul. Inflanckiej w Warszawie w okresie od 6 maja do 15 maja 2012 roku.
3. Zaświadczenie o pobycie dziecka w szpitalu dziecięcym na ul. Nieklańskiej w Warszawie od dnia 16 maja 2012 r.

Jednocześnie informuję, że poniższe dokumenty zostały przesłane do Zakładu Karnego pocztą.


Obstrukcja informacyjna ze strony ZK w Kwidzynie nie jest dobrym sygnałem.


 

Dlaczego dziecko Gawrońskiego i jego matka są szykanowane przez Zakład Karny?

W piątek 18 maja rozmawiałam telefonicznie z majorem Trzaską. Monitowałam w sprawie braku odpowiedzi oraz pytałam, czy Rafał Gawroński otrzyma przepustkę w związku z koniecznością opieki nad swoją rodziną.

Otrzymałam odpowiedź, że nie będzie to możliwe, gdyż pan Komendant dzwonił do szpitala, gdzie przebywa syn Gawrońskiego  wraz z matką i ocenił, że pomoc Gawrońskiego nie jest tam potrzebna, a więc nie przysługuje mu  zezwolenie na opuszczenie Zakładu Karnego z powodów losowych.

Nadto poinformował, że nie udzieli przepustki Gawrońskiemu jako nagrody, gdyż ten nie chce uczestniczyć w „programie resocjalizacyjnym”. Kiedy próbowałam się dowiedzieć, jaką to „resocjalizację” przewiduje się dla człowieka siedzącego w więzieniu za interwencje pisemne w swoich sprawach w organach państwa i Parlamencie Europejskim, gdy wcześniej organy państwowe doprowadziły go do bankructwa poprzez swoje błędy - usłyszałam, że Zakład Karny nie jest Sądem.  Gdy nadal pytałam, co może zrobić obywatel-bankrut, gdy nie ma możliwości opłacenia wątpliwych grzywien i wykonania innych kosztownych obowiązków, nałożonych w wyrokach (nawiązka, ogłoszenia prasowe z przeprosinami), dowiedziałam się, że:

 • Zakład Karny nie jest od badania treści wyroków sądowych.
 • Resocjalizacja miała polegać na zatrudnieniu więźnia oraz jego udziale w programie kulturalno-oświatowym, a Gawroński odmawiał uczestnictwa w jednym i drugim.


Wnioski

Nasuwają się smutne wnioski:

 • W polskich zakładach karnych nie słyszano o tym, iż polski RPO jest zdania, że Art. 212 kk jest niekonstytucyjny i w związku z tym wyroki więzienia za "słowa” to nadzwyczajny skandal.
 • Podobnie kierownictwa zakładów karnych nie widzą niczego złego w tym, że ludzie siedzą w więzieniach za długi wobec skarbu państwa, których nie są w stanie uiścić.
 • Bankrutów nie z własnej woli i dziennikarzy obywatelskich próbuje się za to „resocjalizować” przy pomocy przymusowej pracy (może w kuchni lub na budowie) i obowiązku uczestnictwa w narzuconych programach k-o, bo jak nie wyrażą woli udziału, to będą siedzieć dalej.

A przede wszystkim, oburzające jest to, że za „przestępstwa” Gawrońskiego karze się jego rodzinę.

Dziecko Gawrońskiego urodziło się w 35 tygodniu, czyli przedwcześnie, metodą cesarskiego cięcia, z powodu zagrożenia zamartwicą i zatruciem ciążowym. Przebywało w szpitalu położniczym wraz z matką od 6 maja do 15 maja. Po wyjściu ze szpitala po kilku godzinach ponownie trafiło do szpitala – tym razem dziecięcego na ul. Nieklańskiej w Warszawie, gdzie jest leczone, ale wszystkie zabiegi pielęgnacyjne wykonuje przy nim jego matka po ciężkiej operacji.

Twierdzenie – w tej sytuacji – że pomoc Rafała Gawrońskiego matce i dziecku nie jest konieczna, to zwyczajne okrucieństwo ze strony kierownictwa Zakładu.

Powiadomię o tej niehumanitarnej postawie wszystkie możliwe instytucje w Polsce. Was też o to proszę.

Poniżej rozmowa z Rafałem Gawrońskim, nagrana przedwczoraj.

 

Na zdjęciach syn Gawrońskiego Iwo w szpitalu.

KOMENTARZE

 • Tutaj film blogera Sosenkowskiego o Gawrońskim
  http://www.youtube.com/watch?v=kB9920HS_wQ&feature=player_embedded
 • Inny przypadek prześladowanego przedsiębiorcy, działacza publicznego i dziennikarza
  http://www.youtube.com/watch?v=kO8skgoWF2g&feature=related
 • O Elblągu
  http://elblag.wm.pl/105292,Funkcjonariusze-CBA-w-elblaskim-ratuszu-Zabezpieczyli-dokumenty.html#ixzz1vPf3sqKs

  Czyżby wszystkie władze w Elblągu były takie same?
 • Brawo Rebeliantko, walcz dalej...
  Czy o takim kraju marzyliśmy?
  Pełen szacunek :-)
 • @Akwedukt 19:04:59
  Walczmy! Trzeba tę sądowo-prokuratorską hołotę pogonić, gdzie pieprz rośnie.
 • Kurestwo tej władzy przechodzi wszelkie granice !
  Drogi Bronisław dekoruje polskimi orderami ubeków, a obywatel dochodzący swych praw jest traktowany jak gnida.

  Nie ma wyjścia - tą władzę tuską trzeba zdeptać jak śmierdzącą pluskwę !
 • @Akwedukt 19:04:59
  Dzięki.
 • @Analityk 20:37:50
  Prawda. Te wyroki to zaprzeczenie jakichkolwiek ludzkich standardów.
 • @contessa 21:09:27
  Nie tylko obywatel jest tak traktowany. Nawet dwutygodniowe dziecko musi cierpieć. I matka po cesarskim cięciu.
 • @Rebeliantka 16:15:22 - To jest panstwo totalitarne - jesli ktos ma watpliwosci
  w jakim kraju zyja Polacy.

  Jesli matka z nowonarodzonym dzieckiem nie potrzebuje pomocy - to kiedy jej potrzebuje? to pytanie chce zadac wypasionemu POlicyjnemu bysiowi, ktory nie ma uczuc rzedu wyzszych i zachowuje sie jak barbarzynca a nie jak czlowiek. Czyz narodziny wlasnego dziecka nie sa ta szczegolna wazna dla rodziny chwila? Ale czy barbarzynca potrafi to zroumiec..
  Po cesarce a pisze to z wlasnego doswiadczenia
  POTRZEBA POMOCY !!!!
  Czasu gojenia sie nie przeskoczy bo moga wystapic komplikacje.. Swoja zone i nowonarodzone dziecko tez tak potraktujesz barbarzynco?

  W krajach cywilizowanych nie pozbawia sie wolnosci za dlugi, tylko w krajach totalitarnych serwuje sie dotkliwa kare szczegolnie wtedy, kiedy czlowiek doprowadzony do bankructwa nie ze swej winy nie ma grosza. Zeby czlowieka ponizyc, upokorzyc, obedrzec z godnosci, by sie juz nie podniosl.
  Kto was tak wyszkolil a moze z domu wyniesliscie taka patologie?
  Mam wrazenie ze Polske opanowali barbarzycy, wszystkie instytucje od najnizszego szczebla do najwyszego i niszcza Polakow..

  Zycze barbarzyncom w ludzkiej skorze, by zostali kiedys tak samo potraktowani lub ich rodziny i to niedlugo, los jest nierychliwy ale sprawiedliwy..
  Te wszystkie instytucje mieniace sie ochrona praw obywatela nie spelniaja zadnej roli - mam wrazenie od dawna, ze zostaly stworzone jako dlugoletnie spokojne synekury dla swoich kolesi i udaja ze cos robia za olbrzymie pieniadze podatnikow i wlasciwie jest to nic innego jak przyzwolenie na bezprawie.
 • @contessa
  "Nie ma wyjścia - tą władzę tuską trzeba zdeptać jak śmierdzącą pluskwę !"

  Trzeba ... i to jak najszybciej - bez oglądania się na Euro - zanim ludzie dadzą się bardziej zastraszyć przez bandytów z rządu, sądów, prokuratur i więziennictwa!
 • @contessa 21:09:27
  Mocne słowa, ale oddające istotę problemu. Przedstawiciele wszystkich sfer władzy w Polsce z sądowniczą włącznie to prostytutki.
 • @Eclipse 22:42:40
  Zgoda. Dziękuję za wszechstronny komentarz.
 • @1normalnyczlowiek 00:53:50
  Władza zachowująca się w sposób nieludzki nie jest w interesie Polaków.
 • @Analityk 09:58:58
  Tak, często wygląda, że pomimo formalnych atrybutów niezależności, niezawisłości, etc., są faktycznie powiązani z rożnymi bezwzględnymi sitwami. Nie dotyczy to - oczywiście - wszystkich.
 • Daily Times: "Europejska konstytucja jest martwa, ale nikt nie chce jej pogrzebać."
  Czy nie zastanawia Was dlaczego PO-PiS'dowcy jednogłośnie popierają NWO'owych kandydatów na prezydenta USA?! Skąd w ogóle wynika te ich optowanie na rzecz członków Klubu Bilderberga (tj. Romney) i ich Rządu Światowego???

  http://raj.nowyekran.pl/post/62853,od-faszyzmu-do-wolnosci-czyli-od-romneya-obamy-do-paula

  P.S. Nie tylko POmyleńczy reżim należy odesłać w diabły, ale generalnie cały ten PO-PiS'dowski układ okrągłostołowy, który za tym całym faszystowskim państwem policyjnym stoi.
 • @Rebeliantka 10:55:16 - "Reżim się zbroi, aby umacniać swoją władzę w państwie".
  Najciekawsze w tym wszystkim są właśnie te więzienne przygotowania bojowe i to akurat w przeddzień EURO2012, jakby Magdalenkowcy cholernie obawiali się zamieszek społecznych w czasie tej międzynarodowej transmisji na cały glob - szkoda tylko, że Konfederaci położyli na nie lachę...
 • @RAJan 10:57:58
  Zgoda, układ okrągłostołowy i państwo policyjne należy odesłać w niebyt.
 • @RAJan 11:04:55
  To nie tak. Zwykle na początku dużo wysiłku idzie w kwestie wewnętrzne i samoorganizacyjne. Może jeszcze się uda.
 • @Rebeliantka 10:55:16
  Inaczej jak przysłowie w Chinach mówi obyś nie żył w ciekawych czasach. Teraz żyjemy w bardzo ciekawych czasach czasoprzestrzeni a może nawet na samym końcu życia ludzkości w 2012 roku Jak opisał Nostradamus „ kuglarz lub magik może stanąć przed królem i może wytykać mu błędy.
  Szczególne warunki życia Polaków w podwójnej mgle i ciszy XXI wieku, bez podnoszenia sprawy ciągłego więzienia „przepisów Konstytucji 3 Maja, które gwarantują większości narodowi głos przewodni we własnym Kraju”. Z drugiej strony, ponura mgła i cisza salonowych urzędników wielkiej polityki partyjnej III RP o śmiercionośnym działaniu grubych kresek politycznych przekreślających wszystkie losy rozwoju Polaków na zawsze.
  Wiem, że w takich warunkach jest trudno pisać o prawdzie, bo mogę dołączyć do uwięzionego Rafała Gawrońskiego i do polskiej konstytucji 3 maja na wieki. Piszę o prawdzie, bo jestem tylko Polakiem i mam obowiązek bronić własny Naród. Panuje chaos, Polska jak Titanic tonie a orkiestra gra.

  P.s.
  Serdecznie Pozdrawiam. Gratuluję 75% poparcia Konfederacji Rzeczypospolitej Blogerów i Komentatorów w udzieleniu pełnomocnictwa w sprawie obrony więzionego Rafała Gawrońskiego. Głosowanie trwa do końca miesiąca maja 2012 r.
 • @goodness 11:24:17
  Dziękuję za pomoc.
 • @Rebeliantka 11:30:36
  Więziony i represjonowany Rafał Gawroński, nie uzyskał przepustki, aby zobaczyć nowo narodzonego syna, który powiększył statystykę Polaków. Pytam się wszystkich Polaków kto nami rządzi?
  Podstępem radnych został pozbawiony majątku. Mam podobną sprawę. Ktoś wyciął mi drzewa owocowe na działce w Warszawie, radni założyli trzy lub więcej hipotek, pozbawili drogi dojazdowej teraz z polecenia Hanny Gronkiewicz - Waltz przysyłają zawiadomienia do zapłaty czynszu bez wskazania adresu przedmiotowej działki na dokumencie.
  Do swoich machlojek używają Dekretu Bieruta, windykacji, komorników, i swoich wysokopłatnych radców prawnych.
  Ale co jest im winne nowo narodzone polskie dziecko, żeby ojca na początku swego życia nie mogło zobaczyć. Takie działanie urzędników to obrzydliwa podłość z najwyższej półki.
 • cięzko kochać Katolikom
  SSowieckie sądy i mafijne urzędy... oj ciężko - dzięki "okrągłostołowcy" :((((
 • @ALL- morderczyni Matki Listkiewicza z wyrokiem 25 lat - otrzymuje przepustke z wiezienia
  ale Pan Rafal Gawronski by przywitac swego nowonarodzonego syna i pomoc matce dziecka w pierwszych trudnych chwilach po operacji
  nie moze otrzymac przepustki.. Tak POstepuja dzicy barbarzyncy..
  Pan Rafal Gawronski nie popelnil zadnej zbrodni, a brak pieniedzy nie moze byc karany wiezieniem..

  Okrutna morderczyni skazana na 25 lat pozbawienia wolnosci bez problemow otrzymuje przepustke na wolnosc..

  Tak jeszcze POglakac zdemoralizowana po glowce, bo tak sie nameczyla mordujac ze szczegolnym okrucienstwem Matke Pana Listkiewicza, ze wydawano jej przepustki na ... poratowanie zdrowia .

  http://www.tvn24.pl/1,1745214,0,1-zabila-matke-listkiewicza-wroci-za-kraty,wiadomosci.html.

  Morderczyni jednak nie powrocila do zakladu karnego- byla scigana listem gonczym. Na przepustce na" poratowanie zdrowia" dopuscila sie kolejnego przestepstwa..Balowala sobie 2 lata na wolnosci.

  To jest patologia calego systemu- /czytaj ludzi/ wynagradza sie okrutnych mordercow, przestepcow..
  Ludziom, ktorzy narazlili sie lokalnym kacykom wiezi sie ich i odmawia prawa do przepustki do spotkania z rodzina.. Tak postepuje dzicz i nie jest to jedyny przypadek wolajacy o pomste do nieba w kraju bezprawia jakim jest Polska.
 • @goodness 11:55:35
  Przykro mi z tego powodu, że i Ciebie dopadło błędne funkcjonowanie struktur państwa.

  To kolejny dowód na to, że Polakom jest potrzebna prawdziwa solidarność i zmiana władz.
 • @sosenkowski 13:32:57
  Właśme ;(((
 • @Eclipse 16:59:21
  Bardzo dziękuję Eclipse za stawianie kropki nad i.

  Jedyną "winą" Gawrońskiego jest to, ze znalazł się w tragicznej sytuacji finansowej na skutek błędów państwa, których ono nie zamierza naprawić, i miał odwagę o tym mówić.

  Uniemożliwianie mu sprawowania opieki nad dzieckiem-wcześniakiem i matką po cesarskim cięciu to rzeczywiście barbarzyństwo.
 • @Rebeliantka 04:37:49- Z ofiary czyni sie osobe winna...sowiecka mentalnosc
  ciagle zywa w prymitywnych zaprzancach. Wiele cech wynosi sie z patologicznego domu. Jak dzieci wychowacie takie je macie.

  Tak POstepuja ludzie bez honoru- ba nawet nie wiedza co to jest no bo skad.. Ostatnie wydarzenia i nie tylko w POlsce wyraznie POkazuja kto jest kto.

  Nie na darmo okupanci na przestrzeni lat mordowali polska inteligencje, bo prymitywami latwiej manipulowac.

  Zaorac, wyrwac chwasty i zaczac od nowa.
 • Uznanie za Twoją postawę Rebeliantko
  Walczysz w słusznej sprawie.
  Ten przykład pozwala sobie dopiero wyobrazić co może zrobić z człowiekiem 'system sądowo-penitencjarny', gdy człowiek jest pozbawiony zewnętrznego wsparcia (jak p. Rafał) a sprawa nie jest znana opinii publicznej..
 • @a1a 11:38:32
  Dziękuję. Nie walczę sama, jest nas trochę ;)
 • jak by się wam pracowało, gdyby także wyznawać zasadę -
  więzienie nie jest od oceniania wyroków sądowych? Niby racja, ale nie każdemu to odpowiada. Naziści strzelali do ludzi, bo też ktoś za nich wydawał decyzje (wyroki, rozkazy). a z drugiej strony - zawsze znajdzie się żołnierz albo szef więzienia, który wykona wyrok.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej