Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
321 postów 10650 komentarzy

Bona diagnosis, bona curatio. Bez Boga ani do proga.

Rebeliantka - Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedających dym). Współzałożycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

Polowanie na Polonusa, czyli Goczyński-gehenna-story

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polscy reemigranci po powrocie do kraju zbyt często tracą przywiezione majątki, a nierzadko i wolność. Przyzwyczajeni do wysokich standardów prawnych, są bezradni wobec „omyłek” w naszym sądownictwie. Warszawski Sąd uwięził reemigranta z Australii.Jak podałam w poprzednim tekście, Sąd Okręgowy w Gliwicach w dniu 9 stycznia 2013 roku (sygn. akt VI Kz 8/13) uchylił absurdalny 2-miesięczny areszt zasądzony w dniu 24 października 2012 roku Bogdanowi Goczyńskiemu, znanemu blogerowi i dziennikarzowi obywatelskiemu. Areszt nakazał Sąd w Tarnowskich Górach w sprawie sygn. akt II K 649/11 z oskarżenia prywatnego  o zniesławienie (art. 212 kk), wniesionego przez byłą żonę Goczyńskiego - mediatorkę sądową.

Sąd Okręgowy ustalił, że Goczyńskiemu nie dostarczano w sposób skuteczny wezwań na rozprawy, w związku z tym bezzasadne było twierdzenie tarnogórskiego sądu, iż niezbędne było tymczasowe aresztowanie w celu zapewnienia uczestnictwa oskarżonego w procesie. Sąd stwierdził, że zarzut braku możliwości doprowadzenia na rozprawę przez Policję nie może być podstawą tymczasowego aresztowania, skoro oskarżonego wcześniej o  rozprawach nie powiadomiono.

Mimo to, Goczyński pozostaje w więzieniu do 10 marca.


Kto zasądził Goczyńskiemu pobyt w więzieniu do 10 marca 2013 roku?

Goczyński pozostaje nadal uwięziony, gdyż w dniu 17 grudnia 2012 roku zatrzymano go także z powodu odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia w sprawie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sygn. akt II K 856/07. Postanowienie to wydał – jak ustaliła adwokat Anna Sadowska - Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XI Penitencjarny w dniu 15 maja 2012 roku.

Ta sprawa ma nadal mnóstwo znaków zapytania.

Przypomnijmy, że postępowanie II K 856/07 dotyczyło rzekomej przemocy, której miał się dopuścić Goczyński wobec teściowej, gdy po dwóch latach uniemożliwiania mu kontaktów z córkami przez eks-żonę, chciał je w końcu zobaczyć.

Goczyński został skazany, mimo przedstawienia dowodów niewinności, w tym okazania wyników badania wariograficznego potwierdzającego jego prawdomówność. Badanie wariografem  zostało wykonane przez najlepszego polskiego specjalistę w tym zakresie - Dariusza Jeżewskiego, pracującego m.in. dla struktur kierowniczych Policji, ABW, etc. Świadkowie oskarżenia odmówili poddania się badaniu wariografem.

Goczyńskiego skazano w dniu 27 lutego 2008 roku na 6 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na okres próby.

Wyrok został odwieszony w wysoce wątpliwych okolicznościach w 2011 roku zaocznie za rzekomy brak kontaktów B. Goczyńskiego z kuratorem. Goczyński nic nie wiedział o postępowaniu ani o wydanym orzeczeniu. Zwraca też uwagę, że odwieszenie wyroku było nieobligatoryjne (Art. 75 § 2 Kodeksu karnego) i zależało od uznania sądu. Mówiąc wprost, wyrok ten odwieszono z dość błahego powodu i to podczas nieobecności strony postępowania.

Goczyński znalazł się w więzieniu 27 lipca 2011 roku. Był więziony najpierw w Warszawie, a później w Zakładzie Karnym w Tarnowskich Górach.

W dniu 3.11.2011 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach (sygn. akt VII Kow 2290/11/wz) warunkowo zwolnił Bogdana Goczyńskiego z dalszego odbywania kary, ustalając przy tym okres próby na 2 lata i obowiązek kontaktów zwolnionego z kuratorem w miejscu zamieszkania.

Goczyński utrzymywał zasądzone kontakty, o czym pisał m.in. tutaj. Sygnalizował przy tym jednak, że: „kuratorzy chcą wiedzieć z kim się spotyka, na co wydaje pieniądze, ile i skąd je ma, kazano mu otworzyć rachunek bankowy do wglądu i meldować się kolejnemu kuratorowi”.

Jak się wydaje „ciekawość kuratora” znacznie wykraczała poza potrzeby sprawowania dozoru kuratorskiego w związku ze sprawą II K 856/07 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. No bo co wspólnego ma domniemana przemoc wobec teściowej w Tarnowskich Górach z 2007 roku w momencie, gdy Goczyński chciał się zobaczyć z ukrywanymi przed nim przez lata córkami, z jego życiem prywatnym w 2012 roku w miejscowości pod Warszawą?


Dlaczego cofnięto Bogdanowi Goczyńskiemu warunkowe przedterminowe zwolnienie?


Na razie – nie wiadomo. Ma to wkrótce ustalić adwokatka Bogdana Goczyńskiego przeglądając akta Sądu Okręgowego w Warszawie.

Nie wiadomo, kto złożył taki wniosek, czym go motywował i dlaczego posiedzenie w tej sprawie w dniu 15 maja 2012 roku odbyło się bez obecności Goczyńskiego. Nie wiadomo też, dlaczego nie doręczono Goczyńskiemu Postanowienia o cofnięciu warunkowego przedterminowego zwolnienia, co uniemożliwiło jego zaskarżenie (stało się ono prawomocne w dniu 20 czerwca 2012 r.).

Podkreślmy, że jedynym obowiązkiem nałożonym przez Sąd w Gliwicach na Goczyńskiego w związku z warunkowym przedterminowym zwolnieniem był obowiązek poddania się dozorowi kuratora. Obowiązku tego Goczyński dopełnił.

Zgodnie z przepisami (art. 160 kodeksu karnego wykonawczego);

§ 1. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie
próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę
pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
§ 1a. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony, skazany
za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec
osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze
sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając
przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej
zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.
§ 2. Sąd penitencjarny może odwołać warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w
okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełnił inne
przestępstwo lub została orzeczona kara inna niż określona w § 1 albo gdy uchyla
się od dozoru, wykonywania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków
karnych. Przed odwołaniem warunkowego zwolnienia sąd penitencjarny, o
ile jest to możliwe, wysłuchuje skazanego lub jego obrońcę.

Żadna z wyżej wymienionych okoliczności nie zachodziła. Goczyński nie popełnił żadnego przestępstwa i nie został za nic skazany. Nie zachodziły też fakultatywne warunki odwołania zwolnienia w postaci rażącego naruszania porządku prawnego: nie została orzeczona wobec Goczyńskiego żadna inna kara ani nie uchylał się on od dozoru kuratorskiego.

Pozostaje zadać retoryczne pytanie: o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego wymiarowi sprawiedliwości tak bardzo zależy na więzieniu zwyczajnego obywatela, nigdy wcześniej nie karanego, pracowitego i utalentowanego inżyniera, reemigranta z Australii, obecnie ciężko chorego, którego jedyną „winą”, jest niemożliwość płacenia alimentów błędnie i absurdalnie zasądzonych w wysokości 7 tysięcy złotych miesięcznie na 2 córki-bliźniaczki w wieku obecnie około 13 lat oraz chęć widywania się z córkami i ich wychowywania, co jest uniemożliwiane przez ex-żonę (za milczącą zgodą instytucji państwowych) od około 7 lat?

 

Inne wątpliwości

W tej sprawie nasuwają się też inne wątpliwości:
 

Z jakich powodów – skoro postanowienie o cofnięciu warunkowego przedterminowego zwolnienia – stało się prawomocne pod koniec czerwca 2012 roku, Goczyńskiego uwięziono dopiero 17 grudnia 2012 roku, czyli przed samą Wigilią?

Z jakich powodów Goczyńskiego ścigano – jak się teraz okazuje – listem gończym, skoro on się nie ukrywał i stale przebywał pod swoim stałym miejscem zamieszkania? Przypomnę, że Goczyński przez całe wakacje i na początku roku szkolnego poszukiwał gimnazjum, do którego uczęszczają jego córki, gdyż była żona ukrywała przed nim tą informację. Pisał m.in. do MSW, Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola i innych instytucji. Wszędzie wskazywał swój adres, telefon, e-mail. Dlaczego tworzono fikcję, że się rzekomo ukrywa?

Więcej info tutaj:

http://bgoczynski.files.wordpress.com/2012/10/min-spr-wewn-1-2012-zaginiecie-dzieci.pdf

http://bogdangoczynski.nowyekran.net/post/77603,os-zla

http://bogdangoczynski.nowyekran.net/post/82410,otwarta-wojna-z-rodzina

Z jakich powodów Goczyńskiego zatrzymano w dniu 17 grudnia 2012 roku na terenie Sądu dla Warszawy Śródmieścia podczas licytacji należącego do niego mieszkania z wniosku egzekucyjnego jego byłej żony, która domaga się absurdalnych alimentów w wysokości 7 tysięcy złotych miesięcznie na 2 córki w wieku obecnie 13 lat? Dlaczego postępowanie egzekucyjne z nieruchomości Goczyńskiego prowadzi komornik Ryszard Moryc, który nie jest właściwy miejscowo?

Z jakich powodów areszt śledczy na Mokotowie przez 3 tygodnie (od chwili zatrzymania Goczyńskiego do dnia 4 stycznia 2013 roku, gdy został on wywieziony z tego aresztu do Tarnowskich Gór) uniemożliwiał widzenie Goczyńskiego z jego adwokatką Anną Sadowską? Dlaczego rzecznicy prasowi służb więziennych uniemożliwiają prasie ustalenie przyczyn tego stanu rzeczy?

Więcej info tutaj:

http://rebeliantka.nowyekran.net/post/85137,aroganckie-wymysly-wladz-wiezienniczych-w-warszawie-ukrywaja-co-dzialo-sie-z-goczynskim-w-areszcie-na-mokotowie

Dlaczego Bogdan Goczyński do tej pory nie otrzymał treści Postanowienia o cofnięciu mu warunkowego przedterminowego zwolnienia w sprawie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sygn. akt II K 856/07 i to mimo tego, że o to wnosił?


Czy my żyjemy w kraju, w którym już przestaje się zachowywać nawet pozory istnienia praw obywatelskich?

Dość!!! O sprawie będę nadal informować.
 

Appendix z godz. 15.30.
Goczyńskiego "załatwił" kurator Grzegorz Majewski z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Pruszkowie

Przed chwilą otrzymałam z Sądu Okręgowego w Warszawie:

 

Wydrukowane ze stron: poczta.wp.pl

 

 

Data:

Poniedziałek, 14 Stycznia 2013 15:10

 

Od:

Referat Prasowy Sądu Okręgowego w Warszawie <rprasowy@warszawa.so.gov.pl

 

Do:

'Krystyna Górzyńska' <krystynagorzynska@wp.pl 

Temat:

RE: Zapytanie prasowe PILNE

Szanowna Pani,

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji informuję, zgodnie z
informacjami przekazanymi przez XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad
Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, na podstawie akt sprawy XI Kow 754/12/owz, że
Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie XI Kow 754/12/owz na podstawie art. 160 §1 pkt. 3 kkw odwołał
wobec skazanego Bogdana Goczyńskiego syna Zenona warunkowe przedterminowe
zwolnienie udzielone postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 3
listopada 2011 r. sygn. akt  VII Kow 2290/11/wz.
Wniosek o odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia złożył kurator
zawodowy dla dorosłych Grzegorz Majewski z Zespołu Kuratorskiej Służby
Sądowej Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Wniosek uzasadniono wyjątkowo
lekceważącym podejściem skazanego do kuratora jak i sądu. Skazany nie
stawiał się na wezwania kuratora. Został upomniany przez kuratora za
uchylanie się od dozoru kuratora.
Skazany Bogdan Goszczyński był wzywany na posiedzenie na 15 maja 2012 r. za
pośrednictwem Policji. Niemniej pomimo wielokrotnych kontroli
miejsca zamieszkania w/w Policja nikogo nie zastała. Skazany nie odebrał też
odpisu postanowienia o odwołaniu warunkowego zwolnienia wysłanego za
pośrednictwem poczty (nastąpił zwrot korespondencji z adnotacją mieszkanie
zamknięte). Skazany nie odebrał też wcześniejszego wezwania na posiedzenie
na 24 kwietnia 2012r. przesłanego za pośrednictwem poczty.
Sędzią referentem sprawy była SSO Agnieszka Komorowicz. Postanowienie z dnia
15 maja 2012 r. uprawomocniło się w dniu 20 czerwca 2012 r. Natomiast
dokumenty wykonane przesłano do Sądu Rejonowego w Tarnowskich górach w dniu
9 lipca 2012 r.

Z poważaniem,

Magdalena Młynarczyk-Zugaj
Samodzielna Sekcja Prasowa
Sądu Okręgowego w Warszawie

-----Original Message-----
From: Krystyna Górzyńska [mailto:krystynagorzynska@wp.pl]
Sent: Monday, January 14, 2013 12:23 PM
To: rprasowy
Subject: Zapytanie prasowe PILNE

 

A więc Pan Kurator Majewski był zdania, że należy cofnąć poważnie choremu Goczyńskiemu warunkowe przedterminowe zwolnienie, bo nie okazuje należytego szacunku kuratorowi i Sądowi.

"Nie jesteś grzeczny, to do więzienia". To już nawet nie jest tylko totalitaryzm, to jakaś paranoja.

Wkrótce odniosę się do pozostałych informacji zawartych w wyjaśnieniach Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

Appendix 2 z godziny 19.20

Okazuje się, że przywołałam w notce sformułowanie Art. 160 kkw z dnia 31 marca 2011 r. Ponieważ kodeks karny wykonawczy jest zmieniany przez Parlament z szybkością karabinu maszynowego, podaję aktualną wersję brzmienia artykułu 160, po nowelizacji z dnia 16.09.2011 r.:

Art. 160
§ 1. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony:
1) w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności,
2) uchyla się od wykonania obowiązków, o których mowa w art. 159 § 2,
3) uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych,
4) w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo niż określone w pkt 1 lub została orzeczona inna kara niż określona w pkt 1.
§ 2. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony, skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.
§ 3. W razie zaistnienia przesłanek określonych w § 1 pkt 1, w § 2 lub art. 75 § 3 Kodeksu karnego sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany został oddany pod dozór osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, o której mowa w art. 159 § 1, także ta osoba lub przedstawiciel tego stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, bezzwłocznie kieruje do sądu wniosek o odwołanie warunkowego zwolnienia. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz obrońca, sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany pozostaje pod dozorem osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, o której mowa w art. 159 § 1, także ta osoba lub przedstawiciel stowarzyszenia, organizacji lub instytucji.
§ 4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie skazanego, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 1 pkt 2–4, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.
§ 5. Sąd może odstąpić od odwołania warunkowego zwolnienia, o którym mowa w § 1, w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Nie dotyczy to sytuacji określonej w § 1 pkt 1.
§ 6. Na postanowienie w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie.
§ 7. W przypadku odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności.

A zatem, zdaniem kuratora Grzegorza Majewskiego i Sądu Okręgowego w Warszawie, Goczyński „uchylał się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych” (art. 160 § 1. punkt 3) kkw), co rodziło konieczność odwołania warunkowego zwolnienia.

To niedorzeczność, będąca – jak się zdaje – wynikiem przerośniętego ego kuratora, niskiej wnikliwości Sądu i zaostrzonego - w związku z nowelizacją z dnia 16.09.2011 r. - prawa karnego wykonawczego.

 

 

KOMENTARZE

 • Polacy mają ż Polski wyjeżdżac a nie...
  wracac i to jeszcze z kasą na rozkręcenie biznesu.
  Cos na ten temat tępienia polskiej przedsiebiorczości może powiedziec Pan Roman Kluska. Rozwój rodzimego polskiego biznesu grozi rozowjem Polskiej Klasy Średniej, którą stac na wykształcenie a więc i świadomośc. Podczas kiedy Unia wyznaczyała nam rolę rezerwuaru taniej, nie za bardzo wykształconej i głupiej siły roboczej. Stąd wysyp różnej maści "uczelni" prywatnych, których zadaniem jest kształcic tanie mięso armatnie do tych róznych okupujących Polskę korporacji od bankowych po handlowe... Więc to rozbuchane ilościowo "uczelnie" "uczące" zarządzania i marketingu tylko i wyłącznie takie maiły zadanie. Szkoda że Polscy dali się na to nabrac.
 • @Jan Paweł 15:03:25
  W pełni zgadzam się z Twoimi konkluzjami.
 • @Rebeliantka
  Co na to sędzia Tuleya? Są to, czy nie są praktyki stalinowskie?
 • Czy nie warto w jakiś sposób wykorzystać RPO?
  Nie łudzę się, że w bezpośredni i szybki sposób wpłynie on na bieg sprawy, ale może sam fakt "bycia pod mikroskopem" konstytucyjnej instytucji kontrolnej wpłynie jakoś na podejmujących decyzje sędziów i prokuratorów i pomoże jakoś panu Goczyńskiemu?
 • @swordfish 15:18:03
  Zapytam go. To rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie.
 • @Asadow 15:24:38
  Trzeba będzie spróbować.
 • W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z ewidentnym naruszeniem
  prawa przez sąd poprzez zaszczucie skazanego /nie wezwanie na rozprawę, nie dostarczenie postanowienia o odwieszeniu warunkowo zawieszonej kary, wydanie listu gończego jak za groźnym przestępcą, zatrzymanie w sądzie, osadzenie tuż przed świętami/ . W związku z tym -moim zdaniem-paralelnie, oprócz już podjętych działanń, należałoby na podstawie §2.pkt.1.ppkt.8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r.w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.
  (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.), który mówi :

  " § 2. 1. Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów wykonywany jest przez:
  .........................
  8) bieżącą lub okresową kontrolę toku postępowania w sprawach indywidualnych, w przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących, że są one prowadzone niesprawnie lub z naruszeniem prawa.

  zwrócić się do Pana ministra Gowina o osobiste wyjaśnienie tej sprawy poprzez jej kontrolę.
 • @Rebeliantka 15:31:45
  szczerze mówiąc doszedłem do tego w ten sposób:

  wyszedłem od wyobrażenia sobie rozmiaru pikiety jaką można by w tej sprawie zorganizować i następnie za pomocą eksperymentu myślowego mierzyłem wielkość wrażenia, jakie by się w ten sposób uzyskało na różnych instytucjach, uwzględniając jednocześnie potencjalną użyteczność tych instytucji dla pomyślnego załatwienia sprawy.

  No i padło na RPO ;-)
 • @Nathanel 15:41:35
  Przepraszam za odpowiedź w obcym języku, ale jest to dobrze znane mi sformułowanie stosowane w działach wsparcia technicznego największych światowych producentów oprogramowania:

  Works as designed.
 • SEKTA
  Bezradność wszystkich interweniujących nasunęła mnie dodatkową myśl;

  Czy przypadkiem ex-żona nie przynależy do jakiejś SEKTY ?

  Jeśli tak, to nam obywatelom dochodzi nowy problem narodowy, gdyż jeśli zostały "przefiltrowane" organy prawne , to mamy poważny problem.

  Na zachodzie, potrzeba było wielu radykalnych posunięć i zmian prawa w wielu krajach, ponieważ ludzie, którzy znależli się w szponach tachich sekt, ulegali takiemu praniu mózgu, że zaczęto bić na alarm na arenie międzynarodowej.
  Wiele osób zginęło, tysiące potraciło olbrzymie fortuny.

  Panu Goczyńskiemu należy pomagać. Oby tylko wytrzymał......
 • "Piękny" przykład działania instytucji...
  Napisano: "Mieszkanie zamknięte" - dobre sobie! Argument! A coś takiego jak awizo? Jak sąd może uwzględniać takie żałosne "usprawiedliwienia?!
 • @Nathanel 16:09:20
  Ten pojazd to nie seksowny kabriolet do zadawania szpanu, ani van czy kombiak dostarczający radości podróżowania całej rodzinie.
  To jest czołg, pojazd służący do zabijania ludzi.
  Dlatego zdziwiło mnie Twoje pytanie, o brak przeglądu i certyfikatu bezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu drogowego.

  System prawny w naszym Kraju nie jest obecnie konstruowany po to, by służyć sprawiedliwości i jakiemuś dobru.
 • Niech się cieszy, że tylko więzienie.
  Na jezdniach układa się takie poprzeczne "wymiary sprawiedliwości".
  Jak ktoś nie zauważy znaku, to:
  Mam bliską osobę, której to się przytrafiło.
  Saksowała samochód trzy betonowe słupki płotu, unerwienie jednej ręki, całość trzustki i wątroby.

  Nie uważał...
  W jednej sekundzie sąd, wyrok i egzekucja.

  NIe - "z przypadu".
  To zostało zaplanowane. (za cenę wykroczenia)

  Oczywiście takie sytuacje są oznakowane - dyskretnie.
  Nie używa się farb luminescencyjnych do ich oznakowania.
  Choć dla ograniczenia prędkości najdczęściej wystarczyłby taki świecący pas w poprzek jezdni.

  Panu Goczyńskiemu współczuję, ale sprawiedliwość musi być...-:(
 • @Rebeliantka 15:31:23. odradzam każdemu kto chce wracać do kraju z sentymentu do Ojczyzny...
  Powrót do kraju i uzerania sie z instytucjami w POlsce to jest zderzenie cywilizacji z DZICZA. Tak to nazywam mając na uwadze własne doświadczenie i innych, którzy mogli z powrotem wrócić na emigrację..
  Po zabraniu nam mieszkania i konfiskacie domu, właściwie bezprawnego wyprowadzenie niezależnych kwot z nieruchomosci zostaliśmy wymeldowani z zastosowaniem przepisu WSTECZ, bo tak dziękusom pasowało.
  Nie mogłam uzyskać dowodu osobistego, bo ...nie miałam zameldowania, którego z naruszeniem prawa dzikusy mnie pozbawiły.
  Widzi mnie dzikus w biurze żywa osobę z zaswiadczeniem w ręce, ze posiadam obywatelstwo polskie i nie wyda mi dowodu potwierdzenia tego stanu..Eliminują z życia, bo bez dowodu osobistego nie istniejesz jako człowiek mimo, ze cię widza i slysza. POsowiecka DZICZ..
  tak samo jest we wszystkich instytucjach sądach,prokuraturze z góry na dół jeśli sie dochodzi praw pogwalconych przez POsowiecka DZICZ.
  nie wygrasz, uwikłaja w problemy natury prawnej i finansowej o czym świadczy casus Pana Goczynskiego.Dzikus kryje innego dzikusa.Sekta dzikich.

  Dzikus człowiek który łamie prawo i działa na szkodę innego człowieka..
  To tyle wyjaśnienia co rozumiem przez słowo dzikus.
 • Przesłanie
  Do Pana Goczyńskiego jest proste: dawaj część kasy i siedź cicho, a jak podskoczysz, to się Tobie cala kasę zap.... zajmie znaczy. Co ciekawe dziecięciem będąc podsłuchalem podobną bardzo opowieść starszych jak dwie "panie" - matka z córką + "przyjaciel" młodszej (w "cywilu" milicjant), do gołego oskubały z odszkodowania repatrianta ze wschodu, coś to tak w późnych latach 60 to było ? Nic nowego, no może metody bardziej perfidne
 • @swordfish 15:18:03
  Oczywiście że nie są to praktyki stalinowskie ! Stain nie posuwał się aż tak daleko ! :)
 • @Rebeliantka
  Proponuję zweryfikować stemple poczty, czy aby to nie te czerwone podróby.
 • @Asadow 15:24:38
  RPO nie jest zainteresowane konstytucyjnym nakazem, szerzej jest tutaj

  http://tomm.nowyekran.pl/post/81318,pisma-rpo
  http://tomm.nowyekran.pl/post/81892,
  http://tomm.nowyekran.pl/post/82006,cd-pisma-do-rpo-pani-prof-irena-lipowicz
 • @detektywmjarzynski 15:36:43
  Bardzo dziękuję za wskazówkę.
 • @Nathanel 15:41:35
  Słuszne podsumowanie.
 • @Asadow 15:41:48
  Jestem pod wrażeniem dedukcji :)

  Cenna sugestia.
 • @Rudolf 15:45:06
  Może tak być. Są na to nawet dowody, których sąd nie chciał wziąć po uwagę.
 • @Nathanel 15:46:02
  Właściwy pomysł. Thx.
 • @AnnaZofia 16:08:01
  Jak widać może ;(((
 • @Asadow 16:35:44
  //System prawny w naszym Kraju nie jest obecnie konstruowany po to, by służyć sprawiedliwości i jakiemuś dobru//

  Niestety, trafiasz "w dziesiątkę".
 • @BTadeusz 16:52:40
  Bardzo ważne uzupełnienie. Dzięki.
 • @Eclipse 17:22:12
  Przesmutne konkluzje.
 • @bodziopl 17:47:43
  Masz rację, nic nowego. A myśleliśmy, że będzie inaczej po 89.
 • @Nathanel 18:19:35
  Jasne! Też to podkreślam od dawna. Ale Ty to świetnie sformułowałeś.
 • @tomm 18:25:40
  To moze zrobić tylko pani adwokat. dzięki za sugestię.
 • TURAŃSKO-ŻYDOWSKA NORMA UNIŻONOŚCI!!!
  WSZYSCY JESTEŚMY TERRORYZOWANI I RABOWANI PRZEZ ŻYDÓW!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=sf80FPzW19s
  https://www.youtube.com/watch?v=KhbzeldIlIE
  https://www.youtube.com/watch?v=p10u6JomYIU
  https://www.youtube.com/watch?v=eZ6Xj25sQTk
  https://www.youtube.com/watch?v=kO8skgoWF2g

  ŻYD PANEM ŚWIATA A GOJ TO BYDLE

  "ŻYD NIE JEST W STANIE ODDAWAĆ CZCI PRAWDZIWEMU BOGU, ALBOWIEM TO ŻYD ŻYDOWI ODDAJE CHWAŁĘ A NIE BOGU ŻYWEMU" powiedział Pan Jezus w synagodze za co żydowie chcieli Go zabić.

  Wiadomo, że żydy uważają się za bogów, zwłaszcza od czasów haskali, gdy Ben Mendel ogłosił, że wszystkie żydziaki tworzą jedność "mistyczną" i są "mesjaszem". Żydziaki więc całą resztę - nie należącą do ich bandy - traktują za bydło, a więc kto by się do żyda nie modlił, tego żyd skazuje na piekło.

  WIADOMO PRZECIEŻ, IŻ DLA NICH WSZYSCY GOJE I AKUMY TO NIE SĄ LUDZIE, ALE BYDŁO ROBOCZE, KTÓRE NIE POWINNO MIEĆ ANI WŁASNOŚCI ANI RODZINY, BOWIEM BYDŁO TAKICH RZECZY NIE POTRZEBUJE.
  http://carcinka.nowyekran.pl/post/85646,przeslanie-do-glosuja-cego-bydla
  Goj ma służyć i wierzyć w New Age
  http://www.youtube.com/watch?v=sqgirUkkSg4

  Jak wiadomo w Polsce sędziami, prokuratorami, policjantami, komornikami, kuratorami, etc. są w większości żydziaki, lub jacyś turańcy zeżydzeni szabas goje - zwani już przez Andrzeja Niemojowskiego "dwużydzianami Polaka" - tworzący siłę napędową "synagogi szatana".
  BESTII W POLSCE NIKT NIE ROZLICZYŁ KARNIE, BO TALMUD NIE POZWALA NA KARANIE ŻYDÓW!!! DLATEGO BANDYCI PRLu I ICH POTOMKOWIE MAJĄ SIĘ W KRAJU NAD WISŁĄ DOSKONALE!!!!
  http://circ.nowyekran.pl/post/85629,dzieci-bestii-i-kolaboranci-nadal-rzadza-polska

  TO JEST WOJNA CYWILIZACJI!!!!
  I też każdy powinien pojąć, że w tej wojnie już uczestniczy, niezależnie jaką postawę zajmuje, to jest jej uczestnikiem i widzem.

  WOJNA CYWILIZACJI W EUROPIE
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=artykuly&id=1355

  JEST TO NAWET WOJNA RELIGIJNA Z SATANISTAMI RÓŻNYCH ODMIAN
  Justyn Męczennik: "To sam diabeł stworzył bóstwa pogańskie, aby imitowały Jezusa i zwodziły chrześcijan z drogi zbawienia."
  TO WŁAŚNIE DLA SZERZENIA ZAMĘTU W UMYSŁACH POLAKÓW, MASONERIA WPROWADZA DO POLSKI SEKTY I WSCHODNIĄ SZATAŃSKĄ DUCHOWOŚĆ NEW AGE, ABY STWORZYĆ ARMIE LUDZI ZAGUBIONYCH I ZNISZCZONYCH DUCHOWO I NIEZDOLNYCH DO WSPÓLNEGO I SOLIDARNEGO CZYNU
  Siostra Michela Pawlik wyjaśnia „postępowej katoliczce” na czym polegają niebezpieczeństwa wschodu oraz to, że tylko religia katolicka jest prawdziwa.
  http://www.youtube.com/watch?v=pxHF2d25iZw
  Ks. Pawlukiewicz jeszcze o jodze
  http://www.youtube.com/watch?v=u5DwPjwObmc&feature=related
  Joga droga do zła i do szatana
  http://www.youtube.com/watch?v=i1jDbQLIG5g&feature=share
  Joga jest groźna cz. 1
  http://www.youtube.com/watch?v=-kM02yChxVE&feature=related
  Jan Paweł II o buddyźmie
  http://religie.wiara.pl/doc/471937.Jan-Pawel-II-o-buddyzmie/2
  Marek Dziewiecki Myślenie według Buddyzmu
  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IR/buddyzm_mysl.html
  Rozmowy niedokończone (1/5) - Propaganda wschodniej duchowości
  http://www.youtube.com/watch?v=dlO_5lSettw&feature=relmfu
  Bogowie New Age cz. 1
  http://www.youtube.com/watch?v=6d6FaSCdO9E&feature=relmfu

  PRL-BIS CZYLI ŻYDZI I TURAŃCY

  U żydów sanhedryn i dowództwo wojskowe u turańców - ma absolutną władzę nad swoim współplemieńcami i nad bydłem, może więc władza nie uznająca prawdy, ani godności człowieka każdego okraść, torturować, zamknąć do niewoli, lub zabić, a więc trudno, aby te pyszałki - żydowskie i turańskie - nie nadużywały swojej władzy jaką mają nad gojami lub osobnikami zza ścisłego obozu władzy.

  "PODSĄDNY MA MIEĆ WYGLĄD LICHY I DURNOWATY, ABY NIE PESZYĆ SĘDZIEGO" (z ukazu carskiego)

  prof. Feliks Koneczny Dzieje Rosji (mongolskiej, turańskiej)
  http://biblio.ojczyzna.pl/HTML/KONECZNY-Dzieje_Rosji-1.htm

  Inne prawa żydów, jakie każdy goj znać powinien;
  KS. JUSTYN B. PRANAJTIS - CHRZEŚCIJANIN W TALMUDZIE
  http://holywar.org/Pranajtis_PL.htm
  http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_105.html
  ZGUBNE ZASADY TALMUDYZMU
  http://pl.gloria.tv/?media=382589
  Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce
  http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_125.html
  Talmud zachęca Żydów do oszustwa
  http://palestyna.wordpress.com/2011/03/10/talmud-zacheca-zydow-do-oszustwa/
  ŻYDZI - TALMUD - GOJE
  http://biblio.ojczyzna.pl/HTML/Ratajczak__Tematy-Niebezpieczne-1.htm
  Talmud obnażony
  http://www.zbawienie.com/talmud.htm
  ZABIJ GOJA
  http://homepage.interaccess.com/~netpol/POLISH/public/ZabijGoja.htm
  Żydowskie dzieje i religia Izrael Szahak
  http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_30.html

  POPISoSLDeAjWajS czyli równe odmiany 'MUMII WOLNOŚCI" (UD + UW + KLD) - konsekwentnie budują JUDEOPOLONIE czyli rasistowskie państwo żydowskie pod egidą Germanii w Mittelleuropie
  http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_47.html
  http://www.naszawitryna.pl/jedwabne_945.html

  „Myśl globalnie działaj lokalnie” – hasło liberałów-satanistów

  PRAWA OKUPANTÓW W POLSCE WYMIERZONE W NARÓD POLSKI
  45 zasad zniewalania Polski
  http://www.youtube.com/watch?v=u7t0XZIkUc4
  http://www.youtube.com/watch?v=TociIoEIVpc
  http://www.youtube.com/watch?v=TdQ4K2DjLTw
  http://www.youtube.com/watch?v=vPsMYhWThK8

  GLOBALNE PLANY MASOŃSKIEJ BESTII

  Kłamstwo unicestwia życie duchowe; morderstwo życie cielesne... Nieustannie unicestwiać: oto taktyka sił szatańskich" (A. Mager OSB).
  „Planem masonerii jest zniszczyć Kościół zepsuciem obyczajów" św. Maksymilian M. Kolbe

  Plan Bestii prowadzący ku jednemu Rządowi Światowemu
  Oto CELE MASONERII, czyli składniki "piekielnej mikstury" trującej do dziś znękaną ludzkość, a sformułowanej przez Weishaupta, potem Marksa oraz współczesnych im Iluminatów:
  - zniszczenie monarchii i wszelkich uporządkowanych form rządów narodowych;
  - zniesienie własności prywatnej i dziedziczenia tej własności;
  - zniszczenie wszelkiej religii, a chrześcijańskiej w pierwszej kolejności;
  - zniszczenie patriotyzmu, ducha narodowego;
  - zniszczenie rodziny, życia rodzinnego;
  - zniesienie instytucji małżeństwa;
  - ustanowienie grupowego, poza rodzinnego wychowania dzieci.

  Ten plan Iluminatów przetrwał do czasów dzisiejszych w niezmienionej postaci.
  Jest planem New Age.
  Jest planem globalnej Bestii
  http://infonurt3.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227:mafia-szatana

  Uprawnienie sprzeczne z etyką jest bezprawiem. PAŃSTWO I PRAWO W CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ prof. Feliks Koneczny
  http://biblio.ojczyzna.pl/HTML/KONECZNY-Panstwo-i-Prawo-w-Cywilizacji-Lacinskiej-0-1.htm


  "Jak wiadomo, władza leżała w dużej mierze w ich rękach po zajęciu Polski przez wojska sowieckie - w szczególności pewni Żydzi kierowali policją bezpieczeństwa. Otóż ta władza i ta policja jest odpowiedzialna za mord bardzo wielu spośród najlepszych Polaków”. Ojciec profesor Józef M. Bocheński, rektor uniwersytetu katolickiego we Fryburgu, filozof, logik, słynny katolicki intelektualista. Na łamach paryskiej "Kultury" (nr 7-8 z 1986 r.) napisał, że;
  „Polacy mają, moim zdaniem, znacznie większe prawo mówić o pogromie Polaków przez Żydów niż Żydzi o pogromach polskich"

  (...) wszelkie działanie polityczne ma tylko jeden sens: ma służyć rozwojowi człowieka, rzeczywistego człowieka. Społeczeństwo jest dla jednostki, a nie na odwrót. A jeśli w imię społeczeństwa żąda się od jednostki ofiar, to dzieje się w imię innych jednostek, a nie w imię kolektywu czy mitycznego człowieka przyszłości. (O. Prof. I.M. Bocheński „Sens życia”)


  Myśl społeczno-demokratyczna. Każdemu człowiekowi przysługują pewne niezbywalne, fundamentalne prawa i w aspekcie tych praw wszyscy ludzie są równi. (O. Prof. I.M. Bocheński „Sens życia”)
  Każdemu człowiekowi: człowiek może je wprawdzie utrącić, mianowicie popełniając przestępstwo, poza tym jednak nie ma tu żadnych wyjątków. Prawa fundamentalne: te, które są mu niezbędnie konieczne do osiągnięcia celu sformułowanego w myśli drugiej. A wiec: prawo do życia, prawo do takich warunków życia, które pozwalają na egzystencję godną człowieka, prawo do rozwoju osobowości i inne podobne prawa. Niezbywalne: ponieważ cel na mocy myśli drugiej obowiązuje absolutnie. Obowiązujące bezwarunkowo są także środki prowadzące do jego realizacji; nikt zatem nie może odmówić człowiekowi tych praw; tak więc np. nie wolno nigdy pozbawić życia człowieka niewinnego, także i wtedy, gdy chodzi o dobro społeczności. W aspekcie tych fundamentalnych praw znaczy to, że żadna nierówność istniejąca w innym aspekcie nie może uzasadniać nierówności tutaj. A to oznacza, że w aspekcie fundamentalnych praw człowieka nie ma lepszych ludzi, rodzin, narodów, klas.
  (O. Prof. I.M. Bocheński „Sens życia”)

  Zdaniem O. Prof. Józef I.M. Bocheński OP„...polski katolicyzm powinien odrzucić zarówno Maritainowską koncepcję państwa liberalnego, jak neopogańską koncepcję państwa totalnego, atoli jednak opowiedzieć się za państwem "jednokierunkowym", tzn. takim, w którym "uobecnia się określony ideał narodowy i katolicki". Polska "nie może być pojmowana jako wspólny dach dla komunistów, hitlerowców i tym podobnych. Polska ma określoną misję katolicką, tę misję spełnić ma naród polski, w imię tej misji naród polski rządzi Polską, nie inni. Tamci mogą być tolerowani, o ile nie szkodzą. Nic więcej".


  MNIE SIĘ BRZYDZĄ CI BANDYCI POD POLSKIM DACHEM, UWAŻAM, ŻE PRZEGIĘLI KOSZERNĄ PAŁĘ I CZAS NAJWYŻSZY TO PRZERWAĆ, ROZLICZYĆ I UKARAĆ!!!!

  cytaty z pracy
  /prof. J.M. Bocheński, O.P. “DE VIRTUTE MILITARI”/

  „...Najpierw nieprawdą jest, by cokolwiek ludzkiego stanowiło wartość najwyższą: każda etyka zakłada, że człowiek istnieje i ma działać dla wyższych, absolutnych i boskich wartości. Powtóre nawet w obrębie wartości ludzkich za najwyższe dobro nie może być uważane życie doczesne, gdyż człowiek posiada nieśmiertelnego ducha, którego życie pozagrobowe jest znacznie ważniejsze od życia na ziemi. Istnieją natomiast różne wartości wyższe niż życie ziemskie indywidualnego człowieka. Taką wartością jest najpierw życie duchowe jego narodu, tj. jego wiara i kultura. Jest nią dalej samo życie doczesne społeczeństwa, gdyż człowiek stanowi część społeczeństwa pod względem ciała, i powinien się za nie poświecić. Wreszcie życie poszczególnych obywateli zagrożonych przez nieprzyjaciela wymaga odparcia go nawet kosztem życia napastnika. Nie jest wykluczone również, że nawet dobra gospodarcze mogą w pewnych okolicznościach być bronione orężem: tak np.w krajach, które nieprzyjaciel stara się zepchnąć w skrajną nędzę, z której większość obywateli pędzić musi życie okrutne, przedwcześnie skrócone w tych wszystkich okolicznościach wolno i trzeba narazić siebie w obronie owych wartości Tym bardziej wolno skierować broń na nieprzyjaciela, który tym wartościom zagraża /prof. J.M. Bocheński, O.P. “DE VIRTUTE MILITARI”/

  „...Etyczne braterstwo broni tym różni się od koleżeństwa złoczyńców, że złoczyńca jest solidarny we wszystkim, podczas gdy prawy żołnierz tylko w czynnościach dobrych - i nic tak nie degraduje koleżeństwa, jak solidarność w złym” /prof. J.M. Bocheński, O.P. “DE VIRTUTE MILITARI”/


  Stosunek do nieprzyjaciela.
  1 Cel wojny określa również jakim powinien być stosunek do nieprzyjaciela. Na wojnie chodzi mianowicie o zniszczenie żywej siły jego wojsk i o to tylko, a chodzi o nie dlatego, że chcemy bronić praw naszej ojczyzny i tylko dlatego. W tym zdaniu zawarte są wszy¬stkie zasady etyczne dotyczące stosunków z nieprzyjacielem.
  2 Zasadniczo reguluje stosunek do nieprzyjaciela nakaz zniszczenia jego siły bojowej; stosowanie się do tego nakazu jest naczelną normą etyczną wojny. Kto powodowany względem na sympatię, litość, czy tym podobne uczucia, zaprzestaje ognia, albo nie wykonuje jakiejś akcji, zdradza cel wojny i grzeszy ciężko przeciw zasadom etycznym, bo nie wykonuje obowiązku, którym wdanej chwili jest: zniszczyć siły nieprzyjacielskie.
  Z tej zasady wynika, że żadne względy osobiste nie mogą wchodzić w rachubę w polu: nawet gdyby w szeregach przeciwnika stał najbliższy przyjaciel, trzeba z nim walczyć; nawet gdy wiemy, że podtrzymywanie ognia sprawia żołnierzom nieprzyjacielskim wielkie cierpienie, przerwać go nie wolno, o ile ten ogień jest potrzebny ze względu na przedmiot akcji. Tym bardziej oczywiście wartość artystyczna budynków, w których się nieprzyjaciel kryje, ani tym podobne względy nie mogą stać na przeszkodzie działaniu. Naczelnym obowią¬zkiem jest - powtarzamy raz jeszcze - zniszczenie nieprzyjaciela. /Ojciec prof. J.M. Bocheński, O.P. “DE VIRTUTE MILITARI”/

  NIESTETY WOJSKO W POLSCE CIĄGLE NIE CHCE SŁUŻYĆ NARODOWI W STOPNIU JAK NA TO ZASŁUGUJE I JAK WYMAGA TEGO SYTUACJA.

  "Chłopaki bijcie skurwysynów" /Pogonowski do żołnierzy pod Radzyminem w 1920 r./
 • @Janusz Górzyński 20:16:58
  A co to ma wspólnego z panem Goczyńskim?
 • @swordfish 15:18:03
  Trzeba zapytać
 • @Mirek-S 23:09:31 Mądrej głowie dość dwie słowie ;)
  Właśnie zdumiewa mnie pańskie pytanie ?

  NIE POJMUJE PAN PORCJI POWYŻSZYCH WIADOMOŚCI ? Dla mnie to szok!!! A może pojmie pan słowa papieża bł. Jana Pawła II?

  „...Stoimy w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżywała ludzkość (...) Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem i anty-Kościołem, Prawdą i anty-Prawdą, Ewangelią a jej zaprzeczeniem (...) jest to czas próby(...) w pewnym sensie test na dwutysiącletnią kulturę i cywilizację chrześcijańską, z wszystkimi jej konsekwencjami; ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów” (Bł.. Jan Paweł II)

  Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka niszcząc jego wolność i depcząc jego godność. (Bł.. Jan Paweł II)

  Szanowny Panie
  Między innymi dla ludzi nie posiadających wiedzy o toczącej się w Polsce wojnie religijnej jaką Kościołowi wypowiedział antykościół oraz o wojnie kultur, z wielkim antykatolickim i antypolskim ostrzem prowadzonej - jak to nazywa S. Michalkiewicz - przez "naszych okupantów", a także o wojnie cywilizacji w Polsce - przedstawiłem powyższe materiały.

  WOJNĘ TĘ PROWADZĄ SEKCIARZE I WROGIE NAM HERETYCKIE IMPERIA ORAZ AGENTURA DZIAŁAJĄCA W SŁUŻBIE TYCH SIŁ.

  W Polsce przeciwko cywilizacji łacińskiej wystąpiły wszystkie inne - tu i teraz na terenie III RP - obecne cywilizacje, a więc żydowska, turańska i bizantyjska. Każda z nich nienawidzi Kościoła katolickiego, a także prawdy, godności i wolności wyrosłej z chrześcijańskiego personalizmu. I każda z tych cywilizacji usiłuje Polakom narzucić swój sposób zorganizowania społeczeństwa. Każda z tych cywilizacji jest na swój sposób totalitarna i nie szanuje ani własności prywatnej, ani trwałości rodziny, ani też prawdy oraz sprawiedliwości i wolności człowieka - wyzwolonego przez samego Chrystusa z mocy diabelskich. Dla Azjatów nie liczy się ani moralność, ani też prawda, albowiem w/wym cywilizacje azjatyckie walczące z cywilizacją łacińską - tych pojęć nie znają i nie są im - Azjatom - do życia potrzebne. Dla Azjatów liczy się władza jako osobista korzyść, a nigdy nie jest ona traktowana jako służba bliźnim i sposób na uświęcenie. Azjata nigdy nie pojmie słów Jezusa, że rządzić może tylko "sługa sług".

  Stąd w sprawie Goczyńskiego tyle krętactw, oszustw, złodziejstwa i nieludzkiego traktowania, etc.. albowiem Goczyński wpadł w łapy sektarzy-satanistów oraz został wkręcony w azjatycką i antypolską maszynkę do mielenia gojów - zwaną wymiarem sprawiedliwości - wprawianą w ruch przez - uważających się za bogów - funkcjonariuszy publicznych, którzy na podstawie wschodnich kodeksów etycznych mogą kraść, torturować, oszukiwać, stosować prawo wbrew faktom i dowodom oraz na przekór jego sprawiedliwościowej funkcji poniewierać wolność i godność, a nawet narażać życie i zdrowie pokrzywdzonego.
  Tyle w skrócie. Bo aby mogło powstać Imperium Bestii, to muszą być kadry decydujące po leninowsku o wszystkim - jak bestie.

  Reasumując;
  Służby państwowe w katolickiej Polsce nie są opanowane przez katolików, ale przez wrogich katolicyzmowi osobników, lub też przez łże-katolików, którzy są tylko katolikami z nazwy, ale nie są nimi ani z ducha ani z czynów.

  Dlatego zwalcza się z taką zaciekłością personalizm i wolność, rodzinę oraz własność państwową i prywatną Polaków, albowiem suwerenne państwo może się opierać wyłącznie na suwerennym Narodzie - wspólnocie rodziny rodzin - świadomym swych praw i godności oraz zdolnym do solidarnego czynu na rzecz dobra zarówno jednostki i jak i narodowej wspólnoty. Słaby naród, to słabe państwo w cywilizacji łacińskiej - stąd taka walka z każdym człowiekiem cywilizacji katolickiej w Polsce, jaką tutaj toczą Azjaci wysługujący się wrogim nam cywilizacjom.

  Patrząc więc na sprawę Goczyńskiego możemy tylko troskać się o dusze takich "katolików" jak prezydent Komorowski i premier Tusk, i im podległe "ekipy wszystkich służb", którzy zapominają o tym, że "mocarze szczególnie srogo sądzeni będą" oraz, że Pan Jezus powiedział;

  „Idźcie precz ode mnie przeklęci, w ogień wieczny, albowiem łaknąłem, a nie nakarmiliście mię", itd. (Mt 25,41-46).

  «Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie».

  «Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili». I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” (Mt 25,31-46).

  Nadto;

  „I wezmę sobie prawo za miarę, a sprawiedliwość za pion". (Księga Izjasza 28: 17)

  „Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość" (Łk 13,25-27)

  „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 6, 9-10)

  „A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga»” - Apok 21, 6

  „Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje” -Apok 22, 15

  Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. - Obj. 21,8

  ALE SKORO CI ANTYKATOLICY I ŁŻE-KATOLICY NIE WIERZĄ SŁOWOM SAMEGO BOGA CHRYSTUSA, TO KTÓŻ MOŻE PRZEMÓWIĆ DO ICH ROZSĄDKU I SUMIEŃ ?

  Dodajmy tylko, że żona Goczyńskiego spełnia wszystkie cechy talmudycznej żydówki uwikłanej w działalność ponadnarodowych sekt. Zachowuje się frywolnie pod względem sexualnym, bo przecież nie tylko ma dzieci z jednego związku z B. Goczyńskim. Ma już przecież duże doświadczenie rozwodowe i sposób na życie zdobyty z dotacji wynikających z relacji erotycznych i mariaży z różnymi partnerami, a także posiada również umocowanie w (żydowskim) wymiarze (nie)sprawiedliwości, jako mediator i może kręcić korbką według tych powiązań jakie ma w Polsce chazarska mafia.

  Do tego w sposób chazarski - typowy dla ludów koczowniczych - uprowadziła mu - dzięki dobrze zorganizowanej bandzie - rodzone córki Goczyńskiego do cywilizacji żydowskiej, a więc do mesjanistycznej gromadnościowej bandy Antychrysta.

  Żona Goczyńskiego jak wiadomo odmawia mu kontaktu z córkami , do tego pierze im mózgi, a także traktuje własność Goczyńskiego i jego córek - jako sposób na luksusowe życie i na pomnażanie bogactwa kahałów w Polsce.

  W sprawie Gorzyńskiego, przez bierność Polaków tracimy więc majątek polski, prywatną własność Polaka na rzecz Azjatów-pasożytów, a także własne zasoby demograficzne, które w liczbie dwóch córek Goczyńskiego zasilają potencjał demograficzny sektarzy i zwiększają siłę Judeopolonii przeciwko łacińskiej Polsce na terytorium III RP.

  ŻYDOWSKIE SKURWYSYŃSTWO NIE MA ŻADNYCH HAMULCÓW.

  Potomkowie sekciarskiej mafii Franka Lejbowica na podstawie jego biblii bałamutnej i różnych jego instrukcji wiedzą, że aby podbić Naród Polski, to "trzeba się z nim zmieszać", aby zrealizować swoje rozkładowe cele.

  Żydo-bolszewicy mieli również swoje koncepcje na gromadzenie środków dla swojej wywrotowej działalności za pomocą bandytyzmu, oszustw, w tym oszust matrymonialnych, służących do obrabowywania rodzin bogatych gojów.

  KWESTIĘ TĄ PORUSZAŁ RÓWNIEŻ BRITTON W SWOJEJ PRACY
  "ZA PLECAMI KOMUNIZMU".
  http://www.naszawitryna.pl/ksiazki_84.html
  http://www.kki.pl/piojar/polemiki/novus/komunizm/kom1.html
  http://chomikuj.pl/mardy21/Britton+Frank+L.+-+Za+plecami+komunizmu,346241772.pdf

  Literatura na temat niewidzialnego podboju narodów przez sekty jest bardzo obszerna i tylko szkoda, że Polacy jej nie znają i nie widzą całych mechanizmów jakie zostają zastosowane przez piekielne zgraje dla niszczenia tkanek społecznych ludów i narodów osaczanych przez Struktury Zła.

  Dlatego proszę nie zadawać głupich pytań, ale kojarzyć fakty i dowody.

  POLSKA DLA POLAKÓW!!!
  Aby Polska była Polską, bez sekciarskich łajdaków.
 • @Mirek-S 23:09:31 Czy pan to wie ???
  Czy pan wie, że niemal 80 % sędziów i 65 % funkcjonariuszy publicznych w Polsce wierzy w reinkarnacje ?

  A czy pan to wie, że w naszym kraju w ogóle panuje ciemnota w sprawach dla egzystencji człowieka najważniejszych ?

  DEBILIZM RELIGIJNY POLAKÓW

  83% Polaków: "każda religia jest tak samo dobra, jeśli tylko pomaga jak najlepiej przeżyć życie"

  76% Polaków: "wyznawcy różnych religii w istocie oddają cześć temu samemu Bogu"

  38% Polaków wierzy w znaki zodiaku

  Informacja z encyklopedii katolickiej OKIEM http://www.okiem.pl/bog/sekty.htm

  Justyn Męczennik: "To sam diabeł stworzył bóstwa pogańskie, aby imitowały Jezusa i zwodziły chrześcijan z drogi zbawienia."

  LUDZIE ŻYJĄCY W CIEMNOCIE NICZEGO ZŁEGO NIE WIDZĄ W TYM, ŻE Z CZASEM STAJĄ SIĘ TYPAMI SPOD CIEMNIEJ GWIAZDY

  1. Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci2 - i wielka jest różnica między nimi. 2. Oto droga życia: Przede wszystkim będziesz miłował Boga, który cię stworzył3, następnie zaś bliźniego twego jak siebie samego4, a czego nie chcesz, by ktoś ci robił, tego wszystkiego i ty także nie rób drugiemu5. http://www.apologetyka.katolik.pl/odnowa-kosciola/z-historii-chrzecijastwa/patrystyka/149/534-didache-nauka-dwunastu-apostoow
  (…)
  A oto droga śmierci: przede wszystkim jest ona zła i pełna przekleństwa: mordy, cudzołóstwa, pożądania, rozpusty, kradzieże, bałwochwalstwo, magia, czary, rabunki, fałszywe świadectwa45, obłuda, nieszczerość, przebiegłość, pycha, niegodziwość, zuchwałość, chciwość, bezwstyd w mowie, zazdrość, bezczelność, duma, chełpliwość, zanik wszelkiej bojaźni46. 2. Prześladowcy ludzi prawych, wrogowie prawdy, miłośnicy kłamstwa, nieświadomi nagrody, jaką otrzyma sprawiedliwość, nie idą za dobrem ani za sądem sprawiedliwym, czujni nie na dobro, ale na zło. Obca im jest łagodność i cierpliwość. Kochają marność47, gonią za zyskiem, nie mają litości dla ubogich, obojętnie przechodzą koło udręczonych, nie znają swego Stwórcy. Mordercy dzieci, niszczą przez poronienie to, co Bóg powołał do życia48. Odtrącający tych, co nie mają, gnębiciele ciemiężonych, obrońcy bogaczy, a niesprawiedliwi sędziowie biedaków, są to grzesznicy w złym zatwardziali. Trzymajcie się, dzieci, z dala od nich wszystkich!
 • Autorka
  Krysiu,

  Jak to dobrze, że jesteś ! Czapka z głowy za kawał dobrej roboty. I całym sercem jestem z Panem Goczyńskim. Wiem co znaczy ta bezsilność wobec tego morza bezprawia.

  Serdeczności dla Ciebie i proszę przekaz słowa otuchy Panu Goczyńskiemu.
 • Wszystkie wielkie religie tego świata i ich odpryski oraz ideologie świata
  służą temu samemu celowi - utrzymaniu w ryzach i strachu ich wyznawców przez "możnych tego świata", w myśl odwiecznej zasady rządzenia : "skłócaj, dziel i rządź". Ja od siebie jeszcze bym dodał "utrzymuj ich w strachu". Warto posłuchać co na ten temat ma do powiedzenia generał Pietrow :

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=R5Ft9QT4oy8

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=850djOshibg

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ahyBBCl_P3w
 • @detektywmjarzynski 15:36:43
  Za rozpad rodziny odpowiadają SĄDY RODZINNE, które od lat 60-tych DEMORALIZUJĄ kobiety przez stronnicze traktowanie mężczyzn w sprawach rozwodowych. Kobiety to wiedzą, że jakie by nie były, to dostaną i dzieci i alimenty w postaci kasy. Taka perspektywa niestety MOTYWUJE wiele kobiet do rozwodu. W ten sposób kobiety stały się WŁAŚCICIELKAMI DZIECI w rodzinach, a tym samym głowami rodzin - w Polsce bez parytetów we władzach państwowych powstał faktyczny MATRIARCHAT. Doprowadziło to do sytuacji, że za wychowanie kolejnego pokolenia odpowiadają matki. One także odpowiadają za brak wychowania ojcowską ręką zarówno dzieci żyjących w małżeństwach, jak i poza nimi. Wszystkie dzieci powinny być wychowywane zarówno przez matki, jak i ojców. Mężczyźni natomiast boją się angażować w małżeństwa czy też wychowanie, bo wiedzą, że przy byle okazji stracą i żonę i dzieci (2/3 pozwów o rozwód składają kobiety). RZĄD POWINIEN ZMIENIĆ USTAWY, aby zmieniło się orzecznictwo - sytuacja początkowa stron przed sądem powinna być taka, że sąd zasądza dzieci do przebywania na pewien okres w domu matki i ten sam okres w domu ojca - bez alimentów. Aby zwiększyć/zmniejszyć ilość czasu dla danego rodzica należałoby przed sądem UDOWODNIĆ taką konieczność. Dodatkowo małżonek, który do tej pory więcej zarabiał/pracował, powinien dla równowagi początkowo zabierać dzieci do siebie na dłuższe okresy, aby pozwolić drugiemu rodzicowi rozwinąć się zawodowo. Tylko taki system zatrzyma postępującą falę rozwodów oraz demoralizacji społeczeństwa, ponieważ rozwody przestaną być opłacalne dla kobiet i WYMUSZĄ WYDOROŚLENIE dla mężczyzn. Zmiana orzecznictwa sądów rodzinnych jest kluczowa w kwestii odbudowania moralności naszych rodzin. Oczekiwanie w czasie rozwodu na RODK sposobem na zniszczenie więzi dzieci z ojcem - standardowo na czas rozwodu przyjmuje się, że dzieci ZOSTAJĄ Z MATKĄ, która w ciągu 1 MIESIĄCA dostaje decyzję sądu o wysokości ALIMENTÓW, natomiast MĘŻCZYZNA MUSI CZEKAĆ 7 MIESIĘCY na badanie RODK I KOLEJNE 3 MIESIĄCE na rozprawę z decyzją o zabezpieczeniu widzeń z dziećmi. Jeżeli w tym czasie (10 MIESIĘCY) matka nie życzy sobie kontaktów dzieci z ojcem, nie można nic zrobić - nie pomaga wzywanie POlicji. Policja też uznaje, że właścicielkami dzieci jest matka - przyjeżdża i spisuje protokoły, a czas bez przybywania dzieci z ojcem tak sobie mija i mija, lecą kolejne miesiące. Oczywiście matka nie życzy sobie kontaktów, bo to jest jej strategia walki przed sądem, aby całkowicie zniszczyć więź między dziećmi i ojcem i udowodnić winę ojca. Do tego, aby sprawa rozwodowa właśnie tak się potoczyła WYSTARCZY TYLKO OSKARŻENIE MATKI.
 • @Maciej Ka 23:32:59
  Bardzo trafne podsumowanie. Szacunku nie da się wymusić siłą
 • @faxe 05:27:30
  Dzięki. Przekażę, gdy tylko zatelefonuje.
 • @detektywmjarzynski 07:08:14
  W tej sprawie mam inny pogląd.
 • @Kula Lis 62 07:25:37
  Tak, sto razy tak.
 • Andrzej Szubert / opolczyk.pl , autor blog polski, przed sądem z art.212 kk
  http://www.monitor-polski.pl/sprawa-szuberta-sady-kapturowe-coraz-blizej/#more-5638

  http://opolczykpl.wordpress.com/
 • Grzegorz Majewski Kurator "gwiazdą" dzięki Goczyńskiemu
  Widzę że dzięki Panu Goczyńskiemu, Kurator Grzegorz Majewski zaczyna być sławny.
  Na google.pl jak napisałm "Grzegorz Majewski Kurator", to wyskoczyły mnie tylko artykuły Pana Goczyńskiego.
  W świetle "poszukiwania sławy" obojętnie jakimi drogami, ten Pan Grzagorz Majewski, czyżby tym sposobem chciał się wyróżnić.
  Ciekawa jestem co na to jego zwierzchnicy. Zaczynam im zasłaniać światło.
  Staje się "sławny". Przecież to wszystko jedno w jaki sposób się mówi, byle o mnie mówiono, to bedzie awansował....
  Ciekawa jestem jak długo będą jeszcze to tolerowali jego przełożeni !
  Mimo wszystko, pomimo trendu obecnego, samo promocji, Ten Pan, wg mojej opinii nie przynosi sławy profesji, a wręcz ją sprowadził do bardzo niskiego poziomu, braku profesjonalizmu.
  Czyżby ludzie pokroju Grzegorza Majewskiego, swoje słabostki, może brak doświadczenia, lub wygórowane ego, wykorzystują do celów prywatnych, tylko w celu aby o nich mówiono ?
  Przykre.

  Będziemy dalej śledzili wpaniałą karierę Kuratora Grzegorza Majewskiego.
 • Poproszę o karabin
  Dam link do artykułu na swoim blogu.
  Przynajmniej mogę tyle na razie.

  Pozdrawiam Panią
 • @Nathanel 18:19:35
  I tu się mogę zgodzić :-)
  System jest tylko odbiciem ludzi, którzy za nim stoją, ich wartości i formacji duchowej.

  Tylko, że tu, aby wymienić personel, trzeba by sięgnąć baaardzo daleko; "do góry" i "w głąb".
  Patrząc od trochę innej strony:
  Ależ to bardzo proste, wystarczy wymienić fundament tego 'domciu'!
 • @CyprianPolak 14:46:02
  Dzięki!
 • @Rudolf 14:44:50
  Doskonałe podsumowanie ;)
 • @detektywmjarzynski 13:28:44
  Niestety.
 • @night rat 10:37:33
  Uzasadnienie wniosku kuratora.

  //Wniosek uzasadniono wyjątkowo lekceważącym podejściem skazanego do kuratora jak i sądu. Skazany nie stawiał się na wezwania kuratora. Został upomniany przez kuratora za
  uchylanie się od dozoru kuratora//

  Pierwsze zdanie, to przejaw rozbuchanej mitomani. Dwa następne, to rozmijanie się z prawdą.
 • @Asadow 16:21:34
  Tak, to jest proste (koncepcyjnie) i bardzo trudne zarazem (realizacyjnie).
 • @tomm 18:30:34
  Zdaję sobie z tego sprawę. Mój pomysł nie polega na wykorzystaniu urzędowej drogi via RPO, tylko na wyeksponowaniu tego, o czym Pan mówi.

  Przy okazji - muszę przychylić się do komentarza blogera GrzesiekZ:
  Opisał Pan sprawę w wybitnie nieprzejrzysty sposób.
  Pierwszy z wpisów ma tylko 91 odsłon. Wierzę, Panu i myślę, że trzeba jakoś pomóc Pańskiemu synowi.
  Czy byłby Pan gotów przerobić (ew. z moją pomocą) dokumentację sprawy, doprowadzić ją do postaci krótkiego reportażu z obszerną dokumentacją w postaci linków?
  Ja chętnie opublikuję to solidarnie - na moim blogu i namówię do tego innych - bardziej popularnych blogerów.

  Według mnie powinno to wyglądać tak:
  1. Wstęp - (8-12 linijek):
  krótki opis syna - w jakim jest wieku, ew. czym się zajmuje; jak doszło do aresztowania, jakie przedstawiono zarzuty.
  2. Opis kluczowych rozpraw - maks. 20-25 linijek;
  - Z naciskiem na błędy proceduralne i dowody niewinności Pańskiego syna, które powinny być udokumentowane przez podlinkowane bezp. w treści dokumenty (widoczne dopiero po kliknięciu).
  3. Wypunktowane (maks. 10 linijek) dowody na niezgodne z prawem procedowanie i niesprawiedliwe decyzje - udokumentowane j.w.
  4. Suplement (20-30 linijek - osobna notka) - historia odwołania się do RPO i podobnie j.w. - wypunktowane uzasadnienie błędności decyzji tej instytucji.

  Jeśli potrzebowałby Pan pomocy przy redagowaniu, proszę przesłać mi na PW swój e-mail
 • @Asadow 16:53:09
  napiszę w jednym zdaniu

  postępowanie można prowadzić wobec osoby, której przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa, skoro ich nie przedstawiono, to o jakim postępowaniu można mówić, o jakim skazaniu można mówić.

  tego nie da się napisać w kilku zdaniach zważywszy, że pozbawiono wolności świadka i w tym czasie fabrykowano już dowody.
 • Kto szkoli sędziów i prokuratorów w Polsce ?
  Drążąc ten temat dotarłem do następującego newsa. Okazuje się , iż
  między innymi sędziów i prokuratorów w Polsce w Szkole Sędziów i Prokuratorów szkoli sędzia Wiesława Kuberska z Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

  http://www.goldenline.pl/spotkanie/kurs-dla-aplikantow-przygotowujacych-sie-do-egzaminu-koncowego

  Otóż co napisałem w jednym z komentarzy do artykułu w Nowym Ekranie na temat sędzi Wiesławy Kuberskiej :

  "Refleksje wigilijne na temat stosowania prawa w Polsce.

  Przy Pana /zwracam się do dr.Zbigniewa Kękusia/ obecnej wiedzy ogólnej i prawniczej powinien Pan prowadzić zajęcia doskonalące dla sędziów i prokuratorów w Polsce w przedmiocie stosowania i egzekwowania prawa. Na banialuki, abstrahując od tego, iż jest to art.2 konstytucji RP, typu, iż Polska jest „demokratycznym państwem prawa” już nie wielu daje się nabrać. W swoim czasie miałem przyjemność, a raczej nieprzyjemność, w toku prowadzonych spraw przed organami wymiaru sprawiedliwości w Łodzi, zetknąć się z późniejszą wiceprezes ds. szkolenia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia ” sędzią Wiesławą Kuberską, obecnie sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Otóż dzięki zeznaniu tej Pani złożonemu w 1990 r. przed Prokuraturą Wojskową w Łodzi doszło min. do bezprawnego umorzenia śledztwa przeciwko dwójce moich oprawców :
  szefowi WSW w Łodzi Jerzemu Wilusiowi i Naczelnemu Psychiatrze LWP profesorowi Zdzisławowi Rydzyńskiemu. Sędzia Wiesława Kuberska , w poczuciu bezkarności, dała alibi tym oprawcom zeznając , iż to ona , a nie oni, ujawniła prasie wojskowej akta sprawy zawierające tajemnice na temat mojego zdrowia. Przesłuchiwany na tę okoliczność dziennikarz Roman Przeciszewski z Polski Zbrojnej i, który napisał na mój temat szkalujący mnie artykuł , temu zaprzeczył. Kto skłamał ? Nigdy tego nie wyjaśniłem. Pani Wiesława Kuberska pomimo pozwania ją przeze mnie, w związku z tym zdarzeniem , przed sąd o naruszenie moich dóbr osobistych, ani razu nie stawiła się , ani osobiście, ani przez ustalenie pełnomocnika. na rozprawie przed oblicze Temidy. Po prostu, mówiąc kolokwialnie sprawę olała, mimo tego, iż w tym samym budynku pracowała /etyka sędziowska/. Odpuściłem tę sprawę w myśl zasady, iż „z koniem się nie kopie”. Nie przeszkodziło to Pani Wiesławie Kuberskiej w latach 2000 wystąpić w mojej sprawie w składzie Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Przepisy o wyłączeniu sędziego tę sędzinę nie obowiązują tak samo jak etyka sędziowska, czy też zwykła ludzka przyzwoitość. Przy tak zdominowanym składzie sędziów z wiceprezes ds. szkolenia „Iustitia” na czele nie trudno było przewidzieć z góry negatywny dla mnie wynik.. O innych sądowo-prokuratorskich przekrętach w moich sprawach nie piszę., by nie zanudzać internatów i nie psuć atmosfery świąt.. A było ich dużo można by było na ten temat napisać książkę. To fakt, iż sędziowie i prokuratorzy w Polsce czują się bezkarnie, lecz patologiczny system władzy im na to pozwala, a nawet tak jak to jest w przypadku prezesa Sądu Rejonowego w Dębicy sędzi Beaty Stój promuje. Przypadków takich w moich sprawach miałem wiele, iż sędziowie po wydaniu „ na bazie i po linii „ orzeczenia awansowali.

  Prolog: osoby występujące powyżej aktualnie :

  Jerzy Wiluś , jest ekspertem i audytorem Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych w skrócie KSOIN;
  http://www.magazynfakty.pl/a3204-forum-zaproszenie.htm

  Profesor Zdzisław Rydzyński otrzymał pośmiertny tytuł zasłużonego dla miasta Głowna.
  http://www.e-glowno.pl/component/k2/item/2023-profesor-zdzis%C5%82aw-rydzy%C5%84ski.html

  http://www.youtube.com/watch?v=J6mMMgY4aB0

  http://www.eglowno.pl/component/k2/item/2029-o%C5%9Bwiadczenie-burmistrza-w-sprawie-p%C5%82k-prof-zdzis%C5%82awa-rydzy%C5%84skiego.html

  Wiesława Kuberska jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi, szkoli aplikantów sądowych, radcowskich, adwokackich, Ponadto jest prezesem Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w Łodzi;
  http://www.iustitia.pl/index.php/oddzialy/oddzial-w-lodzi

  Sprawy nie komentuję . Proszę o refleksję na temat prawa w Polsce, bo święta szybko się skończą.

  Życzę wszystkim ludziom w Polsce, by doczekali się takiej chwili, że w Polsce zapanuje praworządność."

  Komentarz ten ukazał się w okresie przedświątecznym :

  http://carcinka.nowyekran.pl/post/83310,wiezien-systemu-reportaz

  Odpowiedź na wcześniej zadane pytanie : Kto szkoli sędziów i prokuratorów w Polsce ? ......pozostawiam internautom.
 • No dobrze, ale dlaczego nie odbierał korespondencji ?
  "Skazany nie stawiał się na wezwania kuratora.
  Został upomniany przez kuratora za uchylanie się od dozoru kuratora.
  Skazany Bogdan Goszczyński był wzywany na posiedzenie na 15 maja 2012 r. za pośrednictwem Policji.
  Niemniej pomimo wielokrotnych kontroli miejsca zamieszkania w/w Policja nikogo nie zastała.
  Skazany nie odebrał też odpisu postanowienia o odwołaniu warunkowego zwolnienia wysłanego za pośrednictwem poczty (nastąpił zwrot korespondencji z adnotacją mieszkanie zamknięte).
  Skazany nie odebrał też wcześniejszego wezwania na posiedzenie na 24 kwietnia 2012r. przesłanego za pośrednictwem poczty."

  >> ???
 • @Janusz Górzyński 04:55:46
  "Czy pan wie, że niemal 80 % sędziów i 65 % funkcjonariuszy publicznych w Polsce wierzy w reinkarnacje ? "

  >>> wypełniali ankiety w tej kwestii ? Wątpię.
 • @a1a 10:57:32
  Słyszałeś o czymś takim jak awizo?
 • @a1a 10:57:32
  To jest ich wersja. Podobnie twierdził Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach i nakazał aresztować Goczyńskiego w celu doprowadzenia na rozprawę (z oskarżenia prywatnego byłej żony o zniesławienie - sic!), a Sąd Okręgowy w Gliwicach nakazał uchylić areszt, gdyż stwierdził, że wezwania na rozprawę nie były skutecznie doręczane.
 • @detektywmjarzynski 23:58:26
  W pełni się zgadzam, że młodych sędziów szkolą bardzo często prawnicy nie mający odpowiednich kwalifikacji etycznych i posługujący się nierzadko post-stalinowskim orzecznictwem. Stąd się bierze zaskakująco niski poziom merytoryczny i moralny nowych kadr sędziowskich.
 • Rebeliantka 09:22:22
  Może mamy inne poglądy. Ważne , iż w istotnych sprawach się zgadzamy. I oto przecież chodzi. Serdecznie pozdrawiam.
 • @detektywmjarzynski 07:08:14
  Szanowny Panie, takie poglądy można mieć na skutek indoktrynacji ideologicznej, przy bardzo powierzchownym badaniu sprawy.
  Współczuję i życzę... wyzwolenia i głębi... po prostu - PRAWDY.

  Pozdrawiam,
 • @detektywmjarzynski 15:49:38
  Też tak uważam. I odwzajemniam pozdrowienia :)
 • @detektywmjarzynski 15:49:38
  Mimo zasadniczych różnic poglądów ;(
 • @detektywmjarzynski 07:08:14
  To co Pan pisze, to jakaś szokinada ;) i herezje diabelskie oraz do tego niebywała CIEMNOTA RELIGIJNA, ALBOWIEM BÓG JEST MIŁOŚCIĄ.
  Rozmowy niedokończone (1/5) - Bóg jest miłością
  http://www.youtube.com/watch?v=jCDIlt7UkxE

  Bóg Stwórca życia i dobra oraz piękna, nie może sam sobie zaprzeczyć.
  Biblia odsłania nam Boga, który się Objawił ze swoją mocą i nauką przekazaną rodzajowi ludzkiemu, aby człowiek mógł dzięki sakramentom, Słowom Chrystusa i Matce Chrystusa żyć w pokoju, sprawiedliwości i w miłości. Z Objawienia wynika, że Bóg będący Miłością nie może sam sobie zaprzeczyć. Bo taka jest natura Boga.

  Jezus Chrystus, prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka

  1. Powołani do zbawienia poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, „światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka” (J 1, 9), ludzie stają się „światłością w Panu” i „dziećmi światłości” (por. Ef 5, 8) i uświęcają się przez „posłuszeństwo prawdzie” (por. 1 P 1, 22).

  To posłuszeństwo nie zawsze jest łatwe. W następstwie tajemniczego grzechu pierworodnego, popełnionego za poduszczeniem Szatana, który jest „kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8, 44), człowiek ustawicznie doznaje pokusy, by odwrócić wzrok od Boga żywego i prawdziwego i skierować go ku bożkom (por. 1 Tes 1, 9), przemieniając „prawdę Bożą w kłamstwo” (por. Rz 1, 25); przytępia to również jego zdolność poznawania prawdy i osłabia wolę poddania się jej. W konsekwencji człowiek, ulegając relatywizmowi i sceptycyzmowi (por. J 18, 38), zaczyna szukać złudnej wolności poza samą prawdą.

  Ciemności błędu i grzechu nigdy jednak nie zdołają do końca zgasić w człowieku światła Boga Stwórcy. W głębi serca stale tęskni on za absolutną prawdą i pragnie w pełni ją poznać, czego wymownym dowodem są niestrudzone poszukiwania, jakie człowiek prowadzi na każdym polu i w każdej dziedzinie. Jeszcze dobitniej tego dowodzi jego poszukiwanie sensu życia. Rozwój nauki i techniki bowiem, choć stanowi wspaniałe świadectwo inteligencji i wytrwałości człowieka, nie odpowiada jeszcze na ostateczne pytania religijne ludzkości, ale raczej jest dla niej bodźcem, by podjąć najboleśniejsze i rozstrzygające zmagania, które toczą się w sercu i sumieniu.

  2. Żaden człowiek nie może się uchylić od podstawowych pytań: Co powinienem czynić? Jak odróżniać dobro od zła? Odpowiedź można znaleźć tylko w blasku prawdy, która jaśnieje w głębi ludzkiego ducha, jak zaświadcza psalmista: „«Któż nam ukaże dobro?» Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!” (por. Ps 4, 7). /Jan Paweł II ENCYKLIKA VERITATIS SPLENDOR http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/veritatis_1.html

  W „Kompendium Nauki Społecznej Kościoła” czytamy: „Kościół głosi, że Chrystus, Zwycięzca śmierci, króluje nad światem, który On sam odkupił. Jego Królestwo rozciąga się również na obecne czasy i skończy się dopiero wtedy, gdy wszystko zostanie poddane Ojcu, a ludzka historia dopełni się wraz z Sądem Ostatecznym (Por 1Kor 15, 20-28)” (Komp. 383).


  Władza Boga – Stwórcy nad światem

  Na pierwszym miejscu trzeba podkreślić, że wszelkie stworzenie podlega Bogu jako Stwórcy i Panu. Od tej zasady nie jest wyjęty człowiek, jako stworzenie rozumne i wolne, to jest powołane do kierowania się poznaną prawdą. Kiedy mówimy, że człowiek jest istotą wolną, nie twierdzimy, że nie podlega Bogu czy że jest niezależny od czegokolwiek. Wolność stworzona, która rodzi się na fundamencie prawdy (prawdy o istocie i relacjach stworzonego bytu), nie polega na niezależności od Boga, lecz na rozumnym kształtowaniu tej zależności, to jest na takim jej ukształtowaniu, które przyjmuje postać relacji posłuszeństwa w miłości na podstawie uczestnictwa w Bożej Mądrości. Człowiek otrzymując istnienie i życie na sposób daru, nie może istnieć ani żyć zgodnie z własną prawdą jeśliby zapragnął żyć poza Bogiem lub przeciw Bogu.
  Prawda ludzkiego istnienia nie dotyczy samego bytu jednostkowego: człowiek istnieje jako społeczność, jako społeczeństwo, jako wspólnota, która otrzymuje różne nazwy, zależnie od charakteru zjednoczenia, od poziomu wewnętrznego zorganizowania, od sposobu współdziałania, w którym wyraża się wewnętrzne skierowanie do budowania i przeżywania jedności ludzkiej. Poziom i stopień tego zjednoczenia był bardzo różny od początków historii ludzkiej, kiedy podstawą formą zjednoczenia była więź rodzinna, więź rodowa, więź plemienna, wreszcie jako najwyższa postać współistnienia – wspólnota narodowa.

  INNEJ DROGI NIE MA, BO "BEZ BOGA ANI DO PROGA"

  To masoneria rozpowszechnia takie bajki, o nienawistnym i mściwym Bogu, które pan za nimi powtarza. Masoneria więc uważa, że przed złym Bogiem może człowieka tylko ochronić "dobry Lucyfer". I na tym polega przebiegłość Szatana i jego piekielnej zgrai.

  Masoneria jest największym pomocnikiem szatana na ziemi. (Leon XIII)
  http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/humanum_genus/

  Służby państwowe są w mocy szatański sekt co wyjaśnia na swoim blogu pan Stanisław Krajski.
 • @a1a 11:00:33
  Są lepsze sposoby niż ankiety.

  DOBRY WYWIAD !!!! ;)
 • @a1a 10:57:32
  cytuję "........Niemniej pomimo wielokrotnych kontroli miejsca zamieszkania w/w Policja nikogo nie zastała.
  Skazany nie odebrał też odpisu postanowienia o odwołaniu warunkowego zwolnienia wysłanego za pośrednictwem poczty (nastąpił zwrot korespondencji z adnotacją mieszkanie zamknięte).
  Skazany nie odebrał też wcześniejszego wezwania na posiedzenie na 24 kwietnia 2012r. przesłanego za pośrednictwem poczty."

  Proszę nie być naiwnym
  Mam sprawę spadkową, zainteresowani NIE DOPUSZCZENIEM DO DZIAŁU SPADKU są osoby Wysoko Postawione w Sądownictwie.

  Posunięto się do wielu wybiegów podam tu tylko kilka;
  - poczta przetrzymywała listy lub dostarczała listy na 2 dni przed rozprawą, !!!!!! tuż po moim odlocie samolotem z Polski
  - poczta nie robiła powiadomień tylko zwracała korespondencję
  - policja była nasyłana pod byle pretekstem aby mnie złapać na jakimkolwiek przewinieniu
  - policja pisała w raportach absolutne kłamstwa
  - korespondencja sądowa zawierała ciągle i notorycznie pomyłki lub niedokładności
  - prokuratura i sędziowie "odrzucali sprawy " pod byle pretekstem licząc że sie zniechecę bo mieszkam za granicą
  - skarbówka myliła się nagminnie, w danych, adresach, nazwiskach,
  - Hipoteka pozwoliła na wpisanie absolutnych bzdur do K.W.
  - geodezja również zmodyfikowałam Mapy bezpodstawnie
  - UM Wawer Architektura falcyfikował dokumenty naszej własności
  Oto kilka przykładów aby tylko utrudnić i zniechęcić.
  MUR niechęci i utrudnień , taki robi MAFIA URZęDNICZA, ktoś mnie uprzedził mówiąc "jesli urzędnik postanowił Cie okraść, to ma tak wspaniale wypracowane metody, że nie ma mozliwości mu się przeciwstawić".
  Okazuje sie, że nie ma rzeczy niemożliwych.
  NARAZIE DAJĘ IM RADĘ, powolutku idę do celu.
  Jestem czlowiekiem zdrowym i ledwo wytrzymuję, a co tu mówić skoro Pan Goczyński jest chory i NĘKANY DO NIEWYTRZYMAŁOŚCI
  W dodatku jest kwestia uczuciowa bo chodzi o dzieci.
  To jest ewidentna ZBRODNIA w stosunku do Pana Goczyńskiego.
  W mojej sprawie UDAWAŁAM GŁUPKA, że niby nie rozumię tych sytuacji, stawiałam się zawsze i wszędzie, dzięki czemu SAMI URZĘDNICY STWORZYLI OLBRZYMIĄ BAZĘ DOWODOWĄ PRZESTĘPSTW NA MOJEJ OSOBIE i KORUPCJI do jakich się dopuścili na mojej rodzinie.
  Zbieram dokumenty, dowody, i o NĘKANIE i o PomÓWIENIA wystąpię w odpowiednim momencie. O zabójstwo również.
  Nie omieszkam NAGŁOŚNIĆ MEDIALNIE , aby uprzedzić, jakimi METODAMI PRACUJĄ URZĘDY w POLSCE, które dla Jednego lub Dwóch CWANIAKÓW którzy "rozjuchani posiadaną władzą i łatwym dorabianiem się na okradaniu nas obywateli ", pociągają cała rzeszę urzędników tych maluczkich którzy często dopiero zaczynają karierę zawodową, i nakłaniają ich do nękania i przestępstwa licząc, że rękami trzeciej osoby wykończą ofiarę i osiągną cel.

  Ten kto tego nie przeżył sam, NIE JEST w STANIE ZROZUMIEĆ Pana Goczyńskiego.

  Wg powiedzenia, fortuna kolem się toczy, dziś ON jutro ofiarą możesz być TY Urzędniku.
 • @Rudolf 20:52:52
  Świetne zestawienie, tak to właśnie robią, gdy chcą oszukać.
 • @Rebeliantka 23:29:42
  Kiedyś ktoś mnie przepowiedział, PANI ma wokól siebie samych złodziei. Będzie trudno. NIGDY, NIGDY NIE WOLNO PANI TEGO ZOSTAWIĆ.
  Pani WSZYSTKO WYGRA. ONI pójdą do więzienia.

  Widzę, że ta przepowiednia staje się realna.
  Realna dzięki takim ludziom jak Goczyński, Kękuś, Pani Pani Krystyno i nie będę wyliczała dalej.
  Wszystko można zwyciężyć, ale trzeba wierzyć.
  Ja wierzę.......
 • detektywmjarzynski 23:58:26
  Ciekawe czy sędzia Wiesława Kuberska zna kodeks etyki sędziowskiej, bo co do tego, że go nie przestrzega z lektury komentarza , nie ma żadnych
  wątpliwości ?
 • władymir 05:06:51
  Sędzia Wiesława Kuberska , w sprawach prowadzonych przeze mnie
  przed organami wymiaru sprawiedliwości w latach 90-tych /prokuratura wojskowa, sądy powszechne w Łodzi/ naruszyła zarówno prawo jak i etykę sędziowską.

  Sędzia Wiesława Kuberska naruszyła prawo poprzez złożenie fałszywego zeznania , w toczącym się w Prokuraturze Wojskowej w Łodzi śledztwie ,
  dającego fałszywe alibi moim oprawcom : Naczelnemu Psychiatrze LWP prof.Zdzisławowi Rydzyńskiemu i szefowi WSW w Łodzi płk. Jerzemu Wilusiowi.

  Sędzia Wiesława Kuberska naruszyła zasady etyki sędziowskiej min.
  § 3 Sędziemu nie wolno wykorzystać swego statusu i prestiżu sprawowanego urzędu w celu wspierania interesu własnego lub innych osób. W szczególności sędzia nie powinien nadużywać posiadanego immunitetu.

  § 9pkt1. Sędzia nie może ulegać jakimkolwiek wpływom naruszającym jego niezawisłość, bez względu na ich źródło lub przyczynę. 2. W razie wystąpienia okoliczności, które mogą zagrozić niezawisłemu sprawowaniu urzędu, sędzia jest obowiązany niezwłocznie powiadomić odpowiedniego przełożonego.

  § 5pkt3. Sędzia, który naruszył zasady etyczne, powinien podjąć niezwłocznie działania zmierzające do usunięcia skutków tego naruszenia lub w inny sposób zadośćuczynić osobie dotkniętej takim postępowaniem.
 • Rebeliantka
  Znalazłem w sieci :

  http://www.youtube.com/watch?v=v2Az4xX6ias
 • @Janusz Górzyński 18:10:50
  pare uwag o formie

  obejrzalem panskie perypetie w sadzie w katowicach na razie w urywkach

  nie zastosowal pan tego co trzeba bylo zastosowac czyli wniosek o wylaczenie skladu sedziowskiego natychmiast gdy przewodniczacy sadu zaczal pyszczyc cos o wtargnieciu
  i to samo powtorzyc gdy wkraczaja policjanci wyrzucajace kolejne osoby z sali wlacznie z panem
  nie omieszkajac wniesc o przerwe w postepowaniu na ustalenie adwokata z urzedu ktory by pana reprezentowal w czasie nieobecnosci

  oczywiscie wnoszac o zapisanie wzystkich wnioskow do protoklu (nie zapisywanie wnioskow to kolejny powod do wylaczenia skladu orzekajacego) warto miec przed rozprawa przygotowane druki z formulka wylaczenia z wpisanymi wszystkimii sedziami orzekajacymi w danym sadzie laczniie ze skladem orzekajacym
  oczywiscie uzasadnienie nagrywac na tasme magnetofonowa(trudno zgubic w aktach i bez sladu zniszczyc zapis :-) ) zadac transkrypcji z tasmy do formy tekstowej i nagrywac na dwoch magnetofonach lub dwoch kamerkach tez na tasmy mini DV-jeszcze dostepne
  zadac tez rejestracji rozpraw z urzedu srodkami audiowizualnymi

  co do zatrzymania na wejsciu zadac zapisow monitoringu


  w SO w katowicach jeszcze za SW w latach przelomu 90
  sedzia wizytatorem zostal sedzia orzekajacy w stanie wojennym
  eugeniusz czora
  http://www.sasawa.pl/konformisci-stanu-wojennego.html
  w gliwickim SO orzekal o areszcie notariusza z tarnowskich gor
  http://www.rp.pl/artykul/109943.html


  pokazywanie numeru nie jest legitymowaniem sie policjanta chyba ze cos zmienioono w przepisach jak zwykle na gorsze (na odznace nie utrwalonno twarzy wiec nie wiadomo czyja ona jest moze pozyczona-patrz perturbacje skopanego pana kloca)  co do notek ktore pan wkleja to powinien to byc jeden odsylacz do panskiej strony

  oraz pokusic sie o wlasne ladowanie jednego filmiku i prezentacji panskiej sprawy z pomieciem ogolnych i ideologicznych pogladow
  gdyz wychodzi zbyt wielkie pomieszanie tresci

  kazdy osobny temat umiescic na swoim blogu osobno

  osobno sprawy z sadami
  osobno sprawy z przyczynami stanu rzeczy w spoleczenstwie
  osobno stan sadow stan polityki
  wplyw wiary i niewiary
  osobno proponowane rozwiazania
  i mam prosbe
  kiedys widzialem "nie" urbana z opisem trojkata sadowniczego
  gliwice tarnowskie gory ruda slaska

  dotyczyl chyba jakiegos policjanta

  czy ktos wie jaki to byl tytul artykulu
 • @wiwatzstany 06:30:28
  Dziękuję za to wyjaśnienie.
  To dotyczy nas wszystkich.
  Jak widać korzystano z naszej nieświadomości, żeby nekać.
  Okazuje się że sa metody.
  Po prostu do sprawy nalezy przygotować się inaczej.
  Jeszcze raz serdecznie dziękuję "wiwatzstany".
 • "groźby a wyroki" Panie Goczyński, nawet nieobecny jest Pan obecny, ciągniemy razem
  groźby a wyroki
  W wiadomościach 18/01/2013 podano, że Sędzia Tuleya ma problemy.
  Otrzymuje groźby.
  MAFIA Administracyjno Sądownicza reaguje, grozi.

  Sędzia Tuleya, Wydał wyrok jako tako uczciwy. Nie spodobało się !

  Nawet Prezydent Komorowski zabrał głos !
  Coś dotarła nawet tam na górze !!

  Liczę że to jest POCZĄTEK KOŃCA panowania zbrodniczego systemu ?

  Uważam że to co się zaczyna dziać jest również dzięki istnieniu takich środków przekazu-działania jak "Nowy Ekran" i jego Ekipy.

  Walka Pana Goczyńskiego, pomimo aresztowania, okazuje się silna.
  Bo tu jesteśmy, bo tu piszemy, bo tu walczymy, za Niego dla Niego.
  Trzymamy to co jemu odebrano, był Sam jest nas teraz WIELU z NIM.
  Tak, "zrobił klony uczciwe" a nie zbrodnicze takie jak w mafii administracyjno-sądowniczej.
  To jest jego sukces.

  Chyba jasne....... Należy kontynuować dalej ......
 • @wiwatzstany 06:30:28
  Pan Janusz Górzyński trzykrotnie składał wniosek o wyłączenie całego SKŁADU sędziowskiego. Trzykrotnie został on oddalony, raz nawet przez ten skład, o którego wyłączenie wnoszono, a który kłamliwie stwierdził, że we wniosku nie ma nowych okoliczności, gdy BYŁY.
  Adwokat z urzędu był na sali.

  Więcej w tych notkach (to tylko niewielka część naruszeń procedury):

  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/77811,rdza-niszczy-zelazo-a-klamstwo-dusze-panie-sedzio-owczarek

  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/81595,analizy-konstytucjonalistow-sa-dla-sedziego-owczarka-zbyt-trudne

  http://wolnyczyn.nowyekran.pl/post/81692,odszkodowania-dla-represjonowanych-nein-nur-f-r-deutsche
 • @Rudolf 07:48:11 WALKA TRWA OD DAWNA, ALE PARCHY TRZYMAJĄ SIĘ MOCNO!!!!
  44 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa (Ewangelia św. Jana rozdział 8 werset 44).
  „Dwie cechy wybitnie charakteryzują świat sza¬tański: kłamstwo i morderstwo. “Kłamstwo unicestwia życie duchowe; morderstwo życie cielesne... Nieustannie unicestwiać: oto taktyka sił szatańskich" (A. Mager OSB).
  BIZANTYJSKO-TURAŃSKO-ŻYDOWSKA NORMA BEZPRAWIA!!!
  WSZYSCY JESTEŚMY TERRORYZOWANI I RABOWANI PRZEZ ŻYDÓW I BARBARZYŃCÓW!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=sf80FPzW19s
  https://www.youtube.com/watch?v=KhbzeldIlIE
  https://www.youtube.com/watch?v=p10u6JomYIU
  https://www.youtube.com/watch?v=eZ6Xj25sQTk
  https://www.youtube.com/watch?v=kO8skgoWF2g

  ŻYD PANEM ŚWIATA A GOJ TO BYDLE

  Tak sądzi chazarski talmudysta Owczarek z Katowic syn żydowskiego krawca i krewny azjatyckich oszustów skazywanych karnie na przekręty i defraudacje!!!!
  Odszkodowania dla represjonowanych? Nein, nur für Deutsche
  http://wolnyczyn.nowyekran.pl/post/81692,odszkodowania-dla-represjonowanych-nein-nur-f-r-deutsche
  Analizy konstytucjonalistów są dla sędziego Owczarka zbyt trudne
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/81595,analizy-konstytucjonalistow-sa-dla-sedziego-owczarka-zbyt-trudne


  Historia 13-letnich prześladowań bez satanistów chazarskich z triumwiratu policyjno-prokuratorsko-sądowego opisywana przez media wielkopolskie i internetowe.
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski/export

  Dość destruktorów cywilizacji łacińskiej w prokuraturach i sądach
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/78149,dosc-destruktorow-cywilizacji-lacinskiej-w-prokuraturach-i-sadach
  Szanowna społeczności NE - MUSIMY COŚ ZROBIĆ BY WSPOMÓC REBELIANTKĘ.
  http://akwedukt.nowyekran.pl/post/78230,szanowna-spolecznosci-ne-musimy-cos-zrobic-by-wspomoc-rebeliantke
  DLA PSÓW SANHEDRYNU OWCZAREK JEST WAŻNIEJSZY NIŻ PRAWO, PRAWDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ I MIŁOŚĆ - TO JEST WASZE "PAŃSTWO PRAWA" WEDŁUG G. ORWELLA!!!!
  http://wolnyczyn.nowyekran.pl/post/77855,24-pazdziernika-znow-popis-sedziego-owczarka
  OWCZAREK TO OSZUST, ALE WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, TO SPISEK OSZUSTÓW, ZŁODZIEI I TERRORYSTÓW!!!! BEZKARNOŚĆ DLA ZŁOCZYŃCÓW I GRUBE KRESKI DAJĄ TAKIE OWOCE!!!!
  http://www.aferyprawa.eu/Sady/Rdza-niszczy-zelazo-a-klamstwo-dusze-Panie-Sedzio-Owczarek
  PROTEST PRZECIWKO BEZPRAWIU PRAWNIKÓW
  http://pl.netlog.com/januszgorzynski/blog/blogid=203316#blog
  Rdza niszczy żelazo, ale kłamstwo duszę Panie sędzio Owczarek
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/77811,rdza-niszczy-zelazo-a-klamstwo-dusze-panie-sedzio-owczarek

  Jarosław Kaczyński może być prywatnie oskarżony, ale rzecznik prasowy Policji w żadnym wypadku?
  http://www.radiorp.fm/index.php/pl/polska/polska/prawo/517-jaroslaw-kaczynski-moze-byc-prywatnie-oskarzony-ale-rzecznik-prasowy-policji-w-zadnym-wypadku?fb_action_ids=521010624580081&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=246965925417366

  Policja zabijała i zabijać będzie
  http://www.youtube.com/watch?v=L70H3EGtz4M&feature=player_embedded
  http://visitor.nowyekran.pl/post/72617,rodzina-go-rzyn-skich-o-swojej-walce-z-wymiarem-sprawiedliwos-ci
  Zapowiedź
  http://blogi.newsweek.pl/Tekst/spoleczenstwo/642240,policja-zabijala-zabija-i-bedzie-zabijac---mowili-policjanci.html
  O tym, jak mafia załatwiała przez 10 lat Janusza Górzyńskiego
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/1861,o-tym-jak-mafia-zalatwiala-przez-10-lat-janusza-gorzynskiego
  O nadużyciach w prawie i psychiatrii – mówi Janusz Górzyński
  cz. III wykładu „Polska w niewoli mafii szatana”
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/62430,o-naduzyciach-w-prawie-i-psychiatrii-mowi-janusz-gorzynski
  Jak działa mafia szatańska w Polsce? Części I i II – ga – zamach na ks. abp. Wielgusa /Wykład Janusza Górzyńskiego w Krakowie/
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/58782,wielkanocne-ostrzezenie-jak-dziala-mafia-szatanska-w-polsce
  Mafia szatana czyli spisek bandytów i okultystów, zboczeńców i szyderców!!! MOCNE DOWODY SPISKU ZBIRÓW W PANSTWIE AWS, UW, SLD, PiS, PO zwanym III RP
  http://infonurt3.com/index.php?option=com_content&view=article&id=227:mafia-szatana-&catid=35:polska&Itemid=58
  Janusz Górzyński w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – TERRORYŚCI I LICHWIARZE – OSZUŚCI I ZŁODZIEJE WE WSZYSTKICH WŁADZACH!!!!
  http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=7&t=11583
  Komanda śmierci w „polskich” aresztach? Akcje w obronie prześladowanych dziennikarzach Krystyny i Janusza Górzyńskich!!! O PAŃSTWOWYCH MORDERSTWACH I SADYSTYCZNYCH SZYKANACH CHAZARÓW!!!!
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty/show&dzial=zycie&id=3389
  Janusz Górzyński - Krystyna Górzyńska Środa Wlkp. 06 maj 2006 rok Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości ZAWIADOMIENIE O DZIAŁALNOŚCI ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ DZIAŁAJĄCEJ W PAŃSTWOWYCH STRUKTURACH TRUMWIRATU POLICYJNO-PROKURATORSKO-SĄDOWEGO - ZBIGNIEW ZIOBRO MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP Prokurator Generalny RP
  http://www.policyjnyserwisinformacyjny.fora.pl/forum,11/inicjatywa-przeciwko-niesprawiedliwosci,742.html
  Sprawa Janusza Gorzynskiego
  http://marucha.v3v.org/viewtopic.php?p=14252
  Powrót państwa policyjnego
  http://marucha.v3v.org/viewtopic.php?p=4252&sid=57c1314242cc75e160da10c0e7b2486b
  Dokąd i z kim pod tym sztandarem?
  http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Ks-prof-Czeslaw-S-Bartnik-Twarz-Unii-Europejskiej-bez-makijazu-rozwazania-o-Jude-UE-i-planach-masonow-i-syjonistow-Biblioteka-wielkiej-mysli-2193
  Prezes Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Bielsku – Białej - Jerzy Jachnik - w odpowiedzi dla red. Wojciecha Wybranowskiego w sprawie rodziny Górzyńskich.
  http://www.aferyprawa.eu/Interwencje/Prezes-Stowarzyszenia-Przeciw-Bezprawiu-w-Bielsku-Bialej-Jerzy-Jachnik-w-odpowiedzi-dla-red-Wojciecha-Wybranowskiego-w-sprawie-rodziny-Gorzynskich-3315/page/94
  Janusz Górzyński wyrzucony w rocznicę napaści żydokomuny
  Napisał Sowa.blog.quicksnake.pl (») 20. 9. w kategorii Janusz Gorzynski, czytaj: 81×

  Bezkarne bandy żydowskie w sądach, prokuraturze i w policji RP; Janusz Górzyński wyrzucony z katowickiego sądu przez sedziego o zydowskim nazwisku w rocznicę napaści żydokomuny na Polskę.
  Skomentuj

  Na filmie będącym dowodem w sprawie sędzia o żydowskim nazwisku, tłumaczącym jego fizjonomię chazarską skrywaną za okularami w grubych, ciemnych oprawkach i trzydniowym zarostem, prowokował Polaków na sali sądowej w Katowicach m.in. terrorystycznymi nakazami rasistowskimi, wydanymi po polsku obżydliwą mową nienawiści : "Milczeć!"/ mołczat, Ruhe; a także pomawiał przy tym Polaka żegnającego się znakiem krzyża i święconą wodą w obronie przed mocą Szatana, wnioskodawcę składającego odważnie liczne zawiadomienia o przestępczych działaniach żydomasońskiej sitwy, która opanowała Polskę po Magdalence struktury: Policji, Prokuratury i Sądownictwa Rzeczypospolitej Polskiej w celu osiągania prywatnych korzyści majątkowych kosztem Narodu Polskiego.

  Następnie ten sam osobnik żydowskiego pochodzenia etnicznego, ślepy uczestnik apartheidu sprowadzającego się do panowania ukrytych żydów/ kryptosyjonistów nad wyniszczanymi Polakami, który to sędzia wyznaczył akurat na dzień 17 września 2012 r. rozprawę w najmniejszym chyba pomieszczeniu katowickiego sądu, kubatoryjnie uniemożliwiającym konstytucyjnie zapewniony udział obywateli PR w nadzorowaniu wykonywania władzy sądowniczej w RP przez żydowskie sitwy rodzinne, wyrzucił nikczemnie przy użyciu policjantów o słowiańskich rysach twarzy, obywatela Janusza Górzyńskiego zawiadamiającego o przestępstwach żydomasonerii, która opanowała Prokuraturę i Sądy Wielkopolski.

  20120917 J Górzyński Sąd Okręgowy w Katowicach 2 Veröffentlicht am 17.09.2012 von WolnyCzyn

  17 września 2012 r. w Sądzie Okręgowym w Katowicach odbyła się rozprawa z wniosku p. Janusza Górzyńskiego. Skład sędziowski (alfabetycznie): pan Damian Owczarek, pani Joanna Sienkiewicz, pani Magdalena Wójcik. Na filmie: usunięcie wnioskodawcy i innych osób z sali rozpraw http://pl.netlog.com/donatlusk/blog/blogid=1996...-
  Prawo sitwy – z organizatorką protestu przed Ministerstwem Sprawiedliwości – Krystyną Górzyńską rozmawia Bogdan Goczyński, dziennikarz AP.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=2403
  Informacja o przebiegu protestu w dniu 4.11.2008 r. przeciwko fałszywemu oskarżeniu Janusza Górzyńskiego oraz bezpodstawnemu wydaniu nakazu aresztowania i listu gończego.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=codziennosc&id=2395
  PROTEST PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO I BEZPODSTAWNEMU WYDANIU NAKAZU ARESZTOWANIA I LISTU GOŃCZEGO – Dowody wieloletnich prześladowań pokrzywdzonego! (przekrojowe – najważniejsze dowody prześladowania i fabrykowania dowodów)
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=oropoiwzk&id=2381
  Górzyński – funkcjonariusze policji i (bez)prawia, czyli polskojęzyczne „gestapo” bije nawet dzieci i kobiety, zamyka ludzi, łamie prawo obywateli…
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=zycie&id=1251
  hhhhhhhhhhhh
  Janusz Górzyński – Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości – przez stronniczość funkcjonariuszy sądowo – prokuratorskich stracił wszystko – z cyklu jak urzędnicy władz niszczą polskie firmy…
  http://aferyprawa.eu/Interwencje/Janusz-Gorzynski-Inicjatywa-przeciwko-Niesprawiedliwosci-przez-stronniczosc-funkcjonariuszy-sadowo-prokuratorskich-stracil-wszystko-z-cyklu-jak-urzednicy-wladz-niszcza-polskie-firmy-1097/page/2
  hhhhhhhhhhhhhh
  MAFIA OSZUKUJE POKRZYWDZONYCH KONSUMENTÓW I DOWODY OSZUSTWA OBRACA PRZECIWKO OSZUKANYM
  Inicjatywa przeciwko Niesprawiedliwości oraz Stowarzyszenie przeciwko Bezprawiu
  pod patronatem prasowym „Afer Prawa” PRZECIWKO FAŁSZYWEMU OSKARŻENIU JANUSZA GÓRZYŃSKIEGO (Komputer)
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=sady&id=2388
  Janusz Górzyński – ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE Do wiadomości: Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu – Paweł Korbal
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=1190
  Posłowie Prawa i Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Zawiadomienie o Rażącej Obrazie Przepisów Prawa PRZEZ SSR URSZULĘ MROCZKOWSKĄ ZE ŚRODY WLKP.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?p=teksty%2Fshow&dzial=interwencje&id=119

  NAPADY I OSZUSTWA KOMORNICZE „PRAWNE I LEGALNE” ZNÓW POKRZYWDZENI PRZEZ OSZUSTÓW I ZDZIRCOW NADUŻYWAJĄCYCH WŁADZY ZOSTAJĄ FAŁSZYWIE OSKARŻENI
  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp. Dariusz Karasiński i jego asesorzy: Leszek Wietchy i Sebastian Żurek – dowody oszustw komorniczych.
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=komornicy&id=1096&p=teksty%2Fshow
  Górzyński – Historia „błędów” rozliczenia jednej egzekucji, czyli co nie jest zdaniem sędziów poznańskich działalnością bezprawną…
  http://www.aferyprawa.eu/index2.php?dzial=zycie&id=1189&p=teksty%2Fshow
  Wiesława i Janusz Górzyńscy Załącznik –WYKAZ FALSZYWYCH ZEZNAN KOMORNIKOW

  PIS WIEDZIAŁ, ALE NIC NIE ZROBIŁ !!!! JAK DZIAŁAJĄ Pis-owscy POZORANCI I LINCZERZY, PRZEŚLADOWCY POLAKÓW NA PODSTAWIE FAKTÓW I DOWODÓW!!!

  Zbigniew Ziobro – „Polską rządzi szajka”
  http://www.aferyprawa.eu/Polityka/Zbigniew-Ziobro-POLSKA-RZADZI-SZAJKA-2181
  Dwa lata pracy Ministerstwa Sprawiedliwości cz.I (2007-10-03)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=6017
  Dwa lata pracy Ministerstwa Sprawiedliwości cz.II (2007-10-03)
  http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=6018
  ON TEZ JEST KLAMCA. GDY BYL MINISTEREM TO NIC NIE ZROBIL, A TYLKO SZYDZIL Z POKRZYWDZONYCH, A REDEMPTORYSCI TEGO BANDYTE NAZYWALI NAJLEPSZYM MINISTREM!!!! TO BYL KLAMCA, INTRYGANT I TERRORYSTA, IDENTYCZNIE JAK KACZYNSCY!!
  ONI TUSZOWALI I SATANIZM, A TAKŻE ZBRODNIE PSYCHOTERRORU I SOWIECKICH PSYCHUSZEK, I INNE ZBRODNIE, KONTYNUOWALI SYSTEM ROBIENIA Z OFIAR KATÓW A Z KATÓW OFIARY!!!! TO ZBIRY, ALBO INACZEJ "ŚWIĘTE PARCHY OJCA RYDZYKA".

  CZARNA MSZA W SAMORZĄDZIE
  http://www.aferyprawa.eu/Afery/Czarna-msza-w-Wielki-Czwartek-w-Srodzie-Wlkp-1426

  Wielkanocne ostrzeżenie. Jak działa mafia szatańska w Polsce?
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/58782,wielkanocne-ostrzezenie-jak-dziala-mafia-szatanska-w-polsce

  „Nasza cywilizacja jest barokowym pałacem, do którego wtargnęła kudłata zgraja”
  / Mikołaj Gomez Davila/
  „Jesteśmy dziećmi Narodu, który od tysiąca z górą lat oddaje chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu” /ks. Jerzy Popiełuszko/
  Pan Jezus rzekł Żydom: "Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego". (J 8, 44)

  NINIEJSZY WYROK POTWIERDZA, ŻE ZIOBRO I KEMPA TO OSZCZERCY!!!
  http://konserwatysta100.salon24.pl/233225,prokurator-przybylska-michalak-nie-powinna-kierowac-prokuratura
  TEN WYROK POTWIERDZA, ŻE PIS ZATRUDNIAŁ W ORGANACH ŚCIGANIA PÓŁANALFABETÓW, KTÓRZY NIE POTRAFIĄ PISAĆ ZROZUMIALE DLA SĄDÓW, UŻYWAJĄ BEŁKOTU I BRONIŁ UKŁADU BOLSZEWICKIEJ KOSHER NOSTRY Z SLD I RÓŻOKRZYŻOWCÓW JACY RZĄDZĄ PROKURATURĄ W POLSCE!!!! WYROK POTWIERDZA, ŻE PROKURATURA ZA KALWASA, ZIOBRO I ICH NASTĘPCÓW NIE ZNA PRAWA MATERIALNEGO I PROCESOWEGO ORAZ BANKOWEGO OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSCE!!! A TAKŻE PROKURATORZY OCENIAJĄ DOWODY NA WSPAK!!!! PiS to partia debili i ten debilizm potwierdził prawomocnie Sąd RP
  KACZYŃSKI, ZIOBRO I MAREK JUREK CHCIELI STALINOWSKIEGO TERRORU PSYCHIATRYCZNEGO PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM!!!!
  http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/18460,czy-kaczynski-walczyl-z-naduzyciami-psychiatrycznymi
  OD KIEDY PIS JEST PARTIĄ PRAWICOWĄ ??? SKORO TAM JEST KOMUCH NA KOMUCHU I SATANISTA NA SATANIŚCIE!!??? TAKIE RZECZY TUSZOWAŁ SZATAŃSKI GANG ZBIGNIEWA ZIOBRO I KACZYNSKIEGO http://www.aferyprawa.eu/Afery/Czarna-msza-w-Wielki-Czwartek-w-Srodzie-Wlkp-1426
  KS. PROF. T. GUZ O PiSowskin LINCZU NA ARCYBISKUPIE POLAKU
  http://www.youtube.com/watch?v=kzq8ji_2YHA&feature=player_embedded
  S. Michalkiewicz wyjaśnia czym jest kapitalizm kompradorski
  http://www.youtube.com/watch?v=Ip-ro3-Orvc
  WAŻNE!!! Senator PO: "Nie mam nic do stracenia. Dlatego mogę mówić prawdę..."
  "Takiego rozgardiaszu i takiego draństwa jakie jest teraz, takiego jeszcze nie było"
  http://www.youtube.com/watch?v=Kr8yydgUPtQ&feature=related

  MAMY KRAJ POD OKUPACJĄ OSZUSTÓW, ZŁODZIEI, ZDRAJCÓW, AGENTÓW, ZBOCZEŃCÓW, MORDERCÓW, ETC.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej